Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

3. Індивідуальна консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни "Економічної теорія" здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим розкладом). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методологічних та практичних питань економічної теорії, з питань підготовки до виконання модульних завдань.

Важливо зазначити, що консультації з підготовки окремих модульних завдань надаються викладачем, як правило, за певний час до виконання модульних завдань.

3.1. Виконання творчих та наукових завдань

3.1.1. Проблемні питання для індивідуального домашнього завдання Розділ 1. Економічна теорія

 1. Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?

 2. Яка функціональна роль економічної теорії в розвитку людського суспільства?

 3. Чим НТП відрізняється від НТР?

 4. Як виникають потреби?

 5. Покажіть зв'язок економічних і соціальних потреб.

 6. У чому полягає взаємозв'язок потреб та інтересів?

 7. Охарактеризуйте людину як суб'єкта виробничих відносин.

 8. У чому суть гуманізації виробництва та праці?

 9. Перечисліть основні структурні елементи та принципи побудови економічної системи.

 10. Які джерела руху економічної системи?

 11. Які є основні типи суспільного господарювання?

 12. Як ви розумієте двоїсту природу праці, що створює товар?

 13. Що таке суспільно-необхідний час?

 14. Що таке проста і складна праця?

 15. Охарактеризуйте основні теорії вартості.

 16. Чим відрізняється „споживна вартість" і „вартість" товару?

 17. Як впливають на величину вартості продуктивність та інтенсивність праці?

 18. Що означає поняття „процес суспільного виробництва"?

 19. Які умови поєднання факторів виробництва?

 20. Чим відрізняється постійний капітал від змінного?

 21. Які фактори визначають величину вартості робочої сили?

 22. Які фактори визначають межі робочого дня?

 23. Охарактеризуйте об'єкти та суб'єкти приватної та колективної власності.

 24. Як співвідносяться типи і види власності в економічній системі?

 25. Чому і як змінюються форми власності?

 26. Яким чином розвиток виробництва і обміну привів до виникнення грошей?

 27. Яка функція грошей лежить в основі виникнення паперових грошей?

 28. Які сучасні зміни в грошовому обігу?

 29. Які шляхи подолання інфляції в економіці України?

 30. Як ви розумієте суть конвертованості грошової одиниці?

 31. На Ваш погляд, яка головна риса ринку і чому?

 32. Чи тотожні поняття «ринкова економіка» і «соціальне ринкове господарство»?

 33. Яка роль конкуренції у розвитку сучасного ринкового господарства?

 34. В чому полягає негативний вплив монополії на економіку?

 35. Охарактеризуйте роль держави в регулюванні ринково-конкурентних відносин.

 36. В чому полягає особливості сучасної монополізації господарства.

 37. Які основні особливості монополізму в адміністративно-командній системі

 38. Які ви знаєте моделі підприємництва в Україні?

 39. Які основні причини банкрутства в Україні?

 40. Які функції біржі праці?

 41. Охарактеризуйте роль та функції товарної біржі.

 42. Яким чином проблема оновлення основного капіталу впливає на економіку України?

 43. Визначте шляхи прискорення оборотності капіталу.

 44. Охарактеризуйте категорію людського капіталу.

 45. Яка роль НТП в оновленні основного капіталу?

 46. Чим відрізняється диференційована та абсолютна рента?

 47. Чому земельна власність є основою аграрних відносин?

 48. Розкрийте структурну будову АПК.

 49. Що таке місткість ринку?

 50. У чому полягає суть результативності виробництв?

 51. У чому відмінність соціального ефекту витрат суспільної праці від економічного?

 52. Розкрийте суть поняття "ефективність виробництва".

 53. Які є джерела національного доходу?

 54. Охарактеризуйте категорію розподілу.

 55. Яка структура сімейних доходів?

 56. Яким чином здійснюється соціальний захист населення в умовах ринкової економіки?

 57. Як змінилось місце держави в податковому механізмі в процесі еволюції ринкової системи

 58. Що таке економічний лібералізм та економічний дирижизм?

 59. Яка роль фіскальної політики в економічному регулюванні?

 60. Яка роль та структура державного бюджету?

 61. Яка роль державного сектору в економіці?

 62. Які існують шляхи подолання державного монополізму?

 63. Що таке міжнародний поділ праці?

 64. Як формуються світові ціни?

 65. У чому суть економічної безпеки України?

 66. Що являє собою Європейське співтовариство?

 67. Економічна теорія та формування сучасного економічного мислення.

 68. Гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу.

 69. Приватна власність: природа виникнення, еволюція розвитку.

 70. Закон обмеженості ресурсів і розвиток виробництва.

 71. Акціонерна власність у сучасних умовах.

 72. Електронні гроші.

 73. Розвиток факторів виробництва під впливом НТР.

 74. Технологічний спосіб виробництва та проблеми його розвитку.

 75. Ринок засобів виробництва: взаємозв'язок попиту і пропонування.

 76. Основні та похідні види цінних паперів: акції, вексель, облігація, ф'ючерс, опціон, варіант.

 77. Оптові ринки, аукціони, ярмарки, ріелторські фірми.

 78. Форми торговельних підприємств.

 79. Інтернет-торгівля в сфері ринкової інфраструктури.

 80. Європейська та американська модель антимонопольного законодавства.

 81. Капітал і праця: механізм взаємодії.

 82. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні.

 83. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці.

 84. Економічна природа позичкового відсотка.

 85. Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці.

 86. Соціально-економічна природа тіньової економіки.

 87. Основний капітал, його фізичний і моральний знос в Україні.

 88. Капітал підприємства і шляхи підвищення ефективності його кругообігу.

 89. Чинники формування відмінностей у заробітній платі.

 90. Проблеми саморегулювання та державного регулювання у ринковій економіці.

 91. Природні ресурси в системі національного багатства.

 92. Соціально-економічна характеристика глобалізації.

 93. Економічне зростання та екологія: механізм розв'язання суперечностей в умовах НТР.

 94. Соціалізація економіки: необхідність і перспективи.

 95. Особливості кругообігу підприємницького капіталу в сільському господарстві.

 96. Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України.

 97. Фермерство в розвинутих країнах та в Україні.

 98. Використання бюджету домогосподарств.

 99. Ринок праці як форма регулювання зайнятості трудових ресурсів.

 100. Форми й методи соціального захисту населення.

 101. Сутність господарського механізму і його структура.

 102. Механізм грошово-кредитного регулювання.

 103. Суспільний поділ праці і його роль у розвитку продуктивних сил.

 104. Інституціональні основи ринкової економіки.

 105. Підприємництво в аграрній сфері.

 106. Інфляційні очікування в економіці.

 107. Шляхи подолання дефіциту державного бюджету.

 108. Становлення різних форм власності в перехідній економіці.

 109. Міжнародний поділ праці і міжнародні економічні відносини: діалектика взаємозв'язку.

 110. Постіндустріальна цивілізація і Україна.

 111. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії.

 112. Розвиток економічної думки в Україні.

 113. Функції економічної теорії.

 114. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

 115. Економічна теорія як основа економічної політики.

 116. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

 117. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку.

 118. Типи економічних систем.

 119. Основні напрямки формування сучасних ринкових відносин.

 120. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.

 121. Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення. Приватизація.

 122. Сучасний стан відносин власності в Україні.

 123. Економічні школи щодо періодизації суспільного розвитку.

 124. Ресурси виробництва та їх види.

 125. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

 126. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов.

 127. Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, електронні.

 128. Сучасні зміни в грошовому обігу.

 129. Інфляція, її суть і причини.

 130. Соціально-економічні наслідки інфляції.

 131. Об’єктивна зумовленість та сутність ринкової інфраструктури.

 132. Основні суб’єкти ринкової економіки.

 133. Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни.

 134. Критерії та межі монополізації економіки.

 135. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство.

 136. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство.

 137. Організація процесу виробництва.

 138. Продукція підприємств та її економічні форми.

 139. Перспективи розвитку підприємництва в Україні.

 140. Законодавство про банкрутство.

 141. Структура капіталу та його обіг.

 142. Механізм відтворення основного капіталу.

 143. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу.

 144. Обіговий капітал.

 145. Оборотні засоби та їх структура.

 146. Показники ефективності використання основного та обігового капіталу. Рентабельність.

 147. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

 148. Сутність та джерела позичкового капіталу.

 149. Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці.

 150. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки. Банки, їх види та функції.

 151. Позабанківські кредитні заклади.

 152. Фондова біржа та її функції.

 153. Аграрна сфера виробництва та її особливості.

 154. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення.

 155. Ринок землі.

 156. Механізм реалізації аграрних відносин в сучасних умовах.

 157. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробника.

 158. Функціональний та персональний розподіл доходів.

 159. Доходи від власності та рентні доходи.

 160. Диференціація доходів та її межі.

 161. Необхідність та сутність системи соціального захисту населення.

 162. Державне регулювання розподілу доходів.

 163. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.

 164. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція.

 165. Формування доходів і витрат державних та місцевих бюджетів.

 166. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики держави.

 167. Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки.

 168. Основні форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань.

 169. Роль транснаціональних корпорацій в інтернаціоналізації суспільного виробництва.

 170. Місце Європейського економічного співтовариства у світовій економіці.

 171. Перспективи інтеграції економіки України у світову економічну систему.

 172. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародний поділ праці, його принципи і форми.

 173. Структура світового ринку.

 174. Основні тенденції розвитку світового ринку.

 175. Особливості вивозу капіталу на нинішньому етапі розвитку світового господарства.

 176. Міжнародні валютно-фінансові організації.

 177. Утворення міжнародного ринку робочої сили.

 178. Екологічна криза та форми її прояву.

 179. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]