Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

shemet_intern_rozrah_valyut_oper_09

.pdf
Скачиваний:
613
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.83 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

За загальною редакцією кандидата економічних наук, доцента Т. С. Шемет

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

УДК 339.72 ББК 65.268 Ш 46

Рецензенти:

О. М. Мельничук, д-р екон. наук, проф. (Національний банк України)

І. І. Пузанов, д-р екон. наук, проф.

(Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

М. Е. Прохорова, канд. екон. наук, доц.

(Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету)

Редакційна колегія кредитно-економічного факультету

Голова редакційної колегії M. I. Диба, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар І. Б. Івасів, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії: В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, проф.; А. М. Герасимович, д-р екон. наук проф.; Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.; A. M. Мороз, д-р екон. наук, проф.; А. А. Пересада, д-р екон. наук, проф.; M. I. Савлук, д-р екон. наук, проф.; В. М. Свінціцький, д-р філос. наук, проф.; І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц.; С. І. Ходакевич, канд. екон. наук, доц.; Л. О. Примостка, д-р екон. наук, проф.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист № 1.4/18-Г-2691 від 16.12.08

Шемет Т. С.

Ш 46 Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба; зазаг. ред. канд. екон. наук,

доц. Т. С. Шемет. — К. : КНЕУ, 2009. — 348 [4] с. ISBN 978-966-483-223-3

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні питання організації системи міжнародних розрахунків в Україні, висвітлюються практичні аспекти виконання банками міжнародних розрахункових і валютних операцій. Значну увагу приділено правовій основі здійснення валютних і торговельних операцій в Україні, включаючи міжнародні стандарти, правила та звичаї.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

УДК 339.72 ББК 65.268

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

 

© Т. С. Шемет, А. М. Коряк,

ISBN 978-966-483-223-3

О. М. Диба, 2009

© КНЕУ, 2009

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Частина І. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Розділ 1. Основи організації міжнародних валютних і розрахун-

10

кових операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Поняття і класифікація валютних операцій . . . . . . . . . . . . . .

10

1.2. Сутність і особливості міжнародних розрахункових

16

операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Засоби, інструменти, способи платежу та форми

18

розрахунків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4. Організаційно-правові основи здійснення міжнародних ва-

22

лютних і розрахункових операцій в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.1. Порядок ліцензування операцій з валютними цінностя-

22

ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.2. Кореспондентські відносини банків і порядок їх встанов-

23

лення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.3. Валютний контроль щодо здійснення міжнародних ва-

27

лютних і розрахункових операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5. Сучасні платіжні системи та засоби зв’язку суб’єктів зов-

29

нішньоекономічної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.1. Платіжні системи окремих розвинутих країн . . . . . . . . . .

29

1.5.2. Система СВІФТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

1.5.3. Система електронних платежів НБУ (СЕП НБУ) . . . . . . .

33

Контрольні запитання та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Розділ 2. Умови поставок і документи у міжнародній торгівлі . . .

38

2.1. Зовнішньоекономічний договір (контракт) . . . . . . . . . . . . . .

38

2.1.1. Види й особливості зовнішньоекономічних угод . . . . . . .

38

2.1.2. Типові умови зовнішньоекономічного договору . . . . . . .

43

2.1.3. Арбітражне вирішення спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Між-

народної торговельної палати INCOTERMS-2000 . . . . . . . . . . . . 49 2.3. Зовнішньоторговельна документація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.3.1. Класифікація зовнішньоторговельної документації . . . . . 52 2.3.2. Комерційна документація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.3.3. Спеціальна документація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Контрольні запитання та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Розділ 3. Недокументарні форми розрахунків . . . . . . . . . . . . . . . .

. 92

3.1. Банківський переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

3.1.1. Особливості розрахунку банківським переказом . . . . . . .

92

3.1.2. Вимоги до платіжних доручень в іноземній валюті . . . . .

93

3.1.3. Контролювання банком правомірності операції . . . . . . . .

96

3.1.4. Банківська практика з виконання банківських переказів

97

за кордон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Векселі, чеки, платіжні картки у міжнародних

101

розрахунках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.1. Розрахунки з використанням векселів. . . . . . . . . . . . . . .

101

3.2.2. Розрахунки з використанням чеків . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

3.2.3. Розрахунки з використанням платіжних карток . . . . . . .

110

3.2.4. Платіжні картки в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Контрольні запитання та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Розділ 4. Документарні форми розрахунків . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

4.1. Документарне інкасо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

4.1.1. Поняття і види документарного інкасо . . . . . . . . . . . . . .

120

4.1.2. Документарне інкасо в розрахунках за експортовані то-

122

вари та надані послуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.3. Документарне інкасо в розрахунках за експортовані то-

130

вари на умовах комерційного кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.4. Документарне інкасо в розрахунках за імпортовані то-

132

вари й отримані послуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Документарний акредитив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

4.2.1. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акре-

137

дитивів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.2. Сутність акредитивної форми розрахунків . . . . . . . . . . .

139

4.2.3. Види акредитивів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

4.2.4. Документарний акредитив у розрахунках за експорто-

149

вані товари та надані послуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.5. Документарний акредитив у розрахунках за імпортовані

163

товари й отримані послуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Гарантії у міжнародному комерційному обороті . . . . . . . . .

184

4.3.1. Сутність гарантії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

4.3.2. Поняття й особливості банківської гарантії . . . . . . . . . .

186

4.3.3. Класифікація банківських гарантій . . . . . . . . . . . . . . . .

189

4.3.4. Процедура надання банківської гарантії . . . . . . . . . . . .

193

4.3.5. Ризики, пов’язані з банківськими гарантіями . . . . . . . . .

198

Контрольні запитання та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Частина ІІ. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Розділ 5. Поточні конверсійні операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

5.1. Валютний ринок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

5.1.1. Поняття валютного ринку та його структура . . . . . . . . .

201

5.1.2. Учасники валютного ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

5.1.3. Природа та функції валют . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

5.1.4. Конвертованість валют . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

5.1.5. Основні форми валютних операцій . . . . . . . . . . . . . . . .

220

5.2. Валютний курс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

5.2.1. Економічна сутність і функції валютного курсу . . . . . .

224

5.2.2. Види валютних курсів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226

5.2.3. Крос-курс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

5.2.4. Рівноважний валютний курс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

5.2.5. Режими валютного курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

5.3. Конверсійні валютні операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

5.3.1. Поняття і види конверсійних операцій . . . . . . . . . . . . . .

247

5.3.2. Валютні операції спот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

5.3.3. Відкрита валютна позиція та її оцінка . . . . . . . . . . . . . .

249

5.3.4. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції . . . . . . . .

253

5.4. Торгівля іноземною валютою в Україні . . . . . . . . . . . . . . . .

255

5.5. Сутність та інструменти валютної політики . . . . . . . . . . . . .

259

Контрольні запитання та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267

Розділ 6. Термінові валютні операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272

6.1. Форвардні валютні операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 6.1.1. Поняття форвардної валютної угоди . . . . . . . . . . . . . . . 272 6.1.2. Форвардний курс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 6.1.3. Форвардні терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 6.2. Валютні свопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 6.3. Валютні опціони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 6.3.1. Призначення, види та стилі опціонів . . . . . . . . . . . . . . . 282 6.3.2. Механізм дії опціонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 6.3.3. Формування ціни опціону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

5

6.3.4. Відсоткові опціони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 6.3.5. Стратегії торгівлі опціонами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 6.4. Депозитні валютні операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 6.4.1. Сутність депозитних операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 6.4.2. Терміни розміщення депозитів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 6.4.3. Депозитні відсоткові ставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 6.4.4. Котирування відсоткових ставок . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 6.4.5. Депозитна позиція і процентний арбітраж . . . . . . . . . . . 307

Контрольні запитання та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

ГЛОСАРІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . 332

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336

6

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

БМР (BIS)

Банк міжнародних розрахунків

ЄКБС (ECBS)

Європейський комітет з банківських

 

стандартів

ІНКОТЕРМС (INCOTERMS) Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торговельної палати

ЗСП (GSP)

Загальна система преференцій

ЛІБОР (LIBOR)

Ставка пропозиції на Лондонському

 

міжбанківському ринку депозитів

МВФ (IMF)

Міжнародний валютний фонд

МОС (ISO)

Міжнародна організація зі стандар-

 

тизації

МТП (ICC)

Міжнародна торговельна палата

СВІФТ (SWIFT)

Об’єднання міжнародних міжбанків-

 

ських фінансових телекомунікацій

СДР, СПЗ (SDR)

Спеціальні права запозичення

ТАРГЕТ (TARGET)

Транс’європейська автоматизована

 

експрес-система валових розрахунків

 

у режимі реального часу

ТНБ (TNB)

Транснаціональний банк

ТНК (TNC)

Транснаціональна корпорація

УкрСЕПРО

Українська державна система серти-

 

фікації продукції

ЧІПС (CHIPS)

Система міжбанківських клірингових

 

розрахунків і платежів

ЮНКТАД (UNCTAD)

Конференція ООН з торгівлі та роз-

 

витку

ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL)

Комісія ООН з міжнародного торго-

 

вельного законодавства

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

Перехід до нової економічної моделі, стратегія інтеграції України до об’єднаної Європи з необхідністю зумовлюють попит на глибокі системні знання з боку суб’єктів національної економіки щодо загальноприйнятого кодексу поведінки на світовому фінансовому ринку, міжнародних звичаїв, стандартів і особливостей здійснення міжнародних розрахунків та валютних операцій. Найважливішу роль у задоволенні цього попиту має відіграти якісна, підготовлена за сучасними вимогами навчальна література.

Представлене навчальне видання присвячено питанням взаємовідносин суб’єктів світової економіки у сфері розрахунків із зовнішньої торгівлі товарами, послугами, фінансовими активами. Під час написання посібника автори спиралися на власний досвід викладання, а також фахову навчально-методичну і наукову літературу не лише вітчизняних, а й закордонних авторів. Багато уваги приділено правовій основі здійснення валютних і торговельних операцій в Україні, включаючи міжнародні стандарти та звичаї.

Посібник призначений для підготовки фахівців з банківської справи, міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки, інших економічних спеціальностей у системі багатоступеневої освіти — бакалаврів і магістрів, а також для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Тематика посібника «Міжнародні розрахунки та валютні операції» тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами: «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Центральні банки», «Міжнародні валютно-кредитні відносини» та ін. Тож цим посібником можна скористатися при їх вивченні.

Навчальний матеріал структурований у відповідності з навчальною програмою і складається з шести розділів, розподілених на дві частини. У першій висвітлюються форми, види й особливості розрахункових операцій, пов’язаних із рухом това-

8

рно-матеріальних цінностей між експортерами та імпортерами. Друга частина розкриває специфіку валютних операцій. Положення прикладного характеру розглянуті в посібнику докладно та послідовно, з наведенням прикладів виконання відповідних обчислень, що має сприяти формуванню у студентів практичних прийомів і навичок.

Виклад матеріалу супроводжується довідковими матеріалами, рисунками, прикладами розрахунків, додатками. Ґрунтовний глосарій, що охоплює основні терміни та поняття у сфері міжнародних розрахункових і валютних операцій з наведенням їх англомовного еквівалента і предметний покажчик забезпечують зручність у користуванні.

9

Частина 1

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

РОЗДІЛ

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1. Поняття і класифікація валютних операцій

Економічна діяльність суб’єктів господарювання різних країн зумовлює потребу обміну валют одна на одну для здійснення відповідних розрахунків. Міжнародний рух товарів, послуг, капіталу, міграція робочої сили, туризм, співробітництво у науковотехнічній сфері спричиняють взаємні грошові вимоги та зобов’язання учасників міжнародних економічних відносин. Головна особливість торгівлі однієї відкритої економіки з іншою полягає у використанні іноземних валют в економічних операціях між вітчизняними та іноземними резидентами на відміну від операцій між резидентами однієї країни, які здійснюються в одній національній валюті.

Валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності.

За чинним законодавством України до валютних операцій належать:

операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;

операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]