Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет.кур.свин..doc
Скачиваний:
157
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
781.82 Кб
Скачать

69

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра технології виробництва продуктів тваринництва

Технологія виробництва продукції свинарства

Методичні вказівки

до виконання курсових проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6. 090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Вінниця – 2012

УДК: 636. 001. 54: 631. 153. 7: 669

А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, Н. В. Гуцол, Г. І. Льотка

Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вінниця: ВНАУ, 2012.- с.

Рецензент: Сироватко К. М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, ВНАУ

Розглянуто і рекомендовано до друку методичною комісією Вінницького національного аграрного університету (протокол № 10 від 30 травня 2012 р).

ЗМІСТ

ВСТУП

5

1.Загальні вимоги до виконання курсового проекту

6

1.1.Мета і завдання курсового проектування

6

1.2.Вихідні матеріали для курсового проектування

6

1.3.Методичні вказівки до курсового проектування

7

1.3.1.Структура і обсяг курсового проекту

7

1.3.2.Тематика курсових проектів

9

1.3.3.Орієнтовна структура аналітичної частини курсового проекту (з окремих тем)

14

1.3.4.Оцінювання студентів згідно модульно – рейтингової системи по курсовому проектуванню

15

2.Методика виконання розрахункової частини курсового проекту

15

2.1.Методика виконання розрахункової частини курсового проекту при сезонній і круглорічній турових системах відтворення поголів’я

15

2.1.1.Основні технологічні параметри свиноферми

16

2.1.2.План парування та опоросів свиноматок

19

2.1.3.Розрахунок виконання виробничої програми

20

2.1.4.Розрахунок в приміщеннях для свиней

20

2.1.5.Розрахунок потреби в кормах, воді, підстилці та виходу гною

26

2.1.6.Розрахунок економічної ефективності виробництва свинини

28

2.2. Методика виконання розрахункової частини курсового проекту при потоковій технології виробництва свинини

28

2.2.1.Основні технологічні визначення і терміни

28

2.2.2.Основні параметри роботи підприємства (приклад)

33

2.2.3.Дільниця холостих і поросних свиноматок

38

2.2.4.Дільниця підсисних свиноматок

41

2.2.5.Дільниця дорощування молодняку

44

2.2.6.Дільниця відгодівлі свиней

46

2.2.7.Технологія вирощування ремонтного молодняку свиней

48

2.2.8.Розрахунок річної потреби свинокомплексу чи ферми в кормах при потоковому виробництві свинини

49

Правила оформлення курсових проектів

51

Приклади оформлення списку використаних джерел

56

Термінологічний словник

59

Рекомендована література

62

Додаток А

65

ВСТУП

Цінні господарсько-корисні ознаки свиней – висока відтворна здатність, скороспілість та оплата корму, високий забійний вихід і енергетичність продуктів забою – гарантують їх перевагу у виробництві м’яса порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин.

В Україні свинарство є традиційною галуззю тваринництва. Проте за останнє десятиріччя поголів’я свиней зменшилось у 2,5 рази (з 19,4 до 7,6 млн. тонн), а рівень споживання м’яса на душу населення складає всього 32 кг (при річній потребі 73 кг, в т.ч. біля 33 кг свинини).

Основним фактором, який стримує збільшення виробництва свинини, є недостатня кількість кормів, низька їх якість та постійний дефіцит в раціонах протеїну, вітамінів та мінеральних речовин.

У нинішніх умовах відродження галузі свинарство розвивається шляхом створення малих та середніх ферм різних форм власності. Особливо це характерно для Вінниччини, де розміри їх нерідко досягають 150-250 голів. На таких фермах практично неможливо протягом року одержувати опороси, укомплектувати групи одновіковим молодняком на вирощуванні та відгодівлі з таким розрахунком, щоб технологічні групи свиноматок (або молодняку) формувались за 5-7 днів. На відносно малих фермах найбільш раціонально впроваджувати сезонно-турову систему опоросів, яка дозволяє ефективно використовувати трудові та матеріальні ресурси господарства, корми і одержувати опороси та вирощувати поросят у найбільш сприятливі кліматичні періоди року.

В сучасних ринкових умовах для економічного обґрунтування ефективності виробництва свинини спеціалістові потрібно мати уміння і навики складання виробничого плану розвитку галузі.

Курсовий проект є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства» і спрямований на набуття та розвиток студентами умінь і навичок аналізувати та узагальнювати, а також узагальнювати джерела фахової літератури, планувати технологічні процеси галузі свинарства, обґрунтовувати висновки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.