Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
130.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
819.71 Кб
Скачать

105. Охарактеризувати морально-етичні аспекти екологічниз проблем сучасної цивілізації.

Науковий аналіз екологічної проблеми можливий, якщо її розглядати не як простий кількісний приріст екологічних порушень, що мали місце і в минулому. Якщо раніше несприятливі наслідки людської діяльності проявлялися локально, діяли самостійно і не викликали своєрідної множинності впливу, то сьогодні наприклад аварія одного танкера з нафтою обертається не тільки екологічною, а й соціальною катастрофою. Створення нової техніки і застосування нових технологій в промисловому виробництві це такий соціотехнологічний монстр, до якого природа виявилася не готовою.

Тому можна зробити наступні висновки: 1. Глобальна криза цивілізації багато в чому зв'язана з падінням моральності і духовності людини, тому основною задачею екологічної психології є глобальна конверсія свідомості людства, відведення людства від примату матеріальних цінностей до екологічних пріоритетів. Перед екологами стоїть важка задача формування абсолютно нової моральності, де екологічні цінності будуть домінувати над принципом споживання. 2. Базисними соціокультурними детермінантами формування морально-ціннісного відношення до природи є орієнтації на гармонію або єдність зі світом, що конституюються в загальних формах ціннісних настанов стосовно природи в залежності від емоційно-психологічних особливостей освоєння природної дійсності. 3. Основні стратегії морально-ціннісного відношення до природи визначаються антропоцентричною, біоцентричною, екоцентричною і натуралістичною світоглядними позиціями, які формують загальні ціннісні орієнтації сучасного суспільства щодо шляхів вирішення екологічних проблем та створюють певні моделі взаємовідносин із природним оточенням. 4. Постійна напружена взаємодія різноманітних ідеологічних чинників сучасної етичної думки відбиває соціокультурну динаміку моральних цінностей. Задача формування екологічного світогляду, тобто перебудови людської психіки, потребує зміни сформованої життєвої парадигми, зміни мислення, реформування старих і становлення нових духовних інститутів суспільства, культурної революції в людських якостях. Зміна ідеології – дуже хворобливий процес. Але він необхідний для виживання цивілізації.

106.Професійна етика економіста та її особливості.

Етику економіста слід розглядати як складову частину етики взагалі й різновид професійної етики. Економічна етика акумулює в собі теоретичні, нормативні та прикладні знання.В етиці економіста відокремлюють загальну та особливу частини. У змісті професійної етики економіста виявляються такі аспекти, як предмет професійної діяльності (людина, знакова система, техніка, художні образи), цілі професійної діяльності (перетворююча, тобто організація і проведення виховного процесу, гностична, винахідницька, власного розвитку та ін.), засоби професійної діяльності (функціональні, тобто мовлення, міміка, зір, слух тощо, теоретичні, тобто знання, способи мислення, мобільні або стаціонарні технічні засоби та ін.), умови професійної діяльності (підвищена моральна відповідальність, екстремальні умови, робота на відкритому повітрі, в умовах побутового мікроклімату та ін), особливості професійної діяльності (поліфункціональний характер діяльності, вишукані відносини, зустрічі зі відомими людьми, відрядження, завершений результат професійної діяльності та ін.).

Змістом діяльності економіста може бути здійснення економічного аналізу господарської діяльності організації, розробка заходів щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження збитків і непродуктивних витрат, більш раціональне використання усіх видів ресурсів. Фахівець-економіст виконує розрахунки матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для здійснення робіт (послуг), здійснює дослідження і розробки в освоєнні нової техніки й технології. Рівень спілкування помірний за інтенсивністю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]