Добавил:
polosatiyk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен / Литература / Л.Л.Вагущенко, А.А.Вагущенко - Судовые навигационно-информационные системы (3-е издание) (2016).pdf
Скачиваний:
1239
Добавлен:
09.06.2017
Размер:
9.05 Mб
Скачать

239

Навчальне видання

ВАГУЩЕНКО Леонід Леонідович ВАГУЩЕНКО Олександр Олександрович

СУДНОВІ НАВІГАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Третє видання, перероблене і доповнене

Навчальний посібник

Рос. мовою

Підп. до друку 03.03.2016 Формат 60х84/16. Папір офсет. Ум. друк. арк. 13,95.

Тираж 100 пр. Зам. №И16*05*07

НУ «ОМА», центр «Видавінформ» 65029, м. Одеса, Дідріхсона,8, корп.7 Свідоцтво ДК №1292 від 20.03.2003

Тел./факс:(0482)34-14-12 publish@ma/odessa.ua

240

Вагущенко Л.Л.

В 124 Суднові навігаційно-інформаційні системи: навчальний посібник /Л.Л.Вагущенко, О.О.Вагущенко [3-е вид., перероб. і доп.]. -

Одеса: НУ «ОМА», 2016. – 236 c.

У навчальному посібнику викладено основні відомості про суднові навігаційно-інформаційні системи (НІС) і про використовувані в них електронні карти. Охарактеризовано складові частини, функціональні можливості, особливості відображення інформації НІС. Приділено увагу обмеженням і недолікам розглянутих систем.

Навчальний посібник призначений для курсантів і студентів вищих морських навчальних закладів напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт».

Рос. мовою.

УДК 656.61.052.011.56

ББК 39.471-5