Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет технології

виробництва і переробки

продукції тваринництва

Кафедра розведення сільськогосподарських

тварин і зоогігієни

Генетика з біометрією

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт (І частина)

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ»

Вінниця 2013

УДК: 311.16.57.087.1 (075.8)

Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (І частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2013. - 67 с.

Рецензенти:

Мазуренко М.О., доктор с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького НАУ;

Чудак Р.А., доктор с.-г. наук, професор кафедри фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка Вінницького НАУ.

Дані методичні вказівки розроблено з метою освоєння студентами способів застосування принципів і методів теорії ймовірності та математичної статистики у біології в цілому і в зоотехнії, тобто біометрії. Це дозволить навчитись аналізувати дані явищ життя і подій тваринного світу, допомогти студенту виробити схильність до сталої творчої і самостійної діяльності та засвоєння програмного матеріалу за фахом.

Методичні вказівки містять основні поняття, які необхідно засвоїти для практичного виконання завдань, методику виконання типового завдання, тестові варіанти та контрольні запитання для самоперевірки, а також рекомендовану літературу та додатки.

Методичні вказівки для студентів факультету ТВіППТ “Генетика з біометрією” розглянуті на кафедрі розведення с.-г. тварин і зоогігієни та рекомендовані до друку

(протокол № 3 від «11» листопада 2013 р.).

Ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва

(протокол № 3 від «27» листопада 2013 р.).

Ухвалено та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної ради Вінницького національного аграрного університету

(протокол № __ від «__» ___________ 2013 р.).

Зміст

Передмова

4

Мета і завдання дисципліни

5

Структура змісту навчальної дисципліни та розподіл навчального часу

7

Структура курсу за КМСОНП для дисципліни “Генетика з біометрією”

7

Лабораторна робота №1 : “Варіаційний ряд та порядок його побудови. Графічне зображення варіаційного ряду”

11

Лабораторна робота №2 : “Розрахунок , σ, Сv та ,Sσ , SСν для великих вибірок”

15

Лабораторна робота №3 : “Розрахунок , σ, Сv та ,Sσ , SСν для малих вибірок”.

18

Лабораторна робота №4 : “Значення та розрахунок критерію вірогідності різниці (td) та визначення рівня імовірності (Р)”.

21

Лабораторна робота №5 : “Значення в селекції та розрахунок r, Sr, tr для великих вибірок”

23

Лабораторна робота №6 : “Розрахунок r, Sr, tr для малих вибірок”.

27

Лабораторна робота №7 : “Застосування в селекції та розрахунок коефіцієнта прямолінійної регресії (R) для великих та малих вибірок”.

31

Лабораторна №8 : “Розрахунок коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками (rа)”.

33

Лабораторна робота №9 : “Застосування в селекції та розрахунок коефіцієнта

рангової кореляції (rs)”.

34

Лабораторна робота №10 : “Використання в селекції та розрахунок коефіцієнта успадкування (h2), селекційного диференціалу (Sd) та ефективності селекції (Es)”

37

Лабораторна робота №11 : “Коефіцієнт повторюваності (rw), його розрахунок та використання в селекції”

40

Лабораторна робота №12: “Метод Х2і-квадрат) при визначенні достовірності і відмінності між двома групами тварин”

43

Лабораторна робота №13: “Дисперсійний аналіз однофакторного рівномірного комплексу для малих вибірок”

45

Лабораторна робота №14: “Дисперсійний аналіз однофакторного нерівномірного комплексу для великих вибірок”

49

Тестові завдання по розділу “біометрія”

52

Контроль знань по розділу “Біометрія”

60

Список літератури

62

Додатки

64

Для нотаток

66

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.