Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
fedinyak.MPrP.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Львівський державний університет імені Івана Франка

Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк

Міжнародне приватне право

Навчальний посібник 2-ге видання, доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

Юрінком Інтер 2000

ББК 67.51я73 Ф32

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-16 від 5 січня 2000 р.)

Рекомендовано вченою радою

Львівського державного університету імені І. Франка (протокол № 6/9 від 15 вересня 1999 р.)

РЕЦЕНЗЕНТ Й.Г. БОГДАН, кандидат юридичних наук, доцент

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ Г.С. ФЕДИНЯК, кандидат юридичних наук, доцент —

передмова, розділи І, II (§ 1—5), III—XIV;

Л.С. ФЕДИНЯК - розділи II (§ 6), XV.

Шеф-редактор видавництва Юрінком Інтер КОВАЛЬСЬКИЙ B.C., кандидат юридичних наук

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.

ФЗО Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К., Юрінком Інтер, 2000. — 416 с.

ISBN 966-7784-09-6

Навчальний посібник побудований на основі аналізу цивіліс-тичного законодавства України та іноземних держав, міжнарод­них угод і практики їх застосування. Розглядаються загальнотео­ретичні засади у правовідносинах з "іноземним елементом", пра­вовий статус суб'єктів міжнародного приватного права, питання власності та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних перевезень, трудові, шлюбно-сімейні, деліктні правовідносини. Суттєво доповнив 2-е видання посібника розділ про міжнарод­ний цивільний процес. Призначений для студентів юридичних вузів і факультетів, факультетів міжнародних відносин, а також практичних працівників у сфері юриспруденції та міжнародних відносин.

ББК 67.51я73

Isbn 966-7784-09-6

© Колектив авторів, 2000 © Юрінком Інтер, 2000

ПЕРЕДМОВА

Здобуття Україною незалежності спонукало її до актив­ності в усіх сферах суспільного життя. Зросла міграція насе­лення, набули нових перспектив зовнішньоекономічні зв'язки. Але нормативна база України ще недостатньо стабільна та всебічна у регламентації відносин з "Іноземним елементом". Договірні відносини України з зарубіжними державами поки що потребують аналізу та з'ясування. Узагальнення правот-ворчого та правозастосовного досвіду нашої та інших держав допоможе зрозуміти зміст міжнародних приватно-правових відносин, тенденції їх розвитку, вирізнити характерні риси правових систем сучасності, акцентувати на основних джере­лах їхнього приватного права. Відтак глибше усвідомлю­ватиметься цивільно-правовий статус держави, 'Громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, суб'єктів господарської діяльності, створених відповідно до законодаа* ства України або законодавства, відмінного від цього.

Перспективи розвитку зв'язків з іншими правовими систе» ами потребують як аналізу теоретичних джерел, напрацьо-их дотепер, так і побудови теоретичних положень, що від-:овідають реаліям часу. Тому є необхідність у навчальному посібнику з міжнародного приватного права.

Збільшення в Україні чисельності учбових закладів, які го­тують високопрофесійних юристів, спеціалістів у царині між­народних відносин, зростання потреби у теоретичній та опе­ративно-нормативній інформації з міжнародного приватного права, застосовуваній у їх повсякденній діяльності, викликало необхідність другого видання посібника із зазначеної навчаль­ної дисципліни. Це видання базується на джерелах:

Международное частное право / Под общ. ред. Г. К. Матве-ева. — К.: Вища школа, 1985.

Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. — К.: Ділова Україна, 1996.

А також:

Богуславский М. М. Международное частное право. — М.: Междунар. отнош., 1994.

Галенская Л. Н. Международное частное право. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.

Гражданское й семейное право развивающихся стран / Под рея. В. К. Пучинского, В. В. Безбаха. - М.: Изд-во УДН, 1989.

Гражданское й торговеє право капиталистических госу-дарств / Отв. ред. Е. А. Васильєв. — М., 1993.

Гражданское й торговеє право капиталистических стран / Под ред. В. П. Мозолина, М. Й. Кулагина. — М.: Вьісшая школа, 1980.

Зенин Й. А. Гражданское й торговеє право капиталисти­ческих стран. — М.: Изд-во МГУ, 1992.

Лущ Л. А. Курс международного частого права. Общая часть. — М.: Юрид. лит., 1973.

Лущ Л. А. Курс международного частого права. Особенная часть. — М.: Юрид. лит., 1975.

Международное частное право. Современньїе проблеми / Отв. ред. М. М. Богуславский. — М., 1994.

Крім зазначених джерел, кожен розділ супроводжується пе­реліком тих теоретичних надбань, які допоможуть глибше ус­відомити викладений матеріал.

Розділи доповнені новими джерелами доктринальних дос­ліджень. Використано законодавство та міжнародні договори, чинні на 01.03.2000 p., законопроекти, значення яких є суттє­вим для формування матеріалу навчального посібника, та між­народні договори, парафовані й підписані, які ще не набули чинності. Приклади, наведені переважно із сучасної судової практики, демонструють зміст відносин, регульованих норма­ми міжнародного приватного права, а також складність вирі­шення багатьох його питань.

Новими у посібнику є окремі параграфи. Посібник суттєво доповнили: розділ XIII "Міжнародні перевезення", § 2 "За­гальні засади здійснення прав та обов'язків іноземців" (роз­діл VI), § 7 "Реалізація аліментних зобов'язань та міжнародні угоди за участю України" (розділ XI) (авт. Г. С. Фединяк), розділ XV "Міжнародний цивільний процес", § 6 "Зближення національного законодавства різних держав" (розділ II) (авт. Л. С. Фединяк).

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]