Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. Що вивчає дитяча психологія?

 2. Як змінюється предмет дитячої психології на сучасному етапі?

 3. Сформулюйте основні завдання дитячої психології на сучасному етапі.

 1. Розкрийте сильні та слабкі сторони порівняльного («поперечних зрізів») та лонгітюдного («поздовжнього») методів дослідження.

 2. Чому спостереження та експеримент відносять до основних методів дослідження дитячої психології?

 3. Назвіть основні вимоги до спостереження як методу дослідження.

 4. Що таке формуючий експеримент, його відмінність від констатуючого експерименту?

 5. Охарактеризуйте особливості вивчення продуктів діяльності дітей як методу дослідження.

 6. У чому особливості використання методу соціометрії?

Семінарське заняття № 2 (2 години)

Тема: Вікова періодизація психічного розвитку дитини.

Питання для обговорення

 1. Рушійні сили психічного розвитку та вікова періодизація.

 2. Вікова періодизація та критерії її визначення.

 1. Поняття «вікової кризи», їхні характерні особливості. Від чого залежить протікання кризи? Чи можливий психічний розвиток без кризи?

 2. Характеристика вікових періодів дошкільного дитинства.

Індивідуально-практичні завдання

1. Поясніть висловлювання відомих суспільних діячів:

- «Людиною треба народитися, щоб потім нею стати» (Антуан де Сент-Екзюпері);

- «Велич і мерзотність людини залежать від її внутрішньої активності, і не завжди від умов оточуючого середовища» (Инаят Хан Хидаят);

- «Кожна людина – це світ, з яким вона народжується і з яким помирає» (Гейне Генріх).

2. Зробіть порівняльний аналіз вікових періодизацій різних авторів (Дж. Біррен, Д. Бромлей, Д.Ю. Ельконін, Е. Еріксон, В. Квинн, Г. Крайг, Д.И. Фельдштейн та ін.).

3. Підготуватися до тестування за темами «Предмет та методи дитячої психології», «Закономірності психічного розвитку», «Вікова періодизація психічного розвитку».

Самостійна робота

 1. Продовжити складання словника психологічних понять: спадковість, середовище, психічна активність, соціалізація, гетерохроність, сензитивність, провідна діяльність, рушійні сили розвитку, навчання, виховання, вік, паспортний, біологічний, психологічний вік, новоутворення, акселерація, ампліфікація, криза, комулятивність.

 2. Скласти тези на роботу Д.Б. Ельконіна «До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці».

 3. Із праці Л.С. Виготського виписати визначені ним поняття: «соціальна ситуація розвитку» дитини, «зона найближчого розвитку» (див. список літератури).

4. Опрацювати питання:

1) теорії психічного розвитку, їхня характеристика;

2) сучасні дослідження в галузі дитячої психології.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Продовжуючи складання словника психологічних понять, зверніться до таких довідників: Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е. Россоха, О.В. Шапарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 808 с.; Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб: Пройм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 666 с.; Психологический словарь / [под общ. науч. ред. П.С. Гуревича]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, ОЛМА ПРЕСС Образование, 2007. – 800 с.; Словарь практического психолога [Текст] / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 2003. – 800 с. та до вказаних у літературі підручників з дитячої психології. Дайте порівняльну характеристику тлумаченню означених категорій у різних літературних джерелах. Чи є різниця між визначеннями? Чому?

Для того, щоб дати порівняльний аналіз підходів щодо вікової періодизації психічного розвитку людини зверніться до підручника Психология детства / [под ред. А.А. Реана]. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 368 с.

Література

 1. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості / О.Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – С. 50-54.

 2. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – С. 57-65.

 3. Коломинский Я.Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, С.А. Игумнов. – СПб.: Питер, 2004. – С. 68-74.

 4. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: Экспо-пресс, 1999. – С. 61-77, 82-86.

 5. Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // Вопросы психологии. – 1994. – №1.

 6. Выготский Л.С. Проблема возраста. Собр.соч.: В 6-ти т. Т.4. – м.: Педагогика, 1984. – С.244-256; 258-267.

 7. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Избр. психол. труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 60-77.

 8. Смирнова Е.О. Детская психология / Е.О.Смирнова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 . – С. 55-79.

 9. Волков Б.С. Детская психология: Логические схемы / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2002. – С. 112-114; 118-120.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]