Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Розділ 2. Макроекономіка

 1. Пояснити причини виникнення безробіття в Україні в 90-х роках і в сучасних умовах.

 2. Яку роль в державному регулюванні економіки відіграють процентні ставки, податки, ціни, зарплата?

 3. Пояснити суть категорії “бідність”, причини її виникнення і шляхи подолання в Україні.

 4. Поясніть, як реалізується принцип економічної свободи в сучасному ринковому господарстві.

 5. Поясніть суть системи національних рахунків та розкрийте методологічні засади їх побудови.

 6. Розкрийте зміст та ознаки національної економіки як форми існування господарської системи сучасної держави.

 7. Дайте характеристику нових макроекономічних показників розвитку національної економіки.

 8. Які складові включають показники „індекс людського розвитку”? Дайте оцінку його розвитку в Україні.

 9. За статистичними даними прослідкуйте динаміку ВВП в Україні за роки незалежності. Зробіть аналіз та висновки.

 10. В чому полягає значення показника „індекс економічної свободи” для розвитку економіки країни та для міжнародних співставлень?

 11. За індексами споживчих цін проаналізуйте динаміку інфляційних процесів в Україні. Зробіть аналіз та висновки!

 12. З якими показниками пов’язана величина розвитку ВНП? Що практично означає цей показник?

 13. В яких випадках уряду не вигідно стимулювати сукупний попит?

 14. Як пов’язані зміна сукупних доходів громадян країни та зміна сукупної пропозиції?

 15. В ході реалізації економічної політики потрібно шукати компроміс між справедливістю та ефективністю. Як ви розумієте це положення? Наведіть приклади.

 16. Абсолютна зрівнялівка та абсолютний лібералізм – два полюси у досягненні справедливого розподілу благ у суспільстві. Знайдіть плюси та мінуси кожного з полюсів.

 17. Приклад багатьох країн засвідчує про існування прямого зв’язку між макроекономічним розвитком та економічною свободою. Як ви можете пояснити цю залежність?

 18. Яку з вивчених макроекономічних теорій регулювання економіки ви б вибрали для України?

 19. „Парето-ефективною називають економіку, в якій ніхто не може збагатитися інакше, як за рахунок збіднення іншого”. Як називане положення реалізується в Україні?

 20. Суть макроекономічної рівноваги, зв’язок “рівновага – нерівновага”.

 21. Значення проблеми рівноваги для національної економіки.

 22. Проблема збалансованості та стабільності на макрорівні. Критерії збалансованості та стабільності.

 23. Класична модель макрорівноваги.

 24. Стан та чинники макрорівноваги в економіці України.

 25. Кейнсіанська теорія – база державного регулювання економіки.

 26. Держава в економічному кругообігу.

 27. Загальна характеристика фіскальної (бюджетно-податкової) політики. Податковий мультиплікатор.

 28. Вплив прямих податків на ринок праці.

 29. Вплив акцизів на економіку.

 30. Фіскальна політика і державний бюджет. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

 31. Концепції балансування державного бюджету.

 32. Макроекономічний аналіз державного бюджету.

 33. Суть економічного зростання, його типи, ресурси, темпи. Показники економічного зростання.

 34. Фактори економічного зростання. “Залишок Солоу”.

 35. Сучасні тенденції в економічному зростанні. Роль НТП.

 36. Інноваційні та інвестиційні фактори економічного зростання. Інноваційний тип економічного розвитку.

 37. Використання апарату виробничих функцій для аналізу економічного зростання.

 38. Модель економічного зростання Солоу.

 39. Аналіз стаціонарного стану економіки за моделлю Солоу. “Золоте правило Солоу”.

 40. Вплив приросту населення на економічне зростання в моделі Солоу.

 41. Вплив фактора НТП на економічне зростання в моделі Солоу.

 42. Інфляція як макроекономічне явише: суть, причини, види, типи. Аналіз розвитку інфляції на основі системи індексів.

 43. Форми відкритої інфляції, спільне та відмінне.

 44. Використання кривої Філіппса для аналізу інфляційних процесів.Теорія прискорення інфляції, наслідки прискорення інфляції.

 45. Стагфляція, її аналіз за допомогою короткострокових кривих Філіппса. Стагфляція за теорією адаптивних очікувань та теорією раціональних очікувань.

 46. Соціально-економічні наслідки інфляції. Вимірювання суспільних втрат від інфляції.

 47. Антиінфляційне регулювання, його основні впливи. Вплив на грошову масу в антиінфляційному регулюванні. Градуалізм та “Золотий індик”. Політика “Stop - go”.

 48. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 49. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. Концепції циклічності розвитку.

 50. Цикл та його фази. Економічна кон’юнктура та її параметри. Моделі економічних коливань.

 51. Ефект акселератора в механізмі циклічного коливання. Вплив акселератора на нестабільність економіки.

 52. Дія акселератора при різних типах зміни національного доходу.

 53. Взаємовплив мультиплікатора та акселератора. Модель Самуельсона – Хікса.

 54. Монетарна концепція економічних циклів.

 55. Особливості циклічного розвитку в економіці України.

 56. Державне антициклічне регулювання.

 57. Фіскальні важелі впливу на динаміку економічного циклу.

 58. Макроекономічна стабілізація як результат державного регулювання економіки.

 59. Методологічні особливості макроекономічного аналізу. Методи макроекономічного аналізу.

 60. Моніторинг національних інтересів України як передумова макроаналізу.

 61. Макроекономічні моделі, їх класифікація.

 62. Макроекономіка та економічна політика.

 63. Історія розвитку макроекономічної науки.

 64. Система національних рахунків та методологічні принципи їх побудови.

 65. Індексний аналіз в макроекономічних дослідженнях.

 66. Використання процентних ставок в макроекономічному аналізі.

 67. Аналіз основних показників національної економіки в Україні.

 68. Суть національного ринку. Моделі кругообігу в макроекономіці.

 69. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку.

 70. Стан та чинники рівноваги AD-AS в економіці України.

 71. Кейнсіанська теорія аналізу споживання та заощадження. Дослідження функції споживання в короткому та довгому періодах.

 72. Сучасні теорії споживання.

 73. Аналіз динаміки і структури споживання в економіці України.

 74. Перетворення заощаджень у інвестиції. Суть та джерела інвестицій.

 75. Структура інвестицій. Фактори мінливості інвестицій.

 76. Аналіз інвестиційного процесу в Україні.

 77. Інвестиції та структурна перебудова економіки України.

 78. Неповна зайнятість та рецесійний розрив. Повна зайнятість та інфляційний розрив.

 79. Зовнішня торгівля і рівноважний ВНП. Мультиплікатор відкритої економіки.

 80. Основні характеристики грошового ринку. Попит та пропозиція на грошовому ринку.

 81. Рівновага на грошовому ринку. Модель MD-MS.

 82. Модель IS-LM (Хікса-Хансена). Нерівновага в моделі IS-LM.

 83. Модель IS-LM з фіксованими цінами. Модель IS-LM з гнучкими цінами.

 84. Аналіз коливань економічної активності за допомогою моделі IS-LM.

 85. Інструменти грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика в моделі IS-LM.

 86. Аналіз процесів грошово-кредитного регулювання в Україні в кінці ХХ на початку ХХІ століття.

 87. Зайнятість як макроекономічна проблема. Причина виникнення безробіття, неокласичне та кейнсіанське трактування безробіття.

 88. Рівновага на ринку праці та її регулювання за неокласичною теорією.

 89. Кейнсіанська концепція регулювання зайнятості в короткому періоді.

 90. Особливості безробіття в сучасному світі та в Україні.

 91. Проблема розподілу доходів і соціальної справедливості. Закон Енгеля.

 92. Диференціація населення за рівнем доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині.

 93. Проблема поляризації доходів у суспільстві. Вартість життя.

 94. Макроекономічна суть соціальної політики та мета соціального регулювання.

 95. Розвиток споживчої сфери національної економіки України.

 96. Держава в системі макроекономічного регулювання.

 97. Макроекономічна нестабільність: основні прояви та шляхи подолання.

 98. Проблема дефіциту державного бюджету в Україні та шляхи його подолання.

 99. Національний банк України, його завдання та інструменти впливу.

 100. Проблема державного регулювання зайнятості в Україні.

 101. Альтернативні макроекономічні теорії регулювання ринкової економіки.

 102. Державний борг: проблеми та шляхи його регулювання.

 103. Інноваційний процес на макроекономічному рівні. Інноваційні хвилі.

 104. Зв’язок інфляції і безробіття. Показники, що його визначають.

 105. Кейнсіанська та неокласична теорії попиту на інвестиції.

 106. Платоспроможний попит. Рівень життя населення.

 107. Інвестиційний клімат в Україні та його аналіз.

 108. Моделі кругообігу продуктів, ресурсів та доходів.

 109. Принципи соціального захисту населення та його показники.

 110. Бідність населення та її оцінка в Україні.

 111. Необхідність державного сектора та державного регулювання в ринковій економіці.

 112. Система національних рахунків та міжгалузевий баланс.

 113. Проблеми економічного зростання в розвинутих країнах.

 114. Економічне зростання в країнах, що розвиваються. «Закляте» коло бідності.

 115. Державне регулювання економічного зростання.

 116. Світове господарство та напрямки відкритості економіки. Міжнародний поділ праці.

 117. Зовнішня торгівля, її чинники та показники.

 118. Рівноважний рівень світових цін та вигоди від зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівлі і розподіл доходів.

 119. Зовнішньоторговельна політика.

 120. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

 121. Циклічність, як загальна форма економічної динаміки, її причини. Деформаці класичного економічного циклу.

 122. Нециклічні коливання економіки.

 123. Передавальний механізм процентної ставки (на основі моделей MD-MS, IS-LM, AD-AS).

 124. Бюджетна система та державний бюджет. Джерела доходів державного бюджету. Роль податків.

 125. Податкова система.

 126. Стан державного бюджету, види бюджетного дефіциту. Бюджетне обмеження.

 127. Державний борг та його вплив на національну економіку. «Ефект витіснення».

 128. Суспільні втрати від інфляції. Індекс злиденності.

 129. Антиінфляційна політика в країнах з перехідною економікою.

 130. Фіскальна і монетарна політика в моделі IS-LM.

 131. Макроекономіка як наука про загальну рівновагу.

 132. Соціальна політика та межі державного втручання у перерозподіл доходів.

 133. Межі відкритості національної економіки.

 134. Соціальні стандарти та проблема нерівноваги доходів населення.

 135. Стабілізаційна політика держави.

 136. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.

 137. Банківська система та її економічні основи.

 138. НБУ та комерційні банки.

 139. Причини боргової кризи та стратегія управління зовнішнім боргом.

 140. Економічні наслідки існування дефіциту державного бюджету і державного боргу.

 141. Показники та методи економічного зростання. Міжнародні порівняння економічного зростання.

 142. Межі економічного зростання та його державне регулювання.

 143. Моделі мароекономічної політики.

 144. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

 145. Рівень життя і бідність.

 146. Чинники, що ускладнюють проведення соціально-економічної політики.

 147. Основи теорії макроекономічної політики.

 148. Основні напрямки макроекономічної політики.

 149. Глобальні виклики сучасності та стратегічні напрями нової зовнішньої політики України.

 150. Які внутрішні та зовнішні фактори циклічності?

 151. Що собою являє короткостроковий економічний цикл та що є його матеріальною основою?

 152. Що є матеріальною основою середньострокових економічних циклів?

 153. Охарактеризуйте явище довгих циклів в економіці.

 154. Які особливості відтворення суспільного капіталу та криз в сучасних умовах?

 155. Які особливості характеризують кризові процеси в економіці України?

 156. Антициклічна політика держави.

 157. Роль інвестицій в економічному зростанні.

 158. Структурна криза в Україні.

 159. Альтернативні програми виходу України з кризи.

 160. Теорії зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.

 161. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу.

 162. Основні макроекономічні проблеми й суперечності.

 163. Економічне моделювання.

 164. Основні макроекономічні проблеми та суперечності економіки України.

 165. Динаміка ВВП в Україні.

 166. ВВП та суспільний добробут.

 167. Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів тіньової економіки.

 168. Чистий економічний добробут (NEW).

 169. Нецінові фактори, які впливають на сукупний попит.

 170. Чинники, які впливають на сукупну пропозицію.

 171. Довгострокова й короткострокова рівновага.

 172. Види заощаджень. Національні заощадження.

 173. Особливості споживання в Україні в умовах ринкової трансформації національної економіки.

 174. Інвестиції як компонент сукупних витрат.

 175. Вплив інвестицій на обсяг національного виробництва.

 176. Закрита економіка.

 177. Реальна та номінальна заробітна плата.

 178. Вплив держави на загальну рівновагу засобами монетарної й фіскальної політики.

 179. Застосування моделі IS-LM для аналізу економіки України.

 180. Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти.

 181. Податкові надходження як основне джерело доходів держави.

 182. Прямі й непрямі податки та їх роль у наповненні бюджету.

 183. Державні видатки і їх структура.

 184. Наслідки фіскальної політики на основі моделей “сукупний попит - сукупна пропозиція”, “витрати-випуск”, “AD-AS”.

 185. Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції.

 186. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань, на державний бюджет.

 187. Емісійне й боргове фінансування бюджетного дефіциту.

 188. Економічні наслідки державного боргу.

 189. Методи управління державним боргом.

 190. Державний борг України та можливості його погашення.

 191. Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя.

 192. Модель попиту на гроші Баумоля-Тобіна (Baumol-Tobin).

 193. Інструменти центрального банку.

 194. Суть монетарної політики.

 195. Стратегії монетарної політики.

 196. Проблема ефективності монетарної політики.

 197. НБУ й монетарна політика в Україні.

 198. Заходи щодо стабілізації монетарної системи в трансформаційних економіках.

 199. Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку.

 200. Макроекономічний аналіз циклічних коливань.

 201. Циклічність, інфляція й безробіття як форми прояву макроекономічної нестабільності.

 202. Адаптація економіки до циклічних коливань.

 203. Особливості економічного циклу в Україні.

 204. Макроекономічна динаміка.

 205. Передумови й характерні риси сучасного економічного зростання.

 206. Теорії розвитку: порівняльний аналіз.

 207. Економічне зростання та економічний розвиток.

 208. Державне регулювання економічного зростання.

 209. Показники рівня економічного розвитку.

 210. Особливості економічного зростання в Україні.

 211. Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції.

 212. Крива Філліпса і її сучасна інтерпретація.

 213. Монетаристське пояснення причин інфляції.

 214. Антиінфляційна політика держави і її роль у стабілізації економіки.

 215. Особливості антиінфляційного регулювання в трансформаційних економіках.

 216. Інфляційні процеси в Україні: причини, наслідки й засоби стримування.

 217. Механізм функціонування ринку праці.

 218. Кейнсіанське пояснення безробіття.

 219. Засоби державного регулювання зайнятості.

 220. Соціальний захист безробітних.

 221. Макроекономічні засади політики зайнятості.

 222. Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні.

 223. Інструменти зовнішньоторговельної політики.

 224. Іноземне інвестування.

 225. Платіжний баланс України.

 226. Міжнародні системи валютних курсів.

 227. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом.

 228. Міжнародний потік товарів та капіталів.

 229. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

 230. Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому й плаваючому обмінних курсах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]