Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Контрольні запитання

1. Що вивчають методом дисперсійного аналізу?

2. Що таке дисперсія та на які види вона розподіляється?

3. Що таке дисперсійний комплекс і які види комплексів бувають?

4. Що таке градація і які комплекси бувають у залежності від розмірів градацій?

5. За якою формулою визначається показник сили впливу фактора, дія якого вивчається?

6. Як визначити достовірність розрахованого показника сили впливу фактора?

7. Як розраховується число ступенів свободи (v1, v2) при визначенні достовірності показника сили впливу?

8. В яких одиницях виражається показник сили впливу, в яких межах він може коливатись?

Тестові завдання по розділу “Біометрія”

 1. Що таке варіаційний ряд?

1.Ряд чисел, який вказує на середню арифметичну ознаки.

2.Ряд чисел, який відображає розподіл варіант за класами та їх частоти

3.Частота варіант в модальному класі.

4.Система цифр, яка відображає величину якісної ознаки у особин.

5.Ряд, у якого максимальне і мінімальне число варіює.

 1. За якою формулою обчислюють середню арифметичну при великих вибірках?

1.2.3.4.; 5.

 1. Що таке вибірка?

1.Частина генеральної сукупності відібраних за принципом випадковості.

2.Кращі тварини генеральної сукупності.

3.Група тварин, які входять в модальний клас.

4.Всі особини вивченої категорії.

5.Група тварин із середнім вираженням досліджуваної ознаки.

 1. За якою формулою вираховують середнє квадратичне відхилення при великій вибірці?

1.2.3.

4. 5.

 1. За якою формулою обчислюють помилку середньої арифметичної величини при великих вибірках?

1. 2.3.4.5.

 1. За якою формулою обчислюють помилку середнього квадратичного відхилення при великих вибірках?

1.2.3.4.5.

 1. За якою формулою обчислюють помилку коефіцієнта варіації при великих вибірках?

1. 2.3.4.5.

 1. За якою формулою обчислюють коефіцієнт варіації при великих та малих вибірках?

1. 2.3.

 1. Який клас називається модальним?

1.Клас, що знаходиться в кінці варіаційного ряду.

2.Клас, що знаходиться по середині варіаційного ряду.

3.Клас із найменшою кількістю частот.

4.Клас із найбільшою кількістю частот.

 1. За якою формулою обчислюють середню арифметичну при малих вибірках?

1.2.3.4.5.

 1. В яких випадках обчислюють коефіцієнт мінливості?

1.При вивченні різноманітності ознак, виражених в різних одиницях виміру і при великих розрізненнях середніх арифметичних порівнених груп.

2.При різній величині сігми по ознакам у різних порівняльних групах.

3.При визначенні величини класового проміжку для великих вибірок.

4.При обчислюванні різниці між двома середніми арифметичними.

 1. Які біометричні показники характеризують мінливість ознаки?

1. 2.3.4.5.

 1. За якою формулою вираховують середнє квадратичне відхилення при малих вибірках?

1. 2.3.

 1. За якою формулою визначають критерій вірогідності різниці (td) між двома середніми арифметичними двох вибіркових сукупностей?

1. 2.3.

15. В яких випадках обчислюють коефіцієнт кореляції?

1).При вивченні різноманітності ознак, виражених в різних одиницях виміру і при великих розрізненнях середніх арифметичних порівнюваних груп.

2).При вивченні величини і напрямку зв’язків між ознаками.

3).При різній величині сігми за ознаками у різних порівняльних групах.

4).При обчислюванні різниці між двома середніми арифметичними.

16. Функціональний (постійний) зв’язок це:

1).характерний для об’єктів живої природи.

2).зв’язок, коли кожному знакченню однієї ознаки відповідає не одна, а декілька значень іншої.

3).характерний для фізичних явищ, математичних закономірностей.

4).коли напрямок зв’язку не змінюється протягом усього періоду спостереження або життя тварин.

17. За якою формулою обчислюється коефіцієнт кореляції при великих вибірках?

1).2).3).

18. Де більш тісний зворотній зв’язок між ознаками?

1). 2). 3). 4). 5).

19. За якою формулою обчислюють критерій вірогідності для коефіцієнту кореляції?

1).2).3).4).5).

20. Які типи зв’язку між ознаками можуть бути за формою?

1).Прямолінійний, криволінійний.

2).Зворотний, прямий.

3).Тісний, середній, слабкий.

4).Постійний, мінливий.

21. В залежності від сили зв’язку між ознаками він поділяється на:

1).Прямолінійний, криволінійний.

2).Постійний, мінливий.

3).Тісний, середній, слабкий.

4).Від’ємний, додатній.

22. Яке значення коефіцієнту кореляції свідчить про відсутність зв’язку між ознаками:

1).2).3).4).

23. Яка застосовується форма запису для малих вибірок малозначних варіант?

1).

№ п/п

х

у

ху

х2

у2

2).

№ п/п

х

у

ах

ау

ахау

ах2

ау2

24. Коефіцієнт регресії показує:

1). На скільки в середньому змінюється ознака.

2). Взаємозв’язок між Х та У ознаками

3). На скільки в середньому зміниться одна ознака при змінні іншої.

4). Відношення середнього квадратичного відхилення до коефіцієнту кореляції.

25. Коефіцієнт регресії, який показує на скільки зміниться ознака “Х”, якщо ознака “У” зміниться на певну одиницю, можна розрахувати за формулою:

1)2).3).4).

26. За якою формулою розраховують коефіцієнт кореляції для малих вибірок різноймених ознак?

1).2).3).

27. За якою формулою розраховують коефіцієнт кореляції для малих вибірок малозначних варіант?

1).2).3).

28. Зв’язок між якісними ознаками характеризують такі біометричні показники:

1). 2). 3). 4).

29. Для розрахунку коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками будують:

1). Варіаційний ряд.

2). Кореляційні гратки.

3). Чотирипільні гратки.

4). Трипільні гратки.

30. Коефіцієнт кореляції між альтернативними ознаками розраховують за формулою:

1).2).

31. За якою формулою розраховують коефіцієнт рангової кореляції?

1).2).3).

32. Про напрямок та силу зв’язку судять за значенням величини та знаку:

1). Коефіцієнта регресії.

2). Критерію достовірності.

3). Коефіцієнта кореляції.

4). Середнього квадратичного відхилення.

33. Кореляційний (мінливий) тип зв’язку це:

1).коли напрямок зв’язку між ознаками періодично змінюється.

2).характерний для об’єктів живої природи і характеризується непостійністю.

3).характерний для фізичних явищ, математичних закономірностей.

4).коли напрямок зв’язку не змінюється протягом усього періоду спостереження.

34. За якою формулою обчислюється коефіцієнт кореляції при малих вибірках для різноймених ознак?

1).2).3).4).

35. Про силу зв’язку судять за значенням показника:

1). Додатній, від’ємний.

2). Високий, середній, низький.

3). Прямолінійний, криволінійний, стабільний.

4). Прямий, зворотний.

36. За якою формулою обчислюють критерій вірогідності для коефіцієнта кореляції?

1).2).3).4).5).

37. Де більш тісний прямий зв’язок між ознаками?

1).2). 3). 4). 5).

38. Коефіцієнт кореляції може коливатися у межах:

1). 0 до –1; 2). 0 до +1; 3). 0 до 0,75; 4). 0 до ±1; 5). –0,75 до +0,75.

39. Для розрахунку коефіцієнта кореляції для великих вибірок будують:

1). Варіаційний ряд.

2). Чотирипільні кореляційні гратки.

3). Ранжирований ряд.

4). Кореляційні гратки.

40. За якою формулою визначають коефіцієнт кореляції при великих вибірках?

1).2).3).

41. Зв’язок між якісними ознаками характеризують такі біометричні показники:

1). r, tr, Rx/y; 2). Ry/x, r, Cv; 3). ra, Sra, tra; 4). R, r, td.

42. Коефіцієнт регресії, який показує на скільки зміниться ознака “У”, якщо ознака “Х” зміниться на певну одиницю, можна розрахувати за формулою:

1)2).3).4).

43. За якою формулою розраховують коефіцієнт кореляції для малих вибірок малозначних варіант?

1).2).3).

44. Коефіцієнт кореляції між альтернативними ознаками розраховують за формулою:

1).2).

45. Для розрахунку коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками будують:

1). Варіаційний ряд. 2). Кореляційні гратки. 3). Чотирипільні гратки.

4). Трипільні гратки.

46. За якою формулою розраховують коефіцієнт рангової кореляції?

1).2).3).

 1. Що таке ранжирований ряд і як його будують у біометрії?

1). Група особин, розміщена за ступенем вираженості ознаки довільно.

2). Дослідна група тварин, що характеризує генеральну сукупність.

3). Група особин, розміщена за ступенем вираженості ознаки від максимального значення до мінімального або навпаки.

4). Весь масив тварин, що вивчається дослідником.

 1. За якою формулою визначається значення критерію вірогідності різниці?

1). 2). ; 3). 4).

49. Наука, яка вивчає способи використання принципів і методів теорії імовірності і математичної статистики в біології, називається:

1) селекція; 2) розведення; 3)біотехнологія; 4) загальна генетика; 5)біометрія.

50. У біометрії розрізняють якісні і кількісні ознаки. В якому прикладі наведено якісну ознаку?

1) надій молока у корів; 2) жирність молока; 3) вміст кальцію у крові; 4) масть свиней.

51. Яке з перерахованих стад корів характеризується найбільш високою різноманітністю (мінливістю) за удоєм, якщо величина були такими:

1) 2500±20 кг; 2) 2500±50 кг; 3) 2500±5 кг; 4) 3500±50 кг; 5) 4300±420 кг.

52. При середньому надої на корову за лактацію – 5100 кг молока, яке з перерахованих стад є найбільш однорідним за цією ознакою?

1) σ =± 600 кг; 2) σ =± 200 кг; 3) σ =± 300 кг; 4) σ =± 150 кг; 5) σ =± 250 кг.

53. Коефіцієнт варіації можна розрахувати за формулою:

1) 2)3)4)5)

54. Знайти середню арифметичну для таких показників: 1; 2; 1; 4; 3; 1. Записати формулу розрахунку.

55. Критерій достовірності різниці між середніми арифметичними двох вибіркових сукупностей розраховують за формулою:

1) 2)3)4)

56. У якому випадку різниця між середніми показниками більш достовірна?

1) td=0,5; 2) td=1,2; 3) td=2,4; 4) td=0,8; 5) td=4,6.

57. В якому випадку більш висока вірогідність результатів?

1) Р≥0,99; 2) Р≥0,99; 3) Р≤0,01; 4) Р≥0,999; 5) Р≤0,05.

58. Де більш стійкий прямий зв’язок між ознаками?

1) r=0,58; 2) r=-0,69; 3) r=0,67; 4) r=-0,58; 5) r=0,39.

59. Коефіцієнт кореляції розраховують при:

1) вивченні різноманітності ознак;

2) вивченні величини і напрямку зв’язків між ознаками;

3) вивченні класового проміжку;

4) обчислюванні різниці між двома середніми арифметичними.

60. Коефіцієнт кореляції для малих вибірок розраховують за формулою:

1) 2)3)

61. За величиною коефіцієнта прямолінійної регресії

1) судять про ефективність різних методів селекції;

2) судять про форму, напрямок зв’язку між ознаками;

3) прогнозують розвиток величини ознаки, не вивчаючи її;

4) прогнозують зменшення величини ознаки, безпосередньо її не вивчаючи.

62. Які біометричні показники характеризують взаємозв’язки між якісними ознаками?

1) r, tr, Rx/y; 2) tra, rs, h2; 3) ra, Sra, tra; 4) Rx/y, r, .

63. У якому варіанті приведена формула Спірмена?

1) 2)3)4)

64. Коефіцієнт успадковуваності показує:

1) частку фенотипової мінливості, зумовлену паратиповими факторами;

2) частку фенотипової мінливості, зумовлену генетичною різноманітністю;

3) процес передачі спадкової інформації;

4) здатність батьків передавати свої властивості нащадкам.

65. Визначити коефіцієнт успадковуваності живої маси у корів, якщо коефіцієнт кореляції між показниками у матерів та їх дочок становить 0,15.

66. В якому стаді корів ефективніше проводити добір за фенотипом, якщо коефіцієнт успадковуваності дорівнює:

1) h2=0,2; 2) h2=0,06; 3) h2=0,38; 4) h2=0,29; 5) h2=0,25.

67. За якою ознакою відбір буде найменш ефективним:

1) надій молока h2=0,30; 2) плодючість h2=0,10; 3) кількість молочного жиру h2=0,50; 4) багатоплідність h2=0,21.

68. Визначити ефективність селекції, якщо коефіцієнт успадковуваності надою становить 0,2, селекційний диференціал 1500 кг.

69. За величиною коефіцієнта повторюваності:

1) судять про ефективність відбору дітей по батькам;

2) прогнозують майбутній розвиток ознаки;

3) визначають ефективність раннього відбору тварин;

4) визначають зв’язок між ознаками.

70. Метод Хі – квадрат (Х2) застосовують у випадках, коли виникає необхідність:

1) оцінити ступінь відповідності теоретично очікуваних даних відносно фактичних;

2) оцінити ступінь відповідності фактичних даних теоретично очікуваним;

3) оцінити ступінь невідповідності отриманих даних двох вибірок;

4) показати силу зв’язку між фактично отриманими та теоретично очікуваними даними.

71. Визначити частку впливу фактора, якщо загальна дисперсія становить 200, а факторіальна 100. Записати формулу розрахунку.

72. Дисперсійний аналіз – це математичний метод, за допомогою якого можна встановити:

1) ступінь зв’язку між ознаками;

2) наявність чи відсутність зв’язку;

3) частку впливу фактора на мінливість ознаки;

4) як буде змінюватись одна ознака при зміні іншої.

73. Спадковість – це…

1) властивість живих організмів відтворюватись;

2) відмінність між особинами одного виду або між батьками та нащадками, яка проявляється за рахунок спадковості та факторів зовнішнього середовища;

3) властивість живих організмів відтворювати в наступному поколінні ознаки батьків та більш віддалених предків, а також характерні риси становлення цих особливостей у процесі індивідуального розвитку (онтогенезу);

4) розщеплення гібридів другого покоління при схрещуванні гібридів першого між собою у співвідношенні за фенотипом 3:1, за генотипом 1:2:1.

74. Мінливість – це…

1) відмінність між особинами одного виду або між батьками та нащадками, яка проявляється за рахунок спадковості та факторів зовнішнього середовища;

2) різноманітність особини за тією чи іншою ознакою в межах однорідної за основними показниками групи, яка обумовлена дією різноманітних факторів;

3)властивість живих організмів відтворювати в наступному поколінні ознаки батьків та більш віддалених предків, а також характерні риси становлення цих особливостей у процесі індивідуального розвитку (онтогенезу);

4) процес передачі спадкової інформації або генів у процесі розмноження.

75. Середня арифметична – це…

1) значення будь-якої ознаки, яка є найбільш поширеною характеристикою сукупності;

2) основний найпоширеніший показник мінливості, який показує на скільки в середньому відхиляється кожна варіанта від середньої арифметичної даної вибірки;

3) відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної, виражене у відсотках.

4) показник середньої величини ознаки у відібраної групи особин, який характеризує середню варіацію цієї ознаки.

76. Середнє квадратичне відхилення – це…

1) показник середньої величини ознаки у відібраної групи особин, який характеризує середню варіацію цієї ознаки;

2) значення будь-якої ознаки, яка є найбільш поширеною характеристикою сукупності;

4) відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної, виражене у відсотках;

5) основний найпоширеніший показник мінливості, який показує на скільки в середньому відхиляється кожна варіанта від середньої арифметичної даної вибірки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.