Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Контрольні питання

1. У чому специфіка ігрової діяльності дошкільника?

2. Чому ігрова діяльність є провідною діяльністю дошкільника?

3. Які новоутворення формуються у грі?

4. Назвіть основні структурні компоненти сюжетно-рольової гри.

5. Чим реальні стосунки дітей відрізняються від рольових?

6. Як змінюється сюжет та зміст гри впродовж дошкільного дитинства?

7. У статті «Гра та її роль у психічному розвитку дитини» Л.С. Виготський писав: «Гра – джерело розвитку і створює зону найближчого розвитку». Як ви це розумієте? Наведіть приклади.

Семінарське заняття № 8 (2 години)

Тема: Навчальна діяльність дошкільника

Питання для обговорення

 1. Специфіка навчальної діяльності дошкільника, її структурні компоненти

 2. Передумови та умови розвитку навчальної діяльності дошкільника

 3. Рівні розвитку навчальної діяльності дітей. Формування пізнавальних інтересів дитини

 4. Формування вміння вчитися

Індивідуально-практичні завдання

1. Мами спілкуються між собою:

- Як гарно малює ваш Сергійко, а у мого сина одні каракулі.

- А ви намагалися його вчити?

- Я часто пропоную Антонові зайнятись малюванням. Скільки не кажу, щоб малював охайно, все одно у нього виходить погано. Мабуть, у нього не має здібностей.

- Чи правильно міркує мама Антона? Дайте поради батькам щодо формування образотворчих здібностей у дітей.

2. Мама Тамари (5 років 9 міс.) хотіла, щоб її донька багато чому навчилася. Вона вирішила систематично займатися з донькою. Мама неодноразово показувала їй, як складати кубики, щоб побудувати будинок. Малювання зводилось до копіювання малюнків, виконаних самою мамою. Навіть у грі доньці нав’язувались певні дії.

- Проаналізуйте методи навчання, які використовувала мама.

- Чи сприяють такі методи формуванню пізнавальної активності дитини?

3. Під час занять з розвитку мовлення вихователю необхідно було познайомити дітей 6 років з властивостями різних сортів паперу. Педагог організував з дітьми простий експеримент, запропонувавши їм різні сорти паперу та миску з водою.

- Які чинники психічного розвитку дітей були враховані вихователем?

- Яку мету переслідував вихователь, поставивши дітей у ситуацію експерименту? Дайте психологічний аналіз.

Самостійна робота

1. Скласти конспект роботи О.В. Запорожця «Проблеми розвитку психіки (див. список літератури).

2. Підготувати реферат (за вибором студента):

1) «Роль емоцій у формуванні мотивів трудової діяльності дітей» (за дослідженням Я.З. Неверович);

2) «Малюнок як засіб діагностики психічного розвитку дитини»;

3) «Розвиток пізнавальних інтересів дошкільника».

3. Опрацювати питання:

а) основні форми, мотиви та засоби спілкування дитини з дорослим (за М.І. Лісіною);

б) роль емоцій у формуванні мотивів трудової діяльності дітей» (за Я.З. Неверович).

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Реферат – невеликий цілісний виклад, в якому хоча й коротко, але з мотивуванням, визначеннями і висновками викладаються основні ідеї, положення статті або кількох статей, книг, інколи - визначається своє ставлення до них.

Під час роботи над рефератом або доповіддю студент повинен виявити ініціативу і самостійність у підборі літератури і джерел, у складанні плану роботи та її оформленні. Це необхідно не лише для розвитку вміння самостійно працювати над книгою та іншими джерелами, а й для розвитку думки, психологічної допитливості та мовлення студентів. Перш ніж приступити до написання реферату або доповіді, необхідно виконати таку роботу:

 • підібрати до теми необхідну літературу і глибоко її вивчити;

 • добре продумати і скласти детальний план роботи;

 • поміркувати над правильністю і доказовістю висунутих авторами джерел тих чи інших тверджень;

 • узагальнити вивчений матеріал відповідно до плану реферату чи доповіді;

 • підготувати необхідні до роботи ілюстрації, вміло використати особистий досвід.

Література

 1. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – С.197-204.

 2. Коломинский Я.Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, С.А. Игумнов. – СПб.: Питер, 2004. – С. 144-154.

 3. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: Экспо-пресс, 1999. – С. 195-200.

 4. Люблінська Г.О. Дитяча психологія / Г.О.Люблінська. – К.: Вища школа, 1974. – С. 105-110.

 5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. – М.: ВЛАДОС, 2002. – С.182-184.

 6. Запорожец А.В. Проблемы развития психики. Избр. психол. труды: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1986. – С. 245-247.

 7. Артемова Л. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 2000. – № 5. – С. 6-7.

 8. Куликова Т. Обучение дошкольников: мифы, реальность и пути совершенствования // Дошкольное воспитание. – 2000. – №3.

 9. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под ред. А.В.Запорожца, Я.З. Неверович. – М.: Педагогіка, 1986. – С. 32-50.

 10. Усова О.П. Обучение в детском саду / О.П. Усова. – М.: Просвещение, 1981.

 11. Кондратенко Т.Д., Котырло В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. – К.: Рад. шк., 1986.

 12. Эльконин Д.Б. О структуре учебной деятельности / Д.Б. Эльконин. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 212-220.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]