Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Избранные главы теории автоматического управления

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
2.56 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ans =

1 + 3z + 4:5z

2

 

 

 

1 + 3z + 4:5z

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

;

10z + 10z 2

5z

3 + z 4

 

6

;

14z + 13z 2

6z

3 + z

4

 

 

 

 

 

1 ;

b

 

 

 

;1;

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

b b

 

 

 

 

b

 

 

4

; 10z + 10zb2 ;

5zb3 + zb4

6 ;

14z + 13zb2 ;

6zb3 + zb4

 

 

 

 

 

 

 

M=[Mp -Mpv Mp' Mp+eye]v

[Fi, Fi(:,1)]

{ á楯«¥­¨¥

¬­®£®ç«¥­­ëå ¬ âà¨æ ¨ à 樮­ «ì­ëå ä㭪権

 

 

 

 

 

 

 

 

F=syslin('c',F)v

Num=F('num')vDen=F('den')v

{

¤¥©á⢨ï á ¯¥à¥¤ â®ç­ë¬¨ äã­ªæ¨ï¬¨

¥ª®â®àë¥ ç¨á«®¢ë¥ ®¯¥à 樨.

inv(A) inv(Mp) { ®¡à 饭¨¥

inv(Sl*Sl') { ¯à®¨§¢¥¤¥­¨¥ ¤¢ãå «¨­¥©­ëå á¨á⥬ ¨ ®¡à -

饭¨¥

w=ss2tf(ans) { ¯®«ã祭¨¥ ¯¥à¥¤ â®ç­®© ä㭪樨

 

w =

18 ; 30

s + 18:5s 2 ; 5s 3 + 0:5s

4

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

b

6:5 ; 5bs + s 2b

b

 

 

w1=inv(ss2tf(Sl)*ss2tf(Sl'))

{ ¯à®¨§¢¥¤¥­¨¥ ¤¢ãå ¯¥à¥¤ -

â®ç­ëå ä㭪権 ¨ ®¡à 饭¨¥

 

 

 

 

A=rand(3,3)vB=rand(3,1)vn=contr(A,B)

 

{ ¯à®¢¥àª

ã¯à ¢«ï¥¬®áâ¨

 

 

 

 

 

 

K=ppol(A,B,[-1-%i -1+%i -1])v

 

 

 

poly(A-B*K,'z')-poly([-1-%i -1+%i -1],'z')

{ ᨭ⥧ ¬®-

¤ «ì­®£® ॣã«ïâ®à ¯® á®áâ®ï­¨î ¨ ¯à®¢¥àª

१ã«ìâ â

K = - 113.28616 111.62667 33.092441

s=sin(0:0.1:5*%pi)v ss= t(s(1:128),-1)v

{ ¡ëáâ஥ ¯à¥®¡à §®¢ ­¨¥ ãàì¥ xbasc()v plot2d3("enn",1,abs(ss)')v

{ ¢ë¢®¤ £à 䨪

¯à¥¤¥«¥­¨¥ ä㭪樨 ¢ ०¨¬¥ ¨­â¥à¯à¥â 樨

de ('[x]=fact(n)','if n=0 then x=1, else x=n*fact(n-1),end') 10+fact(5)

¯â¨¬¨§ æ¨ï

de ('[f,g,ind]=rosenbro(x,ind)','a=x(2)-x(1) 2, b=1-x(2),

442 b

¨á. D.1. ਬ¥àë £à ä¨ç¥áª¨å ¨§®¡à ¦¥­¨© ¯ ª¥â Scilab. { âà¥å¬¥à­ë© £à 䨪, ¡ { ¬®¤¥«¨à®¢ ­¨¥ ¢¥«®á¨¯¥¤ .

f=100.*a 2 + b 2 , g(1)=-400.*x(1)*a , g(2)=200.*a - 2.*b ')v b b

[f,x,g]=optim(rosenbro,[2v2],'qn')

®¤¥«¨à®¢ ­¨¥

a=rand(3,3)v e=expm(a)v de ('[ydot]=f(t,y)','ydot=a*y')v e(:,1)-ode([1v0v0],0,1,f)

¯¨á ­¨¥ á¨á⥬

s=poly(0,'s')v

h=[1/s,1/(s+1)v1/s/(s+1),1/(s+2)/(s+2)] w=tf2ss(h)v ss2tf(w)

h1=clean(ans)

h1 =

1

 

1

 

!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

1 + s

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

1

 

 

1

 

 

!

s

 

2

4 + 4s + s

2

 

+ s

 

 

 

ਬ¥à: ¨áá«¥¤®¢ ­¨¥ á¨áâ¥¬ë ¢â®à®£® ¯®à浪

sl=syslin('c',1/(s*s+0.2*s+1))

instants=0:0.05:20v

{¯¥à¥å®¤­ ï äã­ªæ¨ï: y=csim('step',instants,sl)v xbasc()vplot2d(instants',y')

{¯¥à¥å®¤­ ï äã­ªæ¨ï á § ¤¥à¦ª®©:

443

de ('[in]=u(t)','if t<3 then in=0velse in=1vend')v y1=csim(u,instants,sl)v plot2d(instants',y1')v

{ äã­ªæ¨ï ¢¥á : yi=csim('imp',instants,sl)v xbasc()vplot2d(instants',yi')v yi1=csim('step',instants,s*sl)v plot2d(instants',yi1')v

{ ¤¨áªà¥â¨§ æ¨ï

dt=0.05v sld=dscr(tf2ss(sl),0.05)v

{ ¯¥à¥å®¤­ ï äã­ªæ¨ï ¤¨áªà¥â­®© ¬®¤¥«¨: u=ones(instants)v

yyy= ts(u,sld)v xbasc()vplot(instants,yyy)

{ äã­ªæ¨ï ¢¥á ¤¨áªà¥â­®© ¬®¤¥«¨: u=0*ones(instants)vu(1)=1/dtv yy= ts(u,sld)v xbasc()vplot(instants,yy)

{ ®¡ê¥¤¨­¥­¨¥ á¨á⥬ w1=[w,w]v clean(ss2tf(w1)) w2=[wvw]v clean(ss2tf(w2))

{ § ¬¥­ ¯¥à¥¬¥­­®©

z=poly(0,'z')v horner(h,(1-z)/(1+z))

{ ¤à®¡­®-«¨­¥©­®¥ ("¡¨«¨­¥©­®¥") ¯à¥®¡à §®¢ ­¨¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ans =

1

+ z

 

 

 

 

1 + z

 

 

!

!

1

; z

 

2

 

 

 

 

2

+ z

2

 

!

1 + 2z + z

 

 

1 + 2z

 

!

2 ; 2z

 

9 + 6z

+ z

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

E.

1.!!!! «£®à¨â¬ë ¨ ¯à®£à ¬¬ë ¯à®¥ªâ¨à®¢ ­¨ï ¢â®¬ â¨- ç¥áª¨å á¨á⥬ / . . àãâ쪮, . . ªá¨¬®¢, . .ª¢®à殢: ®¤ ।. . . àãâ쪮. .: ¤¨® ¨ ¢ï§ì, 1988. 306 á.

2.!!!! «¥ªá ­¤à®¢ . . ¯â¨¬ «ì­ë¥ ¨ ¤ ¯â¨¢­ë¥ á¨á⥬ë:祡­®¥ ¯®á®¡¨¥. .: ëáè. èª., 1989. 263 á.

3.!!!! ­¤à¥¥¢ . . ¯à ¢«¥­¨¥ ª®­¥ç­®¬¥à­ë¬¨ «¨­¥©­ë¬¨ ®¡ê¥ªâ ¬¨. .: 㪠, 1976. 424 á.

4.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . . ­ «¨§ á¨á⥬ ¢ ¯à®áâà ­á⢥ á®áâ®- ï­¨©. ¡.: è , 1997. 206 á.

5.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . . ¯à®é¥­­ë© ¬¥â®¤ ᨭ⥧ ¨¤¥­â¨ä¨- ª â®à á®áâ®ï­¨ï // ®¯à®áë ª¨¡¥à­¥â¨ª¨. ¤ ¯â¨¢­ë¥ á¨á⥬ë ã¯à ¢«¥­¨ï. .: ¯® ¨¡¥à­¥â¨ª¥, 1977. C. 50{53.

6.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . ., 㧥­ª® . ., à ¤ª®¢ . . ¯à ¢«¥-

­¨¥ ª®«¥¡ ­¨ï¬¨ ¬¥å ­¨ç¥áª¨å á¨á⥬ ¬¥â®¤®¬ ᪮à®áâ- ­®£® £à ¤¨¥­â // ¢â®¬ ⨪ ¨ ⥫¥¬¥å ­¨ª . 1996. N0 4.

=

. 4{17.

7.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . ., ¥à¥¢¨æª¨© . ., ⪨­ . ., à ¤- ª®¢ . . ஥ªâ¨à®¢ ­¨¥ ¤ ¯â¨¢­ëå á¨á⥬ ã¯à ¢«¥- ­¨ï á : 祡­®¥ ¯®á®¡¨¥. .: , 1981. 98 á.

8.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . ., ®§«®¢ . . ¥â®¤ë ã¯à ¢«¥­¨ï ¢ ãá«®¢¨ïå ­¥®¯à¥¤¥«¥­­®áâ¨: 祡­®¥ ¯®á®¡¨¥. .: , 1989. 88 á.

9.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . ., â®æª¨© . ., à ¤ª®¢ . . «£®-

à¨â¬ë ᪮à®áâ­®£® £à ¤¨¥­â

¢ § ¤ ç å ã¯à ¢«¥­¨ï ¨

¤ ¯â 樨. ¡§®à // ¢â®¬ ⨪

¨ ⥫¥¬¥å ­¨ª . 1988. N=

 

0

12. . 3{39.

 

10.!!!! ­¤à¨¥¢áª¨© . ., à ¤ª®¢ . . «¥¬¥­âë ¬ ⥬ â¨ç¥- ᪮£® ¬®¤¥«¨à®¢ ­¨ï ¢ ¯à®£à ¬¬­ëå á। å MATLAB-5 ¨ Scilab. ¯¥ç â¨.

11.!!!! ­¤à®­®¢ . ., ¨ââ . ., ©ª¨­ . . ¥®à¨ï ª®«¥- ¡ ­¨©. 2-¥ ¨§¤. .: ¨§¬ ⣨§, 1959.

445

12.!!!! à­®«ì¤ . . ¡ëª­®¢¥­­ë¥ ¤¨ää¥à¥­æ¨ «ì­ë¥ ãà ¢- ­¥­¨ï. .: 㪠, 1975. 240 á.

13.!!!! ¢ «®¢ . ., ¨¤ª®¢ . ., ®¡¥«ìª®¢ . . ¨á«¥­­ë¥ ¬¥â®¤ë. .: 㪠, 1987, 599 á.

14.!!!! à ¡ ­®¢ . ., ¥«¨£ . ., ¥®­®¢ . . ¨ ¤à. áâ®â- ­ ï ⥮६ («¥¬¬ ªã¡®¢¨ç { «¬ ­ ) ¢ ⥮ਨ ã¯à -

¢«¥­¨ï// ¢â®¬ ⨪ ¨ ⥫¥¬¥å ­¨ª . 1996. N0 10. . 3{40.

=

15.!!!! ¥á¥ª¥à᪨© . ., ®¯®¢ . . ¥®à¨ï á¨á⥬ ¢â®¬ â¨- ç¥áª®£® ॣ㫨஢ ­¨ï. .: 㪠, 1975. 768 á.

16.!!!! «¥å¬ ­ . . ¨­åà®­¨§ æ¨ï ¤¨­ ¬¨ç¥áª¨å á¨á⥬..: 㪠, 1971.

17.!!!! «¥å¬ ­ . . ¨¡à 樮­­ ï ¬¥å ­¨ª . .: 㪠, 1994.

18.!!!! ®£®«î¡®¢ . ., ¨âய®«ì᪨© . . ᨬ¯â®â¨ç¥- ᪨¥ ¬¥â®¤ë ¢ ⥮ਨ ­¥«¨­¥©­ëå ª®«¥¡ ­¨©. .: ¨§- ¬ ⣨§, 1958.

19.!!!! ®¤­¥à . . ¨á⥬ë ã¯à ¢«¥­¨ï «¥â ⥫ì­ë¬¨ ¯¯ - à â ¬¨. .: 設®áâ஥­¨¥, 1973. 697 c.

20.!!!! ®àâ®¢ë¥ â¥à¬¨­ «ì­ë¥ á¨á⥬ë ã¯à ¢«¥­¨ï: ਭæ¨- ¯ë ¯®áâ஥­¨ï ¨ í«¥¬¥­âë ⥮ਨ / . . ¥â஢, . .®àâ­®¢- ®ª®«®¢, . . ­¤à¨¥­ª®, . . ¢ ­®¢. .: - 設®áâ஥­¨¥, 1983. 200 á.

21.!!!! ®à殢 . ., ®«ï客 . ., ã⮢ . . «¥ªâ஬¥å - ­¨ç¥áª¨¥ á¨á⥬ë á ¤ ¯â¨¢­ë¬ ¨ ¬®¤ «ì­ë¬ ã¯à ¢«¥- ­¨¥¬. .: ­¥à£® ⮬¨§¤ â, 1984. 215 á.

22.!!!! ®à殢 . ., ®ª®«®¢áª¨© . . ¢â®¬ ⨧¨à®¢ ­­ë© í«¥ªâயਢ®¤ á ã¯à㣨¬¨ á¢ï§ï¬¨. ¡.: ­¥à£® ⮬- ¨§¤ â, 1992.

23.!!!! 㪮¢ . . ¤ ¯â¨¢­ë¥ ¯à®£­®§¨àãî騥 á¨á⥬ë ã¯à ¢«¥­¨ï ¯®«¥â®¬. .: 㪠, 1987. 230 á.

24.!!!! ã⥭¨­ . ., ¥©¬ ઠ. ., ãä ¥¢ . . ¢¥¤¥­¨¥ ¢ ⥮à¨î ­¥«¨­¥©­ëå ª®«¥¡ ­¨©. .: 㪠, 1988.

446

25.!!!! ë窮¢ . . ­ «¨â¨ç¥áª¨-ç¨á«¥­­ë© à áç¥â ¤¨­ ¬¨- ª¨ ­¥«¨­¥©­ëå á¨á⥬ ¡. ¡ , 1997. 386 á.

26.!!!! ¥à¥èª¨­ . . , ⪮¢­¨ª . . ¨­¥©­ë¥ æ¨äà®¢ë¥ ä¨«ìâàë ¨ ¬¥â®¤ë ¨å ॠ«¨§ 樨. . ®¢. à ¤¨®, 1973. 151 á.

27.!!!! ¨¡à 樨 ¢ â¥å­¨ª¥. ¯à ¢®ç­¨ª. 6-⨠⮬ å / ¥¤.ᮢ¥â: . . ¥«®¬¥© (¯à¥¤.). .: 設®áâ஥­¨¥, 1978{1980.

28.!!!! ®à®â­¨ª®¢ . . á⮩稢®áâì ¤¨­ ¬¨ç¥áª¨å á¨á⥬ ¯® ®â­®è¥­¨î ª ç á⨠¯¥à¥¬¥­­ëå. .: 㪠, 1991.

29.!!!! ®à®â­¨ª®¢ . . ¤ ç¨ ¨ ¬¥â®¤ë ¨áá«¥¤®¢ ­¨ï ãá⮩- 稢®á⨠¨ áâ ¡¨«¨§ 樨 ¤¢¨¦¥­¨ï ¯® ®â­®è¥­¨î ª ç - á⨠¯¥à¥¬¥­­ëå: ­ ¯à ¢«¥­¨ï ¨áá«¥¤®¢ ­¨ï, १ã«ìâ - âë, ®á®¡¥­­®á⨠// ¢â®¬ ⨪ ¨ ⥫¥¬¥å ­¨ª . 1993. N0 3,

=

.3{62.

30.!!!! ¥«¨£ . ., ¥®­®¢ . ., ªã¡®¢¨ç . . á⮩稢®áâì ­¥«¨­¥©­ëå á¨á⥬ á ­¥¥¤¨­á⢥­­ë¬ á®áâ®ï­¨¥¬ à ¢­®- ¢¥á¨ï. .: 㪠, 1978. 400 á.

31.!!!! 㧥­ª® . . ¨áªà¥â­®¥ ã¯à ¢«¥­¨¥ ­¥¯à¥à뢭묨 å ®â¨ç¥áª¨¬¨ á¨á⥬ ¬¨ // ­ «¨§ ¨ ã¯à ¢«¥­¨¥ ­¥«¨- ­¥©­ë¬¨ ª®«¥¡ ⥫ì­ë¬¨ á¨á⥬ ¬¨ / ®¤ ।. . . ¥®- ­®¢ , . . à ¤ª®¢ . ¡.: 㪠, 1998. . 53{84.

32.!!!! ã«ìâ異 . . MATLAB 5.2. ¬¨â 樮­­®¥ ¬®¤¥«¨à®- ¢ ­¨¥ ¢ á।¥ Windows: à ªâ¨ç¥áª®¥ ¯®á®¡¨¥. ¡.:¯à¨­â, 1999. 288 á.

33.!!!! ®àï祭ª® . . «¥¬¥­âë ⥮ਨ ª®«¥¡ ­¨©. à á­®- ïàáª, 1995.

34.!!!! ¥¬¨¤®¢¨ç . . ¥ªæ¨¨ ¯® ¬ ⥬ â¨ç¥áª®© ⥮ਨ ãá⮩稢®áâ¨. 2-¥ ¨§¤. .: §¤-¢® , 1998.

35.!!!! ¨­ ¬¨ª ¬ 設 ¨ ã¯à ¢«¥­¨¥ ¬ 設 ¬¨. ¯à ¢®ç­¨ª / ®¤ ।. . . ३­¨­ . .: 設®áâ஥­¨¥, 1988.

36.!!!! ¥à¥¢¨æª¨© . ., à ¤ª®¢ . . ਪ« ¤­ ï ⥮à¨ï ¤¨áªà¥â­ëå ¤ ¯â¨¢­ëå á¨á⥬ ã¯à ¢«¥­¨ï. .: 㪠, 1981. 216 á.

447

37.!!!! ¬¨âਥ¢ . ., ­ á . ., â મ¢ . . ¨­ ¬¨ç¥- ᪨© å ®á ª ª ¯ à ¤¨£¬ ᮢ६¥­­ëå á¨á⥬ á¢ï§¨ // -

àã¡¥¦­ ï à ¤¨®í«¥ªâà®­¨ª . N0 10. 1997. . 4{26.

=

38.!!!! ®£ ­®¢áª¨© . . à ¬¥âà¨ç¥áª¨¥ á¨áâ¥¬ë ¢â®¬ - â¨ç¥áª®£® ॣ㫨஢ ­¨ï. .: ­¥à£¨ï, 1974.

39.!!!! à㦨­¨­ . ., ¨ª¨ä®à®¢ . ., à ¤ª®¢ . . ¥â®- ¤ë ¤ ¯â¨¢­®£® ã¯à ¢«¥­¨ï ­¥«¨­¥©­ë¬¨ ®¡ê¥ªâ ¬¨ ¯®

¢ë室ã // ¢â®¬ ⨪ ¨ ⥫¥¬¥å ­¨ª . 1996, N0 2 . 3{33.

=

40.!!!! ¬¥«ìï­®¢ . . ¨áâ¥¬ë ¢â®¬ â¨ç¥áª®£® ॣ㫨஢ - ­¨ï á ¯¥à¥¬¥­­®© áâàãªâãன. .: 㪠, 1967. 336 á.

41.!!!! ¥¬«ïª®¢ . ., ã⪮¢áª¨© . . ¨­â¥§ «£®à¨â¬®¢ ¨§¬¥­¥­¨ï ¯¥à¥áâà ¨¢ ¥¬ëå ª®íää¨æ¨¥­â®¢ ¢ á ¬®­ áâ- à ¨¢ îé¨åáï á¨á⥬ å á íâ «®­­®© ¬®¤¥«ìî // ®ª«.

. 1967. . 174, N0 1. . 47{49.

=

42.!!!! ¥¬«ïª®¢ . ., ã⪮¢áª¨© . . á«®¢¨ï ä㭪樮-

­¨à®¢ ­¨ï ¬­®£®¬¥à­®© á ¬®­ áâà ¨¢ î饩áï á¨á⥬ë ã¯à ¢«¥­¨ï á íâ «®­­®© ¬®¤¥«ìî ¯à¨ ¯®áâ®ï­­® ¤¥©- áâ¢ãîé¨å ¯ à ¬¥âà¨ç¥áª¨å ¢®§¬ã饭¨ïå. // ®ª«.

. 1978. â. 241, N0 2. . 301{304.

=

43.!!!! ¥¬«ïª®¢ . ., ã⪮¢áª¨© . . 㭪樮­ «ì­ ï ã¯à ¢«ï¥¬®áâì ¨ ­ áâà ¨¢ ¥¬®áâì á¨á⥬ ª®®à¤¨­ â­®- ¯ à ¬¥âà¨ç¥áª®£® ã¯à ¢«¥­¨ï // ¢â®¬ ⨪ ¨ ⥫¥¬¥å -

­¨ª . 1986. N0 2, á. 21{30.

=

44.!!!! ¤¥ ., ¥§®¥à . ¥®à¨ï «¨­¥©­ëå á¨á⥬. ¥â®¤ ¯à®áâà ­á⢠á®áâ®ï­¨©. .: 㪠, 1970. 704 á.

45.!!!! ã¡®¢ . . ¥®à¨ï ª®«¥¡ ­¨©. .: ëáè ï 誮« , 1979.

46.!!!! «¬ ­ ., «¡ ., ࡨ¡ . ç¥àª¨ ¯® ¬ ⥬ â¨ç¥- ᪮© ⥮ਨ á¨á⥬. .: ¨à, 1971.

47.!!!! ¢ ª¥à­ ª ., ¨¢ ­ . ¨­¥©­ë¥ ®¯â¨¬ «ì­ë¥ á¨áâ¥- ¬ë ã¯à ¢«¥­¨ï. .: ¨à, 1986. 650 á.

48.!!!! ®¢ «¥¢ . . ¯â¨¬ «ì­®¥ ã¯à ¢«¥­¨¥ ª®«¥¡ ­¨ï¬¨ ¢¨¡à®ã¤ à­ëå á¨á⥬. .: 㪠, 1990.

448

49.!!!! ®«¥á­¨ª®¢ . . ¨­¥à£¥â¨ç¥áª ï ⥮à¨ï ã¯à ¢«¥­¨ï.. ­¥à£® ⮬¨§¤ â, 1994. 344á.

50.!!!! à ᭮ᥫì᪨© . . ¢®§­¨ª­®¢¥­¨¨ ª®«¥¡ ­¨© á ¡®«ì让 ¬¯«¨â㤮© ¢ á¨á⥬ å á ­ áë饭¨¥¬ // ®ª«.

. 1991. . 318. N0 4. . 844{848.

=

51.!!!! à ᮢ᪨© . ., 㪮¢ . ., ¥­¤à¨ª . . ­¨¢¥à- á «ì­ë¥ «£®à¨â¬ë ®¯â¨¬ «ì­®£® ã¯à ¢«¥­¨ï. .: - 㪠, 1977. 272 á.

52.!!!! ­¤ . . ¥«¨­¥©­ë¥ ª®«¥¡ ­¨ï ¨ ¢®«­ë. .: 㪠,¨§¬ ⫨â, 1997. 496 á.

53.!!!! ­ª áâ¥à . ¥®à¨ï ¬ âà¨æ. .: 㪠, 1978. 280 á.

54.!!!! - ««ì ., ¥äè¥æ . áá«¥¤®¢ ­¨¥ ãá⮩稢®á⨠¯àï¬ë¬ ¬¥â®¤®¬ ï¯ã­®¢ . .: ¨à, 1964. 168 á.

55.!!!! ¥®­®¢ . ., ãન­ . ., ¥¯¥«ï¢ë© . . áâ®â­ë¥ ¬¥â®¤ë ¢ ⥮ਨ ª®«¥¡ ­¨©. ¡.: §¤-¢® ¡ , 1992.

56.!!!! ¥®­®¢ . ., ¬¨à­®¢ . . ⥬ â¨ç¥áª¨¥ ¯à®¡«¥¬ë ⥮ਨ ä §®¢®© ᨭåà®­¨§ 樨. ¡.: 㪠, 2000.

57.!!!! ¨­¤á¥© . ¨á⥬ë ᨭåà®­¨§ 樨 ¢ á¢ï§¨ ¨ ã¯à ¢«¥- ­¨¨. .: ¨à, 1978.

58.!!!! 㪮¢­¨ª®¢ . . «¥ªâயਢ®¤ ª®«¥¡ ⥫쭮£® ¤¢¨- ¦¥­¨ï. .: ­¥à£® ⮬¨§¤ â, 1984. 152á.

59.!!!! ìî­£ . ¤¥­â¨ä¨ª æ¨ï á¨á⥬. ¥®à¨ï ¤«ï ¯®«ì§®¢ - ⥫ï. .: 㪠, 1991. 432 á.

60.!!!! ï¯ã­®¢ . . ¡é ï § ¤ ç ®¡ ãá⮩稢®á⨠¤¢¨¦¥- ­¨ï. .: ®áâ¥å¨§¤ â, 1950.

61.!!!! ªª¨ ¦., « áá . â ç ᮢ { ª å ®áã: à¨â¬ë ¦¨§­¨..: ¨à, 1990.

62.!!!! ¥é¥à᪨© . . ¡®à­¨ª § ¤ ç ¯® ⥮à¥â¨ç¥áª®© ¬¥- å ­¨ª¥: 祡. ¯®á®¡¨¥ / ®¤. ।. . . ã⥭¨­ , . .ãàì¥, . . ¥àª¨­ . .: 㪠, 1986.

449

63.!!!! ¨à®è­¨ª . . ®£« ᮢ ­­®¥ ã¯à ¢«¥­¨¥ ¬­®£®ª - ­ «ì­ë¬¨ á¨á⥬ ¬¨. .: ­¥à£® ⮬¨§¤ â, 1990. 128á.

64.!!!! ¨à®è­¨ª . ., ¨ª¨ä®à®¢ . ., à ¤ª®¢ . . ¥«¨- ­¥©­®¥ ¨ ¤ ¯â¨¢­®¥ ã¯à ¢«¥­¨¥ á«®¦­ë¬¨ ¤¨­ ¬¨ç¥áª¨- ¬¨ á¨á⥬ ¬¨. ¡.: 㪠, 2000.

65.!!!! ã­ . ®â¨ç¥áª¨¥ ª®«¥¡ ­¨ï. .: ¨à, 1990.

66.!!!! ⥬ â¨ç¥áª¨¥ ®á­®¢ë ⥮ਨ ¢â®¬ â¨ç¥áª®£® ॣã- «¨à®¢ ­¨ï: 祡­®¥ ¯®á®¡¨¥ / ®¤ ।. . . ¥¬®¤ ­®¢ ..: ëáè ï 誮« , 1977. . 1. 366 á.\ â. 2. 455 á.

67.!!!! ¥©¬ ઠ. . ⥬ â¨ç¥áª¨¥ ¬®¤¥«¨ ¢ ¥áâ¥á⢮§­ - ­¨¨ ¨ â¥å­¨ª¥. . ®¢£®à®¤. . 1. 1994\ ç. 2. 1996.

68.!!!! ¥©¬ ઠ. ., ­¤ . . â®å áâ¨ç¥áª¨¥ ¨ å ®â¨ç¥- ᪨¥ ª®«¥¡ ­¨ï. .: 㪠, 1987, 424 á.

69.!!!! ¨ª¨ä®à®¢ . ., à ¤ª®¢ . . å¥¬ë ¤ ¯â¨¢­®£® ã¯à ¢«¥­¨ï á à áè¨à¥­­®© ®è¨¡ª®©. ¡§®à // ¢â®¬ â¨-

ª ¨ ⥫¥¬¥å ­¨ª . 1994. N0 9. . 3{26.

=

70.!!!! ¨ª®«¨á ., ਣ®¦¨­ . ¬®®à£ ­¨§ æ¨ï ¢ ­¥à ¢­®- ¢¥á­ëå á¨á⥬ å. .: ¨à, 1979.

71.!!!! á­®¢ë ¢â®¬ â¨ç¥áª®£® ॣ㫨஢ ­¨ï. ®¬ 1, 2/®¤ ।. . . ®«®¤®¢­¨ª®¢ . .: 裨§, 1954.

72.!!!! á­®¢ë ¬ ⥬ â¨ç¥áª®£® ¬®¤¥«¨à®¢ ­¨ï: 祡­®¥ ¯®- ᮡ¨¥. 2-¥ ¨§¤. / ®¤ ।. . . à ¤ª®¢ . . ¡.:

1996. 192 á.

73.!!!! áâ६ . . ¢¥¤¥­¨¥ ¢ áâ®å áâ¨ç¥áªãî ⥮à¨î ã¯à ¢«¥­¨ï. .: ¨à, 1973. 321 á.

74.!!!! ¥â஢ . ., ã⪮¢áª¨© . ., àã⮢ . ., ¥¬«ï- ª®¢ . . à¨­æ¨¯ë ¯®áâ஥­¨ï ¨ ¯à®¥ªâ¨à®¢ ­¨ï á ¬®- ­ áâà ¨¢ îé¨åáï á¨á⥬ ã¯à ¢«¥­¨ï. { .: 設®- áâ஥­¨¥, 1972. 260 á.

75.!!!! ¥â஢ . ., ã⪮¢áª¨© . ., ¥¬«ïª®¢ . . ¤ - ¯â¨¢­®¥ ª®®à¤¨­ â­®-¯ à ¬¥âà¨ç¥áª®¥ ã¯à ¢«¥­¨¥ ­¥- áâ 樮­ à­ë¬¨ ®¡ê¥ªâ ¬¨. .: 㪠, 1980.

450

76.!!!! ¥à¢®§¢ ­áª¨© . . ãàá ⥮ਨ ¢â®¬ â¨ç¥áª®£® ã¯à ¢«¥­¨ï: 祡­®¥ ¯®á®¡¨¥. .: 㪠, 1986. 615 á.

77.!!!! ¨áá ­¥æª¨ . ¥å­®«®£¨ï à §à¥¦¥­­ëå ¬ âà¨æ. .:¨à, 1988. 410 á.

78.!!!! ®«ïª . .

¢¥¤¥­¨¥ ¢ ®¯â¨¬¨§ æ¨î. .: 㪠, 1983.

79.!!!! ®­âà­

. .

¡ëª­®¢¥­­ë¥ ¤¨ää¥à¥­æ¨ «ì­ë¥

ãà ¢­¥­¨ï. .: ãª

, 1974, 332 á.

80.!!!! ®áâ­¨ª®¢ . . áâ®©ç¨¢ë¥ ¬­®£®ç«¥­ë. . 㪠, 1981. 176 á.

81.!!!! ®â¥¬ª¨­ . . ¨á⥬ MATLAB. ¯à ¢®ç­®¥ ¯®á®- ¡¨¥. .: - , 1997 { 350 á.

82.!!!! ®â¥¬ª¨­

. .

MATLAB 5 ¤«ï áâ㤥­â®¢. .: - , 1998.

314 á.

 

83.!!!! ®¯®¢ . . ¨¯¥àãá⮩稢®áâì

¢â®¬ â¨ç¥áª¨å á¨-

á⥬ .: 㪠, 1970.

 

84.!!!! ®¯®¢ . . ¥®à¨ï ­¥«¨­¥©­ëå á¨á⥬ ¢â®¬ â¨ç¥áª®£® ॣ㫨஢ ­¨ï ¨ ã¯à ¢«¥­¨ï. .: 設®áâ஥­¨¥, 1979.

85.!!!! ¡¨­®¢¨ç . ., à㡥檮¢ . . ¢¥¤¥­¨¥ ¢ ⥮à¨î ª®- «¥¡ ­¨© ¨ ¢®«­. .: 㪠, 1984.

86.!!!! ã¬ï­æ¥¢ . ., §¨à ­¥à . . á⮩稢®áâì ¨ áâ ¡¨«¨- § æ¨ï ¤¢¨¦¥­¨ï ¯® ®â­®è¥­¨î ª ç á⨠¯¥à¥¬¥­­ëå. .:㪠, 1987.

87.!!!! ¬ à᪨© . ., ¨å ©«®¢ . . ⥬ â¨ç¥áª®¥ ¬®¤¥- «¨à®¢ ­¨¥: ¤¥¨. ¥â®¤ë. ਬ¥àë. { .: ¨§¬ ⫨â, 1997. 320 á.

88.!!!! ¥© . ¥â®¤ë ã¯à ¢«¥­¨ï â¥å­®«®£¨ç¥áª¨¬¨ ¯à®æ¥á- á ¬¨. .: ¨à, 1983. 638 á.

89.!!!! ®§¥­¢ áá¥à . . ¨­¥©­ ï ⥮à¨ï æ¨ä஢®£® ã¯à ¢«¥- ­¨ï ¢ ­¥¯à¥à뢭®¬ ¢à¥¬¥­¨. .: ¨§¬ ⫨â, 1994. 464 á.

451