Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення грошових агрегатів.

 2. Що таке грошова пропозиція? Поясніть графік грошової пропозиції.

 3. Як визначається попит на гроші для угод? Наведіть формулу.

 4. Від яких факторів залежить попит на гроші як активи?

 5. Поясніть механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

 6. Яка залежність між відсотковими ставками і цінами облігацій?

 7. Поясніть механізм створення нових грошей банківською системою.

 8. Як визначається депозитний та грошовий мультиплікатори?

 9. Назвіть методи грошово-кредитної політики і розкрийте суть кожного з них.

 10. До чого призведе збільшення пропозиції грошей? Як це впливає на інвестиції й обсяг національного виробництва?

 11. Які монетарні заходи може застосовувати держава в своїй антиінфляційній політиці?

 12. В чому відмінність грошових агрегатів М1, Мг, Мз ?

 13. Як впливає на рівновагу грошового ринку зміна пропозиції грошей?

 14. Як впливає на рівновагу грошового ринку зміна попиту на гроші?

 15. Які залежності розкриває крива LM?

Тема 22: Циклічні коливання та економічне зростання

 1. Державне антициклічне регулювання.

 2. Економічне зростання та економічний розвиток.

 3. Реалізація нагромадження через фінансування інвестицій.

 4. Теорія “довгих хвиль” в економіці.

 5. Оцінка проблем економічного зростання в Україні.

 6. НТП і нова якість економічного зростання.

 7. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняттю економічного циклу.

 2. У чому проявляється структура економічного циклу?

 3. Розкрийте зміст окремих фаз економічного циклу.

 4. Назвіть основні причини циклічної коливань.

 5. В чому полягає зміст основних теорій економічного циклу?

 6. В чому полягає особливість економічного циклу в Україні?

 7. Які ви знаєте моделі економічного циклу?

 8. Чим зумовлена деформація класичного циклу?

 9. Чому циклічні коливання повторюються з певною періодичністю?

 10. Дайте визначення категорій «економічне зростання» і «економічний розвиток» Поясніть різницю між ними.

 11. Назвіть ознаки кожного типу економічного зростання.

 12. Перелічіть основні фактори економічного зростання.

 13. Поясніть економічний зміст кривої виробничих можливостей. Як ця крива ілюструє економічне зростання?

 14. Якими заходами держава може стимулювати економічне зростання?

 15. У чому полягає особливість неокейнсіанських і неокласичних моделей економічного зростання?

 16. У чому полягає різниця між «гарантованим» і «природним» темпом зростання в моделі Харрода?

 17. Які головні риси моделі Солоу?

 18. Сформулюйте визначальні рівняння моделі Солоу, дайте їх економічну характеристику.

 19. Які можливості існують в Україні для застосування моделі Солоу з метою прогнозування економічного зростання?

 20. Пояснити відмінності між екстенсивним та інтенсивним типами економічного зростання.

 21. Чому в сучасній економіці має місце тенденція до зниження темпів росту продуктивності праці?

 22. Поясніть, як за допомогою ізокванти можна здійснити вибір.

 23. Як за допомогою виробничої функції здійснюється визначення вкладу факторів виробництва у створений національний доход?

 24. Який вплив народонаселення та його динаміки на економічне зростання?

 25. Які фактори впливають на стан економічного зростання в Україні? Які з них є позитивними, а які негативними?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]