Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сх. ел. принц..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
276.48 Кб
Скачать

17

Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

__________________________________________________

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійної роботи студентів

за дисципліною Інженерна графіка

за темою: Виконання схем різних типів

Схема електрична принципова”.

за спеціальністю 92501

Автоматизоване управління технологічними процесами.

Кривий Ріг

2005

Методичний посібник для самостійної роботи студентів за дисципліною „Інженерна графіка” (тема „Виконання схем різних типів) для студентів спеціальності 92501 Автоматизоване управління технологічними процесами.

Методичний посібник містить основні рекомендації по виконанню принципових електричних схем .

Призначений для студентів ДІПОпром

Укладач: ст.викладач О.І.Баранова

ЗМІСТ

  1. Загальні відомості про принципові електричні

схеми ………………………………………………….......4

2 Зображення елементів принципової схеми ………….....4

3 Позначення елементів принципової схеми………...…... 5

4 Оформлення переліку елементів………………………..13

5 Приклад виконання графічної роботи…………...….....17

Література………………………………………………..18

1 Загальні відомості про принципові електричні схеми

Схема електрична принципова – це конструкторський документ, який виконується без збереження масштабу, і на якому показуються у вигляді умовних графічних позначень усі електричні елементи та пристрої виробу, а також електричні зв’язки між ними. Причому дійсне просторове розташування складових частин виробу, як правило, не враховується. Принципові схеми використовують для вивчення принципу роботи виробів, а також при їх налагодженні, контролі та ремонті. Вони є основою для розробки інших конструкторських документів.

Принципова схема має код Е3 який характеризуе її вид – електрична(Е) і тип принципова (3). Схема виконується згідно ГОСТ 2.701-84 без збереження масштабу на форматах встановлених ГОСТ 2.301-68. Елементи схеми зображують умовними графічними позначеннями (УГП), встановленними стандартами ЕСКД.

2 Зображення елементів принципової схеми

Умовні графічні позначення елементів показують в розмірах, встановлених в стандартах на УГП. Позначення елементів, розміри яких в стандартах не встановлені, зображують на схемах в розмірах, в яких вони виконані в стандартах. Припускається повертати УГП на кут, кратний 45° по зрівнянню з зображенням, наведенним в стандарті, або зображать дзеркально повернутим. Розміри УГП, а також товщину їх ліній роблять однаковими на всіх схемах цього виробу. Лінії зв’язку між елементами схеми повинні складатись з горизонтальних і вертикальних відрізків і мати найменьшу кількість ізломів і взаємних перетинів. Стандарт ГОСТ 2.701-84 встановлюе товщину ліній зв’язку від 0,2 до 1 мм, рекомендована товщина – від 0,3 до 0,4 мм.

Товщина лінії зв’язку дорівнюється товщині ліній УГП її елементів. Відстань мж двома лініями зв’язку - не меньш 3 мм, а між графічними зображеннями – не меньш 2 мм. Основний напис за ГОСТом 2.104-68. Таблиці, які розташовують на схемі не повинні виходити за габарит основного напису, в разі потреби їх розташовують зліва від неї.

3 Позначення елементів принципової схеми

Схема вміщує перелік елементів які зображають на схемах об'єднаним і рознесеним способами. При об'єднаному способі складові частини елементів або пристроїв позначаються на схемі в безпосередній близькості один до одного (зображення реле об'єднаним способом див.рис.1а); при рознесеному – в різних місцях для більшої наочності (рис.1б). При зображенні на схемі елемента рознесеним способом позиційного позначення елемента проставляють біля кожної складової часини.

Рисунок 1

Для спрощення схеми допускається декілька електрично не зв'язаних ліній зв'язку зливати в лінію групового зв'язку (рис.2). На рисунку показано оформлення контактів (таблиці) вхідних і вихідних елементів – з'єднань. Зліва з'єднувач Х1 деякої принципової схеми (розміри таблиці ГОСТ не регламентує). Від задіяних контактів йдуть лінії зв'язку, які мають особисту нумерацію, злиті умовно в одну лінію (потовщену).Уразі потреби від цієї лінії відводять провід, наприклад 1,2,7,8, підключені до з'єднувача Х2 (наприклад, вилка), який контактує із з'єднувачем Х5 (наприклад, з розеткою) пристрою А2. В його таблиці у графі Адрес написано: Х1:1... Х:10. Напис Х1:1 означа, що провід 1 зв'язує з'єднувач Х2 зі з'єднувачем Х1, топто з його контактом 1. Цифри 1,2,5,6, позначають контакти з'єднувача Х2 - Х5, підключені до ланцюгів Корпус,+300 В та ін. Порядок розташування контактів в схемі визначає зручність читання схеми. В графі « Конт. » записують номер контакту з'єднувача, в графі «Ланцюг» - характеристику ланцюга.

Рисунок 2

Для однозначного визначення елементів, які входять у склад виробу і зображених на схемі, кожному елементу (пристрою) схеми присвоюють буквенно – цифрові позиційні позначення згідно з ГОСТ 2.710 – 81.

Позиційне позначення в загальному випадку складається із трьох частин. У першій частині вказують вид елемента (пристрою) одною або деякими буквами (буквені коди розповсюджених видів приведені в таблиці1), наприклад, для напівпровідникового пристрою – діода VD); у другій частині – порядковий номер елемента (пристрою) в межах даного виду, наприклад: R1,R2,..,R12; C1,C2,...,C14; в третій частині допускається вказувати функціональне призначення, наприклад С4І – конденсатор С4, який використовується як інтегруючий. Інформація про функції елементів і пристроїв не відносяться до інженерної графіки, вони даються в спеціальній літературі, наприклад в [2].

Порядкові номера елементам присвоюють починаючи з одиниці, в межах групи з однаковими позиційними позначеннями згідно з послідовністю розташування елементів на схемі, рахуючи зверху вниз в направленні зліва направо. Позиційні позначення проставляють поряд з умовними графічними позначеннями елементів з правої сторони або над ними. При зображенні на схемі елемента рознесеним способом позиційне позначення вказують біля кожної складової частини (див.рис1.)

Таблиця 1- Буквені коди видів елементів

Перша буква

коду

(обовяз-кова)

Група видів елементів

Види елементів

Буквений

код

А

Пристрій

(загальне позначення)

Регулятор струму

Блок реле

Пристрій АПВ

Посилювачі, прибори телеуправління

лазери

AA

AK

AKS

В

Перетворювачі неелектричних величин в еле-

ктричні (зокрема генераторів та джерел живлення) або навпаки, аналогові або багаторазрядні перетворювачі

або датчики для вказівки або вимірювання

Гучномовець

Магнитоскрикційний елемент

Детектор іонізуючих випромінювань

Сельсин-приймач

Телефон(капсуль)

Сельсин-датчик

Тепловий датчик

Фотоелемент

Мікрофон

Датчик тиску

Пьєзоелемент

Датчик частоти обертання

(тахогенератор)

Звукознімач

Датчик швидкості

BA

BB

BD

BE

BF

BC

BK

BL

BM

BP

BQ

BR

BS

BV

С

Конденсатори

Силова батарея конденсаторів

Блок конденсаторів зарядний

CB

CG

D

Схеми інтегральні,

мікро складання

Схема інтегральна аналогова

Схема інтегральна цифрова, логічний елемент

Пристрій збереження інформації

Пристрій затримки

DA

DD

DS

DT

E

Елементи різні

Нагрівальний елемент

Лампа освітлювальна

Піропатрон

EK

EL

ET

F

Розрядники, запобіжники

пристрої захисні

Дискретний елемент захисту по струму миттєвої дії

Дискретний елемент захисту по струму інерційної дії

Запобіжник плавкий

Дискретний елемент захисту по напрузі, розрядник

FA

FP

FU

FV

G

Генератори, джерела

живлення, кварцові

осцилятори

Батарея акумуляторів

Синхронний компенсатор

Збудник генератора

GB

GC

GE

H

Пристрої індикаторні та

сигнальні

Прилад звукової сигналізації

Індикатор символьний

Прилад світової сигналізації Табло сигнальне Лампа сигнальна з зеленою лінзою

Лампа сигнальна з червоною лінзою

Лампа сигнальна з білою лінзою

Індикатори іонні та напівпровідникові

HA

HG

HL

HLA

HLG

HLR

HLW

HV

K

Реле, контактори, пускачі

Реле струму

Реле вказівне

Реле електротеплове

Контактор, магнітний пускач

Реле часу

Реле напруги

Реле команди вмикання

Реле команди відключення

Реле проміжне

Реле фіксації положення вимикача

Реле фіксації включеного положення вимикача

Реле фіксації відключеного положення вимикача

Реле фіксації команди на включення або відключення вимикача

Реле фіксації положення роз’єднувача

KA

KH

KK

KM

KT

KV

KCC

KCT

KL

KQ

KQC

KQT

KQQ

KQS

L

Катушки індуктивності,

дроселі

Дросель люмінесцентного освітлювання

Реактор

Обмотка возбудження генератора

Обмотка возбудження возбудника

Обмотка возбудження електродвигуна

LL

LR

LG

LE

LM

M

Двигуни постійного та перемінного струму

P

Прибори, вимірювальне устаткування

Амперметр

Частотомір

Лічильник активної енергії

Ліч. Реактивної енергії

Омметр

Годинник, вимірювач часу

Прибор, що реєструє

Вольтметр

Ватметр

Лічильник імпульсів Осцилограф

PA

PF

PI

PK

PR

PT

PS

PV

PW

PC

PG

Q

Вимикачі і роз’єднувачі в силових ланцюгах (енергопостачання, живлення устаткування)

Вимикач автоматичний

Короткозамикач

Роз’єднувач

Відділювач

Вимикач навантаження

Роз’єднувач

QF

QK

QS

QR QW

QSG

R

Резистори

Терморезистор

Потенціометр

Шунт вимірювальний

Варистор

Реостат

RK

RP

RS

RU

RR

S

Устрій комутаційний в ланцюгах управління, сигналізації та вимірювання

Вимикач або перемикач

Вимикач автоматичний

Вимикач кнопочний

Те саме на вмикання

Те саме на відключення

Вимикач що спрацьовує від рівня

- спрацьовує від тиску

- спрацьовує від положення

- спрацьовує від частоти обертання

- спрацьовує від температури

SA

SF

SB

SBC

SBT

SL

SP

SQ

SR

SK

T

Трансформатори, авто- трансформатори

Трансформатор струму

Електромагнітний стабілізатор

Трансформатори:

напруги

проміжний

TA

TS

TV

TL

U

Перетворювачі електричних величин в електричні устрої зв’язку (зокрема трансформаторів

Модулятор

Демодулятор

Діскрімінатор

Перетворювачі:

випрямковий

інверторний

Блок живлення Перетворювач частоти

UB

UR

UI

UD

UZ

UG

UF

V

Прилади електровакуумні, напів- провідникові

Діод стабілітрон

Прилад електровакуумний

Транзистор Тиристор

VD

VL

VT

VS

W

Лінії та елементи ЗВЧ

Освітлювач

Короткозамикач Вентиль

WE

WK

WS

Антени, лінії

електропередачі

Трансформатор, неоднорідність, фазообер- тач

Атенюатор Антена

WT

WU WA

X

З’єднання контактне

Струмозйомник контакт що сковзає

Штир

Гніздо

З’єднання розбірне

З’єднувач високочастотний

Перемичка контактна

Випробувальний затискач

З’єднання нерозбірне

XA

XP

XS

XT

XW

XB

XG

XN

Y

Пристрій механічний з електромагнітним

приводом

Електромагніт

Замок електромагнітної блокіровки

Електромагніт вмикання

Електромагніт вимикання

Гальмо з електромагнітним приводом

Муфта з електромагнітним приводом

Електромагнітний патрон або плита

YA

YAB

YAC

YAT

YB

YC

YH

Z

Фільтри ,обмежувачі

Обмежувач

Фільтр кварцовий

Фільтр струму

Фільтр напруги

Фільтр частоти

ZL

ZQ

ZA

ZY

ZF

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.