Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Складаючи тези на статтю Д.Б. Ельконіна «Криза новонародженості», зверніться до літературної збірки «Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 44-46». Зверніть увагу на анатомо-фізіологічні та психологічні особливості новонародженого, своєрідність соціальної ситуації розвитку у цей період. Порівняйте точки зору вчених щодо того, коли закінчується період новонародженості. Які докази вони наводять? Випішіть основні новоутворення періоду новонародженості.

Анотація – це стисла характеристика змісту документа (5-6 речень), яка відображає його особливості, дає можливість читачеві зорієнтуватися у правильності вибору документу. Відповідає на питання «Про що йдеться у документі?».

Анотація оформляється таким чином:

  1. вихідні дані статі (автор, назва, місце, час, номер, сторінки видання);

  2. текст анотації (основна думка статті, фундаментальні положення).

Текст може розпочинатися з фраз:

 • Стаття присвячена …

 • У статті розкриваються… (розглядаються…; подана характеристика…; розкрито сутність…; наголошено на…; вперше обґрунтовано…; наведено основні…)

Наприклад,

Левченко О.В. Історія та теорія психології ставлень / О.В. Левченко // Психологічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 1-10.

У статті розглядається історія ідеї ставлення у вітчизняній та зарубіжній психології. У розвитку цієї ідеї простежується три напрями: логічний, біологічний, інтроспективно-психологічний. Проаналізовані основні етапи розробки теорії ставлень у психологічних концепціях вітчизняних вчених О. Лазурського, М. Басова, В. Мясищева. Наведені перспективи розвитку ідеї ставленя в загальній і соціальній психології. Запропоновані психодіагностичні методики для визначення рівнів емоційно-ціннісного ставлення підлітків до батьків, вчителів, однолітків.

Література

 1. Шмурак Ю. Воспитание до рождения / Ю. Шмурак // Народное образование. – 1995. - № 3. – С. 4-5.

 2. Филлипова Г.Г. Перинотальная психология и психология родительства // Г.Г. Филиппова // Журнал практического психолога. – 2003. – №№ 4-5. – С. 3-6.

 3. Филиппова Г.Г. Психосоматические особенности ребенка в раннем онтогенезе / Г.Г. Филиппова // Перинотальная психология и психология родительства. – 2004. – № 2. – С. 8-12.

 4. Филиппова Г.Г. Психология материнства: учебное пособие / Г.Г. Филиппова. – М.: Узд-во Института Психотерапии, 2000. – 240 с. (глава 3)

 5. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – С. 65-82.

 6. Смирнова Е.О. Детская психология / Е.О.Смирнова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 . – С. 91-104.

 7. Люблінська Г.О. Дитяча психологія / Г.О.Люблінська. – К.: Вища школа, 1974. – С. 70-85.

 8. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: Экспо-пресс, 1999. – С. 90-95.

 9. Павлова Л. У истоков материнства. Наш патронаж. Учим малыша смотреть и видеть, слушать и слышать // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 3, 5, 6.

 10. Психология детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца, Д.Б.Эльконина. – М.: Просвещение, 1964. – С. 17-20.

 11. Субботский Е.С. Ребенок открывает мир / Е.С. Субботский. – М.: Просвещение, 1991. – С. 6-15.

 12. Шаграева О.А. Детская психология / О.А. Шаграева. – М.: ВЛАДОС, 2001. – гл. 2,3.

 13. Эльконин Д.Б. Введение в детскую психологию / Д.Б. Эльконин // Избр. психол. труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 44-46.

Література для більш глибокого вивчення теми:

 1. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 940 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]