Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які відмінності процесу відтворення в сільському господарстві порів­няно з промисловістю?

 2. Дайте визначення поняття "земельна рента".

 3. Поясніть формулу ціни землі.

 4. Чим відрізняються диференційна та абсолютна рента?

 5. В чому полягає суть агробізнесу?

 6. Розкрийте структурну будову АПК.

 7. В чому суть аграрної реформи в Україні?

Тема 10: Доходи населення, їх формування та розподіл

 1. Сімейні доходи, їх структура та використання. Диференціація доходів населення. Заощадження населення.

 2. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення.

 3. Система соціального захисту населення.

 4. Зайнятість, її суть і форми. . Причини та форми безробіття.

 5. Роль держави у регулюванні зайнятості та відтворенні робочої сили.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке розподіл?

 2. Які функції виконує розподіл?

 3. Що являє собою заробітна плата?

 4. Назвіть форми і системи заробітної плати.

 5. Яка структура сімейних доходів?

 6. Від чого залежать реальні доходи громадян?

Тема 11: Держава та її економічні функції

 1. Держава як суб'єкт економічних відносин. Державна власність і державне підприємництво.

 2. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

 1. Фінанси в системі економічних відносин. Фінансова система і фінансове регулювання.

 2. Сутність і структура державного бюджету.

 3. Державні доходи. Податкова система і податкове регулювання.

 4. Податки: суть, функції. Крива Лаффера.

Питання для самоконтролю

 1. Як змінилось місце держави в ринковому механізмі в процесі еволю­ції ринкової системи?

 2. Які основні напрямки втручання держави в економічне життя ви зна­єте?

 3. Які основні форми державного регулювання економіки застосовую­ться в сучасних ринкових умовах?

 4. Яка роль фіскальної політики в економічному регулюванні? Які еле­менти вона включає?

 5. Як виникає державний борг?

 6. Що таке дефіцитний бюджет?

 7. Які ви знаєте адміністративні форми державного впливу на економі­ку?

 8. Що таке державний сектор в економіці і яка його роль в ринковій економіці?

 9. Які існують шляхи подолання державного монополізму?

Тема 12: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 1. Форми міжнародних економічних відносин.

 2. Світові валютно-кредитні відносини.

 3. Міжнародна міграція робочої сили.

 4. Україна у світовому господарстві, шляхи входження.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке світове господарство?

 2. Які об'єктивні основи розвитку світового господарства?

 3. Які основні етапи розвитку світової економіки?

 4. Які закономірності розвитку світового господарства?

 5. Що таке міжнародний поділ праці?

 6. Що таке інтернаціональна вартість і які закономірності її функціо­нування?

 7. Як формуються світові ціни?

 8. В чому суть закону нерівномірності економічного розвитку?

 9. В чому суть економічної безпеки України?

 10. В чому суть міжнародної економічної інтеграції?

 11. Що являє собою Європейське співтовариство?

 12. Що являють собою міжнародні економічні відносини?

 13. Які ви знаєте форми міжнародних економічних відносин?

 14. Яка роль ТНК у світовому господарстві?

 15. Що являє собою платіжний баланс країни?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]