Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Семінарське заняття 35

Тема 39. Економічна ефективність та добробут

 1. Аналіз загальної рівноваги ринків на мікрорівні. Ефект зворотного зв'язку.

 2. Ефективність обміну. Загальна рівновага в економіці обміну:

а) загальна рівновага і нерівновага в економіці обміну;

б) вигоди торгівлі;

в) ефективність обміну;

г) крива контрактів;

д) ефективність за Парето.

 1. Економіка добробуту і пошук рівноваги, критерії оцінки добробуту.

 2. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

Методичні вказівки

Ключові терміна та поняття: Часткова рівновага, загальна рівновага, ефект зворотнього зв’язку, Паретто-ефективний стан економіки, критерії оцінки добробуту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Ефективність і справедливість: суть та взаємозв'язок.

 • Ефект зворотного зв'язку ринків.

 • Компенсаційні витрати.

 • Основні типи провалів ринку.

 • Ефективність розміщення ресурсів.

Тема 40. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага

 1. Зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Їх наслідки.

 2. Інструменти усунення негативних наслідків зовнішніх ефектів. Теорема Коуза - Стіглера.

 3. Приватні та суспільні блага.

 4. Економічна роль держави у ринковій економіці. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблеми ефективності.

Методичні вказівки

Ключові терміна та поняття: зовнішній ефект, коригуючий податок, коригуюча субсидія, від'ємні зовнішні ефекти, теорія зовнішніх ефектів, ефективний рівень контролю, норма викиду, чисте суспільне благо, невиключність у споживанні, крива попиту на чисте приватне благо, політичні інститути, колективний вибір.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Від'ємний зовнішній ефект

 • Позитивний зовнішній ефект

 • Сукупна зовнішня корисність

 • Теорема Коуза

 • Коригуючі податки і субсидії.

 • Інтерналізація зовнішніх витрат.

 • Торгівля дозволами на забруднення.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійне вивчення окремих питань тем, із яких читаються лекції, але які не обговорюються на семінарських заняттях, має важливе значення для належного засвоєння студентами основних положень навчальної дисципліни “Основи підприємництва”.

Під час самостійної підготовки рекомендується почати вивчення з уважного і послідовного аналізу конспекту лекцій, після чого студентам необхідно опрацювати матеріали викладені в підручниках, періодичній літературі. Список рекомендованої до вивчення літератури наведений у програмі навчальної дисципліни до кожної теми.

2.4.1. Завдання для самостійної роботи студентів Змістовий модуль 1

Тема 1: Предмет і метод економічної теорії

  1. Функції економічної теорії.

  2. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

 1. Методи аналізу та синтезу.

 2. Кількісний та якісний аналіз. Математичні і статистичні методи.

 3. Методи економіко-математичного гіпотетичного моделювання.

Питання для самоконтролю

 1. Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?

 2. Що вивчає економічна теорія?

 3. Дайте характеристику суті економічних законів.

 4. Яка функціональна роль економічної теорії в розвитку людського су­спільства?

 5. Розкрите суть основних методів дослідження в економічній теорії.

 6. Розкрийте основні здобутки на шляху розвитку економічної теорії.

 7. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]