Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

2.2. Зміст лекційних занять

Змістовий модуль 1

Розділ 1. Основи економічної теорії

Лекційне заняття 1

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Значення економічного мислення в пізнанні світу.

 2. Предмет економічної теорії. Система економічних законів.

 3. Методи пізнання економічних процесів і явищ.

Лекційне заняття 2

Тема 2. Економічна система суспільства

 1. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Потреби та ресурси.

 2. Економічні інтереси: суть, структура, класифікація

 3. Суть економічної системи. її структура. Змішана економічна система.

 4. Власність як економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти власності.

 5. Типи і форми власності.

Лекційне заняття 3

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

 1. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв'язок.

 2. Ефективність виробництва її економічні та соціальні показники.

 3. Основні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне.

Лекційне заняття 4

Тема 4. Теорія товару і грошей

 1. Товар як фундаментальна категорія товарного виробництва. Суть вартості товару та визначення її величини.

 2. Закон вартості, його сутність та функції.

 3. Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Види грошей. Закон грошового обігу.

Лекційне заняття 5

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

 1. Суть і функції ринку. Основні ознаки ринкової економіки.

 2. Попит і пропозиція як елементи ринку. Закон попиту і пропозиції.

 3. Ринкова рівновага.

Лекційне заняття 6

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

 1. Конкуренція: суть, форми, методи. Закон конкуренції.

 2. Суть, причини та види монополії. Форми монополій.

 3. Економічні наслідки монополізму. Проблема обмеження конкуренції з боку монополій.

Лекційне заняття 7

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

 1. Сутність капіталу, зміст та форма.

 2. Промисловий капітал та його кругообіг.

 3. Основний і оборотний капітал, час обороту капіталу та його складові частини.

 4. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу.

Лекційне заняття 8

Тема 8. Капітал сфери обігу

 1. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

 2. Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Норма позичкового проценту.

 3. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери.

Лекційне заняття 9

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

 1. Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів.

 2. Заробітна плата, її форми та системи. Номінальна та реальна заробітна плата.

 3. Сімейні доходи. Заощадження. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Соціальні аспекти економічних відносин.

Лекційне заняття 10

Тема 11. Держава, та її економічні функції

 1. Необхідність і суть державного регулювання в ринковій економіці. Економічні функції держави. Межі державного регулювання.

 2. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

 3. Фінансова система, її суть та структура.

Змістовий модуль 2

Розділ 2. Макроекономіка.

Лекційне заняття 11

Тема 14. Предмет, метод та функції макроекономіки

 1. Макроекономіка, її суть та завдання.

 2. Об’єкт, суб’єкт макроекономіки. Функції макроекономіки.

 3. Методологічні особливості та методи макроекономічного аналізу.

 4. Макроекономіка та економічна політика.

Лекційне заняття 12

Тема 15. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

 1. Поняття національної економіки в макроекономмічних дослідженнях.

 2. Основні макроекономічні показники.

 3. Роль цін в обчисленні макроекономічних показників. Обчислення реальних обсягів.

Лекційне заняття 13

Тема 16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

 1. Сукупний попит, його структура.

 2. Сукупна пропозиція.

 3. Рівновага AD-AS.

Лекційне заняття 14

Тема 17. Споживання, заощадження та інвестиції

 1. Споживання та заощадження.

 2. Інвестиції як компонент сукупних витрат.

 3. Суть мультиплікатора.

 4. Парадокс ощадливості. Похідні інвестиції. Індуковані інвестиції та акселератор.

 5. Мультиплікатор в моделі AD-AS.

Лекційне заняття 15

Тема 19. Рівновага національного ринку у моделі IS-LM

 1. Модель ”витрати – випуск”.

 2. Модель “вилучення – ін’єкції”. Зв’язок інвестицій та заощаджень.

 3. Рівновага товарного ринку. Модель IS як засіб аналізу рівноваги товарного ринку.

Лекційне заняття 16

Тема 19. Рівновага національного ринку у моделі IS-LM

 1. Ринок грошей та цінних паперів. Модель LM.

 2. Модель IS – LM як відображення рівноваги товарного та грошового ринків.

 3. Загальна рівновага національного ринку.

Тема 20. Фіскальна політика держави

 1. Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.

Лекційне заняття 17

Тема 20. Фіскальна політика держави

 1. Фіскальна політика і державний бюджет. Бюджетний дефіцит.

 2. Державний борг та його структура. Методи управління державним боргом.

 3. Ефект витіснення державою приватних інвестицій.

Змістовий модуль 3

Лекційне заняття 18

Тема 21. Монетарна політика

 1. Грошовий ринок. Грошова пропозиція та попит на гроші.

 2. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку.

 3. Вплив грошово-кредитної політики на величину ВНП та рівень цін (передавальний механізм монетарної політики). Грошовий та депозитний мультиплікатори.

 4. Монетарна політика в моделі IS-LM. Зв’язок монетарної і фіскальної політики в моделі IS-LM.

Лекційне заняття 19

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

 1. Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку.

 2. Циклічність економічного розвитку, суть та причини. Типи економічних циклів.

 3. Економічний цикл та його фази. Економічна криза. Структурні кризи.

Лекційне заняття 20

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

 1. Суть економічного зростання. Джерела економічного зростання. Фактори економічного зростання.

 2. Сучасні тенденції в економічному зростанні.

Лекційне заняття 21

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

 1. Моделі економічного зростання.

а) економічне зростання на основі моделей AD-AS та кривої виробничих можливостей;

б) модель економічного зростання Харрода-Домара;

в) модель економічного Р. Солоу.

 1. Теорії розвитку. Економічне зростання та економічний розвиток.

Лекційне заняття 22

Тема 23. Інфляція та антиінфляційна політика

 1. Інфляція як макроекономічне явище. Типи інфляції.

 2. Соціально-економічні наслідки інфляції.

 3. Антиінфляційне регулювання.

Лекційне заняття 23

Тема 24. Безробіття та політика зайнятості

 1. Механізм функціонування ринку праці. Безробіття, види безробіття.

 2. Кейнсіанське пояснення безробіття. Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон і крива Оукена.

 3. Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Крива Філліпса.

Розділ 3. Мікроекономіка

Лекційне заняття 24

Тема 26. Корисність економічного блага. Економічний вибір

 1. Поняття корисності. Уподобання споживачів. Закон спадної граничної корисності.

 2. Криві байдужості, їх властивості. Карта кривих байдужості.

 3. Бюджетні обмеження. Гранична норма заміщення. Вплив змін доходу та цін на положення лінії бюджетних обмежень. Рівновага споживача

Лекційне заняття 25

Тема 27. Аналіз поведінки споживача

 1. Реакція споживача на зміну доходу. Крива „доход-споживання”.

 2. Реакція споживача на зміну ціни. Крива „ціна-споживання”.

Лекційне заняття 26

Тема 28. Попит та пропозиція

 1. Взаємодія попиту та пропозиції, ринкова рівновага. Ціна рівноваги, обсяг рівноваги.

 2. Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутинноподібна модель).

 3. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції.

 4. Практичне застосування аналізу рівноваги.

Лекційне заняття 27

Тема 29. Теорія еластичності

 1. Поняття еластичності. Еластичність попиту за чинниками впливу.

 2. Цінова еластичність пропозиції.

Лекційне заняття 28

Тема 30. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

 1. Фірма як суб’єкт ринку.

 2. Виробнича функція, її властивості.

 3. Сукупний, середній та граничний продукт. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта, її суть. Карта ізоквант.

 4. Крива „шлях розвитку”. Зміна технології, масштабу у довготерміновому періоді. Зростаючий, спадаючий і постійний ефект масштабу виробництва.

Змістовий модуль 4

Лекційне заняття 29

Тема 31. Витрати виробництва

 1. Понятта і види витрат. Поняття бухгалтерського, економічного та нормального прибутку.

 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

 3. Виробництво і витрати фірми у довгостроковому періоді.

Лекційне заняття 30

Тема 31. Витрати виробництва

 1. Поняття ізокости. Карта ізокост.

 2. Рівновага виробника. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Мінімально ефективний розмір фірми.

Лекційне заняття 31

Тема 32. Ринок досконалої конкуренції

 1. Характеристика досконалої конкуренції. Сукупний, середній та граничний доход фірми.

 2. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми.

 3. Ринкова ціна та умови прибутковості, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва.

 4. Пропозиція фірми в короткостроковому періоді.

Лекційне заняття 32

Тема 33. Монопольний ринок

 1. Модель чистої монополії та її характеристика.

 2. Визначення ціни та обсягів виробництва в умовах монополії.

 3. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії.

Тема 34. Ринок монополістичної конкуренції

 1. Визначення цін і обсягу виробництва при монополістичній конкуренції. Оптимальний випуск в умовах монополістичної конкуренції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]