Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. З якою метою розробляється план витрат на підприємстві?

 2. Для чого використовуються розрахунки планової собівартості окремих виробів, товарної і валової продукції?

 3. Які розрахунки здійснюються у процесі планування витрат підприємства?

 4. Які вихідні дані використовуються для планування витрат?

 5. Що передує розробці плану собівартості?

 6. Що розуміють під абсолютною величиною витрат на виробництво продукції?

 7. Як розраховується показник відносного рівня витрат?

Теми для підготовки доповідей і рефератів

 1. Особливості планування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

 2. Особливості планування собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства.

 3. Особливості планування витрат у торговельній діяльності.

 4. Особливості планування собівартості будівельно-монтажних робіт.

 5. Особливості планування собівартості перевезень на транспортних підприємствах.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про зміст і завдання фінансового плану підприємства

План вивчення теми

 1. Цілі, задачі і зміст фінансового планування.

 2. Компоненти планових фінансових розрахунків.

 3. Планування інвестицій і дезінвестицій.

 4. Структура консолідованого касового кошторису.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Перш ніж розпочати вивчення цієї теми, необхідно згадати що таке фінансування, і як наслідок, що являє собою фінансовий план.

Фінансування - це залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталі.

Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє та зовнішнє. Розрізняють також фінансування за рахунок власних і залучених коштів.

Основна мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат у плановому періоді. При перевищенні доходів над витратами сума перевищення спрямовується до резервного фонду. Якщо витрати перевищують доходи, визначається сума дефіциту фінансових ресурсів, яку можна одержати за рахунок кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо.

Фінансові плани за тривалістю дії поділяються на:

 • довгострокові ((перспективні) на період 3-5 років із розбивкою по роках);

 • поточні (на рік із розбивкою по кварталах);

 • оперативні (на квартал із розбивкою по місяцях).

Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а потів витратної частини.

Фінансовий план є необхідною умовою для раціональної організації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської діяльності підприємства.

Фінансове планування – це визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження.

При складанні фінансового плану повинен бути розроблений баланс доходів і видатків підприємства по всіх видах діяльності: операційній, інвестиційній та фінансовій.

Ця тема потребує вивчення та засвоєння понять інвестицій та дезінвестицій, та їх роль у господарчій діяльності підприємства.

Інвестиції дозволяють створити виробничий апарат для реалізації цілей підприємства, а в більш широкому змісті являють собою довгострокові вкладення грошового капіталу у функціонуючі засоби підприємства, у тому числі й оборотні кошти.

Дезінвестиції - це грошовий потік у формі виторгу, скорочення потенціалу підприємства у відповідності зі стратегічним планом, наприклад продаж устаткування, частини підприємства або частини оборотних коштів. Інтерес представляють тільки одержувані в результаті цього грошові надходження. Зміна запасів на складі або дебіторській заборгованості повинні розраховуватися відповідно до планів складського господарства і збуту, тобто в залежності від цілей керування дебіторською заборгованістю. На практиці зміна дебіторської заборгованості планується за допомогою показників обороту.

Після засвоєння теретичних основ, слід закріпити ці знання шляхом складання (розробки) фінансового плану та консолідованого касового кошторису.