Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СУЛМ, 2010.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
696.32 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_______________(В.П. Лисечко)

«____»________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Шифр галузі знань 0203 − «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки 6.020303 − «Філологія. Українська мова і література» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»).

Кривий Ріг − 2010

УДК 811.161.2

ББК 81.2 Укр

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова» (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Українська мова і література» (усіх спеціалізацій) / упорядники: канд. філол. наук, доц. Н. М. Малюга, канд. філол. наук, доц. О. А. Остроушко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – 108 с.

Рецензенти:

кандидат філологічних наук, доцент Т. І. Вавринюк;

кандидат філологічних наук, доцент Г. М. Віняр;

кандидат філологічних наук, доцент В. А. Городецька.

Затверджено:

кафедрою української мови Криворізького державного педагогічного університету (протокол №1 від 30.08. 2010 р.)

Затверджено:

вченою радою Криворізького державного педагогічного університету (протокол № від 09.11. 2010 р.)

ББК 81.2 Укр

© КДПУ, 2010

І. Структура програми навчального курсу з сучасної української літературної мови

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Шифр та назва напряму: 0203 Гуманітарні науки

Шифр та назва спеціальності: 6.020303 Філологія. Українська мова і література

Освітньо-кваліфікаційний рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: 3340 Фахівці в галузі освіти. Вчитель української мови і літератури середнього навчально-виховного закладу

з узагальненим об’єктом діяльності навчально-виховний процес в основній школі

з нормативним терміном навчання (денна форма) чотири роки

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 25

Змістових модулів: 16

Загальна кількість годин: 882 години

Навчальний проект: курсова робота

Характеристика навчального курсу: обов’язковий цикл професійної та практичної підготовки (шифр ПП)

Роки підготовки: 1, 2, 3, 4

Семестри: І, ІІ, ІІІ, ІУ, У, УІ, УІІ, УІІІ

Лекції: 146 години

Практичні заняття: 200 годин

Лабораторні заняття: 104 години

Самостійна робота: 432 години

Консультативна робота: курсова робота – 72 години, 2 кредити

Вид контролю: екзамен – І, ІІ, ІІІ, ІУ, І, УІ, УІІІ семестри; залік – УІІ семестр

Розподіл годин за семестрами

Спеціальності «Українська мова і література, українознавство», «Українська мова і література, англійська мова», «Українська мова і література, редагування освітніх видань», «Українська мова і література, шкільне бібліотекознавство»

Семестр

Тижні

к-сть

годин

Всього ауд.

годин

Кредити

Лекції

Практ.

зан.

Лабор.

Сам.

роб.

Екз.

Залік

Всього

годин

І

3*18

56

3

20

26

10

54

+

110

ІІ

4*18

74

4

20

38

16

72

+

146

ІІІ

3*18

56

3

18

20

18

54

+

110

ІУ

4*16

66

4

18

32

16

64

+

130

У

3*18

56

3

18

28

10

54

+

110

УІ

4*17

54

3

24

18

12

50

+

104

УІІ

3*18

56

3

18

26

12

54

+

110

УІІІ

3*10

32

2

10

12

10

30

+

62

Всього

450

25

146

200

104

432

882

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.