Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

метод макроек

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
613.16 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний аграрний університет

МАКРОЕКОНОМІКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва за спеціальностями: 6.030502 «Економічна кібернетика»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси та кредит»

Вінниця 2010

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВНАУ заборонено

УДК 330.101.541:371.214.114

Укладачі: О.О. Прутська, професор, А.А. Брояка, ст. викладач, Л.А. Феняк, ст. викладач, О.П. Хаєцька, асистент.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницького НАУ “30” серпня 2010 р., протокол №1, та на засіданні методичної ради Вінницького НАУ “__”____

2010 р., протокол № __.

Рецензенти: Т.О. Мулик, к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та аналізу, Вінницький НАУ; М.Ю. Мироненко, к.е.н., доцент кафедри фінансів

Вінницького торговельно-економічного інституту КНЕУ.

Навчально-методичне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва за спеціальностями: 6.030502 «Економічна кібернетика»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси та кредит»

Укладачі: ПРУТСЬКА Олена Олексіївна, БРОЯКА Антоніна Анатоліївна, ФЕНЯК Лариса Анатоліївна, ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна

Видавничий центр ВНАУ. Друкарня ВЦ ВНАУ. 21008, м. Вінниця Сонячна, 3

навчання факультету менеджменту (спеціальностей 6.050.201 „Менеджмент організацій” та „Правове забезпечення”). – Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВДАУ. – 2007. – с.

5.Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика / Пер. с англ. - СПб.: СПборкестр:Литера плюс, 1994. - 405с.

6.Кравцов О.С. та ін. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник / О.С. Кравцов, В.М. Бережний, В.М. Онєгіна, - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 200 с.:іл.

7.Лущіков Ю.А., Феняк Л.А., Брояка А.А. Методичні вказівки з курсу «Макроекономіка» до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Видавничий центр ВДАУ, 2005. – 43 с.

8.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - /Пер. з англ. - Львів: Просвіта, 1997. – 672 с.

9.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. зал. освіти: У 2 ч. / С.Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. Ред.. С. Будаговської.. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. - 517с.

10.Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: - Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 394 с.

11.Мэнкью Н.Г. Макроэкономика / Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994. – 736с.

12.Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 536 с.

13.Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. Посібник, Вид. 2-ге, стереотипне.

– К.: Либідь, 2002. – 616 с.

14.Панчишин С.М. Макроекономіка: Тести і задачі. – К.: Либідь, 2002. – 216 с.

15.Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика. Підручник. - К.: Таксон, 1996. -240с.

16.Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.:Либідь, 1999. - 288с.

17.Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1997. - 574с.

2

63

Стагфляція - stagflation

Структурний дефіцит - sectoral deficit Сукупна пропозиція - aggregate supply

Сукупний попит - aggregate demand

Теорія реального ділового циклу - real business cucle theory Торговельний баланс - trade balance

Трансфертні платежі - transfer payments Фактичний бюджет - real budget Фактичний дефіцит - real deficit

Фактори виробництва - factors of production

Фіксованийвалютний курс-fixed exchangerate

Фінансовий ринок - financial markets

Фіскальна політика - fiscal policy

Фіскальне мито - revenue tariff

Фрикційне безробіття - frictional unemployment

Функція попитуна грошіmoney demant function Центральний банк - central bank

Циклічне безробіття - cyclical unemployment

Циклічний дефіцит - cyclical deficit Чистий ВВП - net GDP

Чистий експорт - net exports Чисті інвестиції - net investment Чисті податки - net taxes

Швидкість обігу грошей - velocity of money

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

2.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посыбник. -

К.: Атыка, 2002. - 368с.

3.Бланк И.А. Инвестиционній менеджмент. – К., МП «Итем» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

4.Брояка А.А., Лушіков Ю.А., Феняк Л.А. Макроекономіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми

ВСТУП

Макроекономіка як наука про організацію суспільного виробництва займає одне з центральних місць у системі економічних наук. “Макроекономіки” – наука, що склалася у другій половині ХХ ст. і відноситься до тих навчальних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів. Макроекономіка спирається на ті знання, які отримали студенти при вивченні дисциплін: “Політична економія”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”.

Предметом навчальної дисципліни є механізм функціонування національної економіки на основі поєднання ринкового саморегулювання та державного впливу на економічні процеси.

Методичні вказівки з курсу „Макроекономіка” призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. Основна задача методичних вказівок – надати студентам науково-методичну допомогу у вивченні системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набутті навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки завдяки використанню універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.

У методичних вказівках наведено орієнтовну структуру залікового кредиту з курсу «Макроекономіка»; основну частину, де представлені теми, перелік питань до кожної теми, згідно етапів їх вивчення, тестові завдання та задачі, завдання для самостійної роботи до кожної теми; перелік питань для обговорення, список рекомендованої літератури, українсько-англійський словник термінів.

Курс “Макроекономіка” передбачає 11 тем. Розгляд проблем макроекономіки розпочинається з аналізу її предмета, об’єкта та методології, а також ознайомлення із схемою кругопотоку, яка відтворює механізм взаємодії економічних суб’єктів. У темі 2 з’ясовується суть основних макроекономічних показників – валового внутрішнього продукту, національного доходу, номінальних та реальних величин, цінових індексів. У двох наступних темах розкриваються проблеми виробництва і розподілу національного продукту, його споживання і зростання. Оскільки ринкова економіка – це єдність фізичної і монетарної економіки, то у темі 5 аналізуються основні категорії монетарної економіки – гроші, процентні ставки і валютні курси.

62

3

У темах 6 і 7 розглядається проблеми циклічності, безробіття та інфляції, аналізуються основні прояви макроекономічної нестабільності, вплив макроекономічної політики (монетарної, фіскальної та зовнішньоторговельної) на досягнення рівноваги. У темі 8 розкриваються складові моделі IS-LM, параметри одночасної рівноваги товарного та фінансового ринків. У темі 9 розглядаються поняття «економічне зростання» та «економічний розвиток», фактори економічного зростання та основні моделі.

Дві останні теми – 10 і 11 присвячені аналізові впливу зовнішньоекономічної діяльності на національну економіку, типи та інструменти зовнішньоторговельної політики держави.

Мета дисципліни «Макроекономіка» - сформувати у студентів систему знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, які обґрунтовані світовою і вітчизняною наукою, та набути навичок для одержання досвіду макроекономічної практики.

Урезультаті вивчення дисципліни студент повинен:

засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій макроекономіки;

розуміти механізм функціонування національної економіки;

знати методику і вміти обчислювати основні макроекономічні показники;

розуміти і пояснювати впливи заходів стабілізаційної політики на розвиток національної економіки.

Нормативи обов’язкових резервів - legaled reserves ratio Операції на відкритому ринку - open-market operations

Особистий дохід - personal income

Особистий наявний дохід - personal disposable income

Паритет купівельної спроможності - purchasing power parity Плаваючий валютний курс - floating exchange rate

Платіжний баланс - balance of payments

Повна зайнятість - full employment

Попит на гроші для угод або трансакційний попит на гроші - transactions demant for money

Попит на гроші як активи - asset demant for money

Порівняльна перевага - comparative advantage

Потенційний ВВП - potential GDP Прибуток - profit

Приватний сектор - private sector Приватні заощадження - private saving

Природний рівень безробіття - natural rate of unemployment

Процентна ставка - interest rate

Рахунок капітальних операцій - capital account operations

Рахунок поточних операцій - current account operations

Реальна процентна ставка - real interest rate Реальний валютний курс - real exchange rate Реальний ВВП - real GDP

Реальні грошові запаси, абозалишки - real money balances Рецесійний розрив - recessionary gap

Рецесія, спад - recession

Ринкова економіка - market economy Ринкова система - market system

Ринок грошей - money market

Ринок капіталів - capital market

Рівень безробіття - unemployment rate Рівноважна ціна - equilibrium price Рівноважний ВВП - equilibrium GDP Рівняння Фішера - Fisher equation Робоча сила - labor force

Середня схильність до споживання - average propensity to consume

Споживання-consumption

Стабілізаційна політика - stabilisation policy

4

61

Інфляція - inflation

Інфляція витрат - cost-push inflation Інфляція попиту - demant-pull infl Капітал - capital

Квота - quota

Кейнсіанська модель сукупної пропозиції - Keynesian model aggregate supply Кейнсіанська функція споживання - Keynesiаn consumption function Кейнсіанський хрест - Keynesian cross

Кількісна теорія грошей - quantity theory of money

Класична модель сукупної пропозиції - classical model aggregate supply Командно-адміністративна економіка - command-administrative economy Короткостроковий період - short term

Крива довгострокової сукупної пропозиції - aggregate supply long curve

Крива IS - IS curve

Крива короткострокової сукупної пропозиції - aggregate supply short curve

Крива Лафера - Laffer curve Крива LM - LM curve

Крива сукупного попиту - aggregate demand curve Крива Філіпса - Phillips curve

Ліквідність - liquidity

Мито - tariff

Модель - model

Модель зростання Солоу - Solow growth model

Модель IS LM - IS LM model

Модель Манделла — Флемінга - Mundell — Fleming model Модель мультиплікатора-акселератора - multiplier-accelerator model Монетаристська теорія - monetary theory

Монетарна політика - monetary policy

Мультиплікатор витрат - expenditure multiplier

Мультиплікатор збалансованого бюджету - balanced budget multiplier Мультиплікатор податків - tax multiplier

Надлишкові резерви - excess reserves Національні заощадження - national saving Негнучкість заробітної плати-wagerigidity Нерозподілений прибуток - undistributed profits Номінальна процентна ставка - nominal interest rate

Номінальний валютний курс - nominal exchange rate Номінальний ВВП - nominal GDP

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»

Напрям

6.030502

 

6.030509

 

6.030508

Спеціальність

Економічна кібернетика

 

Облік і аудит

Спеціалізація

Фінанси та кредит

бакалавр

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Нормативна чи вибіркова

нормативна

Семестр

третій

Кількість кредитів ECTS

5

Кількість модулів

2

Загальна кількість годин

180

Види навчальної діяльності та обсяг відведених годин:

Лекції

34

Практичні

34

Самостійна робота

112

Форма підсумкового контролю

іспит

60

5

ОРІЄНТОВНА СТУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ «МАКРОЕКОНОМІКА»

назва теми

 

годин

 

 

 

лекції

прак-

СРС

 

 

 

тичні

 

Змістовний модуль І. Вступ до макроекономіки

 

 

1.

Макроекономіка як наука

2

2

10

2.

Макроекономічні показники в

4

4

12

 

системі національних рахунків

 

 

 

 

Змістовний модуль ІІ. Ринкова система та приватна закрита економіка

3.

Товарний ринок

4

2

12

4.

Сукупні витрати і ВВП

4

4

12

 

Кейнсіанська модель рівноваги.

 

 

 

 

5.

Грошовий ринок

4

4

10

Змістовний модуль ІІІ. Макроекономічна нестабільність та змішана закрита економіка

6.

Макроекономічна нестабільність

4

4

8

7.

Держава в системі

2

2

10

 

макроекономічного регулювання

 

 

 

 

8.

Одночасна рівновага на товарному

 

 

 

 

та грошовому ринках: модель IS-

2

4

8

 

LM

 

 

 

9.

Економічна динаміка

4

2

8

Змістовний модуль ІV. Відкрита економіка

 

 

10.

Зовнішньоторговельна діяльність

2

2

12

11.

Механізм зовнішньоекономічної

2

4

10

 

діяльності

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

34

34

112

Дефлятор ВВП - GDP deflator Дефляція - deflation Дивіденди - dividends

Дискреційна фіскальна політика - discretionary fiscal policy Довгостроковий період - long term

Домогосподарство - household

Екзогенна змінна - exogenous variable

Економічне зростання - economic growth Економічний цикл - business cycle

Економічні ресурси - economic resources Експорт - exports

Ендогенна змінна - endogenous variable

Ефект багатства - wealth effect

Ефект витіснення - crowding-out effect Ефект доходу - income effect

Ефект заміщення - substitution effect

Ефект процентної ставки - interest rate effect Ефект мультиплікатора - multiplier effect

Ефект Фішера - Fisher effect

Ефект чистого експорту - net export effect

Загальна рівновага - general equilibrium

Закон Оукена - Okun’s law Закрита економіка - closed economy

Залишок Солоу - Solow residual

Заощадження - saving

Заплановані інвестиції - planned investment

Заплановані сукупні витрати - planned aggregate expenditures

Збалансований бюджет - balanced budget

Змішана економіка - mixed closed economy

Зовнішній борг - external debt Золоте правило - golden rule

Імпорт - imports Інвестиціїinvestment

Інвестиції у запаси - inventory investment Індекс споживчих цін - consumer price index Індекс цін - price index

Індекс цін Пааше - Paascha price index

Інфляційний розрив-inflationarygap

6

59

Багатосторонній валютний курс - multilateral exchange rate Багатство, майно - wealth

Базовий період - base period

Валовий національний дохід - gross national income Банківські депозити - bank deposits

Банківські резерви - bank reserve

Безробітні - unemployed Безробіття - unemployment

Бретон-Вудська система - Bretton Woods system Бюджет за повної зайнятості - full-employment bugget) Бюджетний дефіцит - budget deficit

Бюджетний профіцит - bugget surplus Валова додана вартість - gross value added

Валовий внутрішній продукт - gross domestic product

Баланс товарів і послуг - balance on goods ant services

Валовий прибуток - gross profit Валові інвестиції - gross investment

Валюта - currency Випуск - output

Виробнича функція - production function

Відкрита економіка - open economy Вільна торгівля - free trade

Внутрішній державний борг - internally held public debt Галопуюча інфляція - galloping inflation Гіперінфляція - hyperinflation

Готівка - currency

Гранична схильність дозаощаджень - marginal propensitetosave Гранична схильність до споживання - marginal propensity to consume

Грошова база - monetary base Грошові агрегати - monetary aggregates

Грошовий мультиплікатор - monetary multiplier Грошова маса, або пропозиція грошей - money supply

Девальвація - devaluation Дезінфляція - desinflation Депресія - depression

Державне споживання - public consumption

Державні закупівліgovernment purchases

Державні заощадження - public saving

СТРУКТУРА КУРСУ ЗА КМСОНП ДЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МАКРОЕКОНОМІКА»

 

№ модуля

Назва

Види

Загальна

Кількість балів

 

залікового

 

змістовного

навчальної

кількість

за кожний вид

 

кредиту

 

модуля

дисципліни

заходів/год

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМ1.

Лекції

3/6

3

 

 

 

Вступ до

 

 

 

 

 

 

Практичні

3/6

3,5

 

 

 

макроеконо-

 

 

 

Сам ост. робота

2/22

1,2

 

 

 

міки

 

 

 

 

 

 

Контр. заходи

1

2,5

 

 

 

 

 

 

Модуль І

 

Всього ЗМ 1

9/34

10,2 б.

 

 

90 год./2,5 кр.

ЗМ2. Ринкова

Лекції

6/12

6

 

 

 

система та

Практичні

4/10

4,5

 

 

 

приватна

Сам ост. робота

3/34

1,8

контроль

 

 

закрита

Контр. заходи

1

2,5

 

 

 

економіка

Всього ЗМ 2

14/56

14,8 б.

 

Заліковий

 

 

Захист модуля 1

 

10 б.

 

кредит І

Всього за модуль 1

 

 

35 б.

Поточний

180 год./5

 

ЗМ3.Макрое-

Лекції

6/12

6

кр.

 

кономічна

Практичні

6/12

5

 

 

 

нестабільність

Сам ост. робота

3/34

2,1

 

 

 

та змішана

Контр. заходи

1

2,5

 

 

 

закрита

 

 

 

 

 

Модуль ІІ

Всього ЗМ 3

16/58

15,6 б.

 

 

економіка

 

 

 

 

 

90 год./2,5 кр.

ЗМ4.

Лекції

2/4

2

 

 

 

Відкрита

Практичні

3/6

3,5

 

 

 

економіка

Сам ост. робота

2/22

1,4

 

 

 

 

Контр. заходи

1

2,5

 

 

 

 

Всього ЗМ 4

8/32

9,4 б.

 

 

 

 

Захист модуля 2

 

10 б.

 

 

Всього за модуль 2

 

 

35 б.

 

Всього за поточний контроль

 

 

70 б.

 

 

 

 

Підсумковий

1/

30 б.

 

 

Всього:

 

контроль

 

 

 

 

 

Всього заліковий

47/180

100 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит

 

 

 

Заліковий

 

-

-

 

-

 

кредит ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заліковий

 

-

-

 

-

 

кредит ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

7

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання успішності студента при засвоєнні дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного і підсумкового контролю за внутрішньою системою, затвердженою кафедрою «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» згідно чинного Положення про КМСОНП.

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Макроекономіка» є іспит. Підсумковим результатом є сума двох оцінок (сумарної модульної та оцінки за іспит).

Сумарна модульна оцінка за поточний контроль максимально складає 70 балів і виставляється на підставі результатів виконання студентом усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних занять і самостійної роботи.

Додаткові бали з поглибленого вивчення навчальної дисципліни (участь у предметних олімпіадах, робота у студентських гуртках, участь у студентських конференціях, підготовки наукових статей, тез конференції, підготовка доповідей з окремих тем дисципліни, які не входять до переліку обов’язкових, виконання завдань підвищеної складності, тощо) надаються понад суми балів поточного контролю з навчальної дисципліни за поданням лектора і протокольним рішенням кафедри.

Студенти, сумарна модульна оцінка яких становить 35-59 балів, допускаються до іспиту за умови відпрацювання пропущених занять та виконання необхідних видів робіт, передбачених навчальним планом. Студенти, сумарна модульна оцінка яких становить 0-34 балів, отримують незадовільну оцінку з необхідністю повторного вивчення дисципліни.

Студент має право не складати семестровий екзамен, якщо він виконав протягом семестру усі види навчальної роботи, успішно пройшов модульний контроль і набрав не менше 60 балів, що відповідає позитивній (за національною шкалою) оцінці.

Студент, який отримав 60 і більше балів, має право складати семестровий екзамен з метою підвищення своєї оцінки.

Екзаменаційна оцінка виставляється студенту за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного контролю. Максимальна оцінка відповідей на всі питання, сформульовані в білеті, становить 30 балів. Підсумковим результатом є сума двох оцінок (сумарної модульної (СМО) та екзаменаційної).

Припустімо, що країна А має порівняльну перевагу у виробництві зерна і внаслідок запровадження вільних зовнішньоторговельних відносин з іншими країнами починає експортувати зерно та імпортувати цукор.

а) Розрахуйте показники експортної спеціалізації для кожного з трьох факторів (праця, капітал, земля).

б) Якби фактори абсолютно не могли пересуватися між секторами, то хто виграв би внаслідок зовнішньої торгівлі? Хто програв би?

в) Якби фактори мали абсолютну мобільність у межах країни, то хто програв, а хто виграв би в цьому випадку?

Питання для самоперевірки і аудиторного контролю знань

1.Що являє собою принцип абсолютної переваги?

2.Що являє собою принцип порівняльних переваг?

3.Що означає термін „умови торгівлі”?

4.Які економічні наслідки має вільна торгівля для національної економіки і міжнародної торгівлі?

5.Які аргументи можна навести за і проти протекціонізму?

6.Яким чином мито і квоти впливають на зовнішню торгівлю і добробут країни?

7.Які заходи може здійснювати уряд країни з метою впливу на імпорт і експорт країни?

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Абсолютна гнучкість цін і заробітної плати - absolute price-wage flexibility

Абсолютна перевага - absolute advantage

Абсолютні потреби - absoluted wants Автоматичні стабілізатори - automatic stabilizers

Автономні витрати - autonomous expenditure Адвалерне мито - ad valorem duty

Актив - asset

Альтернативна вартість - opportunity cost

Амортизація - depreciation Антидемпінгове мито - antidumping’s tariff

Аутсайдери - outsiders

8

57

а) втрати споживачів даної країни від запровадження ввізного мита; б) виграш виробників Країни А від цього заходу;

в) збільшення доходів державного бюджету країни від обмеження імпорту.

2.Припустимо, що Японія вводить добровільне обмеження експорту автомобілів до Франції. Відомо, що в результаті таких обмежень обсяг імпорту до Франції скоротився з 60 до 40 тис. автомобілів, і ціна їх зросла на 1000 дол. На основі цих даних розрахуйте втрати добробуту Франції від запровадження добровільного обмеження експорту за умови, що на імпорт автомобілів встановлене специфічне ввізне мито в розмірі 500 дол.

3.Припустімо, що Україна і Польща виробляють лише два товари – цукор і борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсів подано в таблиці.

Країна

Цукор

Борошно

Україна

75

100

Польща

50

50

Визначте:

а) Чи має Україна абсолютну перевагу у виробництві борошна? А цукру?

б) Чи має Україна порівняльну перевагу у виробництві борошна? А цукру?

в) Яке мінове співвідношення між цукром і борошном склалося би в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі?

г) У яких межах встановляться умови торгівлі у разі вільної торгівлі між Україною і Польщею?

4. У таблиці наведено дані про частку доходу різних факторів у доданій вартості при виробництві зерна та цукру, а також в національному доході країни А.

Фактори

Зерно

Цукор

Нац. доход

виробництва

 

 

 

Праця

0,35

0,20

0,30

Земля

0,45

0,20

0,35

Капітал

0,20

0,60

0,35

За підсумками поточного та підсумкового контролю з дисципліни результати оцінювання перераховуються в шкалу оцінювання ECTS та національну шкалу за системою, наведеною нижче:

Сума балів

 

 

 

 

Оцінка за

за всі форми

 

 

 

 

навчальної

 

Оцінка в ECTS

 

національною

діяльності

 

 

 

 

шкалою

 

 

 

 

 

 

90-100

А

 

 

 

 

 

Відмінне виконання лише з незначною

 

 

кількістю помилок

 

 

 

82-89

В

 

 

 

 

 

Дуже добре – вище середнього рівня з

 

 

кількома помилками

 

 

75-81

С

 

 

 

зараховано

 

Добре – в загальному правильна робота з

 

певною кількістю помилок

 

 

66-74

D

 

 

 

 

 

Задовільно – непогано, але із значною

 

 

кількістю недоліків

 

 

60-65

Е

 

 

 

 

 

Достатньо

виконання

задовольняє

 

 

мінімальні критерії

 

 

35-59

FX

 

 

 

 

 

Незадовільно – потрібно працювати перед

 

 

тим, як отримати позитивну оцінку

не зараховано

 

 

 

 

 

0-34

F

 

 

 

 

 

Незадовільно

необхідна

серйозна

 

 

подальша робота

 

 

 

56

9

МОДУЛЬ І.

Змістовний модуль І. Вступ до макроекономіки

ТЕМА 1: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1.Економічна система як об’єкт макроекономіки. Типи економічних систем.

2.Предмет макроекономіки.

3.Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія.

4.Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі та наукові основи їх побудови.

5.Історія розвитку макроекономічної науки та її сучасний стан.

 

Основні терміни

Агреговані показники

 

Макроекономічне моделювання

 

Агрегування

 

 

Методологія макроекономіки

Вибір

 

 

Модель кругопотоку

Головна суперечність

 

Національна економіка

суспільства

 

 

 

Державний сектор

 

 

Нормативна макроекономіка

Домашні господарства

 

Об’єкт макроекономіки

Екзогенні змінні

 

 

Обмеженість ресурсів

Економічна система

 

Перехідна економіка

Економічні ресурси

 

Підприємницький сектор

Ендогенні змінні

 

 

Позитивна макроекономіка

Ефективність

використання

 

Потік

ресурсів

 

 

 

Запас

 

 

Потреби

Змішана економіка

 

Предмет макроекономіки

Змішана закрита економіка

 

Ринкова економіка

Кейнсіанська теорія

 

Сектор закордон

Класична теорія

 

 

Функції макроекономіки

Командно-адміністративна

 

Чистий експорт

економіка

 

 

 

Макроекономіка

 

 

Чистий ринок

Макроекономічні суб’єкти

 

 

г) подорожчання іноземних товарів для нерезидентів України.

8.В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика:

а) знижує обмінний курс національної валюти; б) підвищує обмінний курс національної валюти;

в) не впливає на обмінний курс національної валюти; г) однозначної відповіді немає; д) усі твердження неправильні.

9.Рахунок капітальних операцій не включає:

а) отримання дивідендів; б) отримання іноземних кредитів;

в) купівлю фінансових активів; г) продаж матеріальних активів.

11.Як від’ємний чистий експорт впливає на товари споживання в межах країни? Споживання:

а) зменшується; б) збільшується; в) не змінюється; г) стає від’ємним.

12.Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лише мито:

а) приносить доходи до державного бюджету; б) призводить до скорочення міжнародної торгівлі; в) призводить до підвищення цін; г) призводить до зростання чистого експорту.

Задачі

1. Уряд Країни А ухвалює рішення про запровадження мита на імпорт олії в розмірі 40 центів за 1 кг. Світова ціна на олію становить 800 дол. За тонну. Обсяг виробництва олії у Країні А за вільної торгівлі становить 50 тис.т, а за наявності ввізного мита – 60 тис. т. Обсяг споживання олії за вільної торгівлі становить 120 тис. т, а за імпортного мита – 100 тис. т. Різницю між споживанням і виробництвом Країна А покриває за рахунок імпорту.

Обчисліть:

10

55

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.