Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Тема 13: Економічні аспекти глобальних проблем

  1. Глобалізація як сучасний етап інтернаціоналізації світового господарства

  2. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки.

  3. Основні глобальні проблеми людства.

  4. Шляхи подолання глобальних проблем.

Питання для самоконтролю

 1. В чому суть глобальних проблем?

 2. Назвіть причини виникнення глобальних проблем.

 3. На які групи діляться глобальні проблеми сучасності?

 4. Назвіть ключові глобальні проблеми сучасності.

 5. Які шляхи і можливості може використати людство для розв'язання

 6. глобальних проблем?

 7. В чому суть концепції ноосфери В. Вернадського і які висновки мо­жна з неї зробити?

Розділ 2. Макроекономіка

Тема 14: Предмет, метод та функції макроекономіки

 1. Макроекономіка – складова економічної теорії. Основні проблеми макроекономіки.

 2. Предмет, об'єкт та суб’єкти макроекономіки. Функції макроекономіки.

 3. Методологічні особливості та методи макроекономічного аналізу.

 4. Сучасні макроекономічні теорії.

 5. Макроекономіка та економічна політика держави.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягають пізнавальна й практична функції макроекономіки?

 2. Що розуміють під поняттями «матеріальні потреби» й «економічні ресурси»?

 3. Що є об'єктом макроекономіки?

 4. Дайте характеристику основних суб'єктів макроекономіки і покажіть їх взаємодію у ринкових умовах.

 5. Що є предметом макроекономіки?

 6. У чому полягають позитивна й нормативна функції макроекономіки?

 7. Назвіть основні цілі, що вирішує держава своєю економічною політикою.

 8. Які вчені внесли значний вклад у розробку теоретичних основ макроекономічної науки?

 9. Як ви розумієте суть макроекономічних досліджень ?

 10. Яка роль графічного аналізу економічних явищ та процесів?

 11. В чому полягає специфіка предмету та об'єкта макроекономіки?

 12. Які основні проблеми макроекономіки та в чому їх суть?

 13. Як ви розумієте суть економічної моделі?

 14. Як ви розумієте взаємозв'язок суб'єктів в економічній системі?

Тема 15: Макроекономічні показники в системі національних рахунків

 1. Типи національних економік.

 2. Нові макроекономічні показники.

 3. Економічний кругообіг у простій економічній системі.

 4. Суть і структура суспільного відтворення. Закономірності відтворення.

Питання для самоконтролю

 1. В чому суть національної економіки?

 2. В чому полягає розподіл національного доходу?

 3. Поясніть роль цін в обчисленні макроекономічних показників.

 4. Поясніть відмінності між дефлятором та індексом споживчих цін.

 5. У чому полягає відмінність між потенційним та фактичним ВНП.

 6. Які ви знаєте основні результати функціонування національної економіки.

 7. Розкрийте роль системи національних рахунків (СНР) та її основні методологічні принципи.

 8. Дайте характеристику секторів, операцій та рахунків, що застосовуються в СНР.

 9. Дайте характеристику методів обчислення ВНП.

 10. Чим відрізняються між собою ВВП і ВНП?

 11. Як розраховують показники особистого доходу і доходу в розпорядженні?

 12. У чому полягає різниця між номінальним і реальним ВНП?

 13. Як розраховують індекс цін ВНП (дефлятор ВНП)?

 14. Як обчислюють реальний обсяг ВНП за допомогою дефлятора ВНП?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]