Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу

1. Планування праці та заробітної плати, включає такі показники:

а) чисельність і склад працюючих;

б) тривалість виробничого циклу;

в) фонд заробітної плати;

г) тривалість підготовки виробництва;

д) завдання щодо підвищення продуктивності праці.

2. Продуктивність праці на підприємстві вимірюється на основі методів:

а) вартісною, натуральною, трудовою;

б) системного та комплексного підходу, методів спеціальних досліджень;

в) нормативного, пофакторного, екстрополяційного.

3. Плановий фонд заробітної плати – це:

а) оплата за виготовлену продукцію або обсяг робіт, за фактично відпрацьований час робітниками – погодинниками, а також за виконаннями робітниками спеціальних функцій;

б) сума грошей для оплати праці всіх працюючих, зайнятих виконанням виробничого плану.

4. Фонд заробітної плати спеціалістів і службовців планується на основі:

а) штатного розпису і посадових окладів;

б) розцінок і планового випуску продукції;

в) годинних тарифних ставок і трудомісткості виробничої програми.

5. Заробітна плата бригади розраховується на основі:

а) середнього тарифного коефіцієнта за розрядом працівників;

б) бригадної роз на кожну з операцій;

в) обсягу виробництва кожного виду продукції;

г) ставки 1 розряду відрядників.

6. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників- відрядників необхідно знати:

а) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні та тарифні коефіцієнти;

б) штатний розпис і посадові оклади;

в) годинні тарифні ставки і відпрацьований час;

г) розцінки і плановий випуск продукції.

7. При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватися таких пропорцій:

а) темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці;

б) темпи зростання обох чинників мають бути однаковими;

в) темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Змістовий модуль 2. Контроль за результатами діяльності підприємства ПрактичнІ заняття № 8, 9

Теми 10,11. Планування і контроль витрат виробництва. Фінансове планування і контроль на підприємстві.

Мета заняття: закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів щодо особливостей планування витрат і фінансів;

сформувати практичні навички складання плану собівартості продукції, потреби у фінансових ресурсах та прибутковості підприємства

Обладнання: ЕКОМ «CITIZEN»

Методичні рекомендації до практичних занять

Якщо немає ніяких обмежень продукти у виробничу програму включаються у послідовності, відповідно до ранжування коефіціенту виручки:

Коефіцієнт виручки = маржинальний прибуток / виручка; Маржинальний прибуток = виручка - маржинальна собівартість.

Якщо є обмеження (“вузькі місця”) продукти у виробничу програму включаються у послідовності, відповідно до ранжування специфічного маржинального прибутоку на годину роботи "вузького" місця (специфічної суми покриття на "вузьке" місце):

Маржинальний прибуток на годину роботи = сума покриття (маржинальний прибуток ) / час обробки однієї деталі.

Точку беззбитковості можна визначити за наступними формулами в натуральних одиницях продукції:

П = ЦХ - (ПЗ + ИХ), Х = ПЗ/(Ц-И) (4.73)

де П - прибуток;

Х – обсяг продукції;

Ц – ціна реалізації од. продукції;

ПЗ – постійні витрати;

И – змінні витрати на од. продукції;

Ц-И – сума покриття (маржинальний прибуток, валовий прибуток).

Точка беззбитковості у вартісному вираженні ТБ (З) = ПЗ/КВ,

де КВ – коефіцієнт виручки, обумовленої по формулі

КВ = (сума покриття (валовий прибуток) / виручка) 100%.

Для фірми точка беззбитковості визначається у вартісному вираженні, тому що фірма, як правило, випускає не один продукт.

Запас міцності (точка безпеки, мертва точка, крайка беззбитковості) в натуральних одиницях продукції визначається за формулою:

; (4.74)

де ПХ – обсяг очікуваної реалізації (планова виручка),

ТБ – обсяг беззбиткової реалізації.

Запас міцності в грошовому вираженні (ЗМ) = (обсяг очікуваної реалізації – обсяг беззбиткової реалізації)/обсяг очікуваної реалізації

тобто , (4.75)

Запас міцності характеризує рівень ризику, в умовах якого працює підприємство:

ЗМ < 30% - високий рівень ризику,

30 ЗМ 40 – низький рівень ризику,

40 ЗМ 50 – нормальний рівень ризику,

50 ЗМ 70 – нормальний стан,

ЗМ > 70 – стійкий стан.

Надходження – прихід грошових надходжень засобів без обліку кредитних операцій.

Виплата – безпосередня витрата грошових (платіжних) засобів без обліку кредитних операцій.

Прихід - кошти, рівні сумі надходжень і збільшення дебіторської заборгованості (або зменшення кредиторської заборгованості).

Прихід = надходження + приріст дебіторської заборгованості + (зменшення кредиторської заборгованості)

Витрати - кошти, рівні сумі виплат і приросту кредиторської заборгованості (або зменшення дебіторської заборгованості).

Витрати = виплата + приріст кредиторської заборгованості + (зменшення дебіторської заборгованості)

Дохід - кошти, які одержує від усіх видів діяльності фірми за період

Витрати - кошти, які витрачаються на здійснення усіх видів діяльності за період.

Виручка – кошти від продажу продукції і за надані послуги

Витрати - кошти, на здійснення нормальної виробничої і збутової діяльності фірми

Надходження “мінус” виплати = сальдо платежів (надлишок/дефіцит платіжних коштів; поточні кошти) з урахуванням перехідних залишків – ліквідність.

Прихід “мінус” витрати = сальдо приходів і витрат (перевищення приходу чи витрат).

Дохід “мінус” витрати = балансовий брутто (результат діяльності підприємства; річне сальдо прибутку; брутто - успіх; балансовий валовий прибуток/збиток).

Виручка “мінус” витрати = виробничий результат (калькуляційний результат; виробничий прибуток).

СПС (сальдо платіжних засобів)

СПС = надходження – виплати.

СПР (сальдо приходів/витрат)

СПР = прихід - витрати

П (балансовий прибуток/результат господарської діяльності)

П = доходи – витрати.

ПР (виробничий результат/калькуляційний результат)

ПР = виручка – витрати.

Норма з обороту:

прибуток з капіталу/оборот = 59/144 = 0,41

Швидкість обороту:

оборот/інвестований капітал = 144/450 = 0,32

Рентабельність капіталу:

RОЕ = (прибуток з капіталу / інвестований капітал )100%.

1 Коефіцієнт незалежності () (автономії) розраховується як відношення суми власних засобів до валюти балансу:

(4.76)

Оптимальне значення =0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості ():

(4.77)

3. Коефіцієнт мобільності () розраховується за формулою:

(4.78)

Оптимальне значення =0,6-0,8.

4. Коефіцієнт заборгованості () розраховується за формулою:

(4.79)

Критичне значення коефіцієнта 1.

5 Коефіцієнт ділової активності () розраховується за формулою:

(4.80)

він показує, у скільки разів можна компенсувати вартість майна за рахунок виручки від реалізації.

6. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів () розраховується за формулою:

(4.81)

7. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів () розраховується за формулою:

(4.82)

8. Коефіцієнт модернізації () розраховується за формулою:

(4.83)

9. Коефіцієнт іммобілізації () розраховується за формулою:

(4.84)

10. Коефіцієнт вигідності вкладання коштів () розраховується за формулою:

(4.85)

11. Коефіцієнт абсолютної ліквідності () розраховується за формулою:

(4.86)

12. Проміжний коефіцієнт ліквідності () розраховується за формулою:

(4.87)

13. Загальний коефіцієнт ліквідності () розраховується за формулою:

(4.88)