Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Планування і контроль на підприємстві Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Ситуаційні завдання

 1. Визначити план річного обсягу реалізації продукції, якщо за рік планується виробити товарної продукції 10000 м3 , залишок нереалізованої продукції на кінець звітного року - 500 м3, запланований залишок нереалізованої продукції на кінець року - 300 м3. Оптова ціна підприємства за 1 м3 продукції - 25 грн.

 1. Розрахувати щомісячні витрати на рекламу (рекламний бюджет) підприємства-виробника за наступними даними:

- середня вартість однієї сторінки реклами у газетному виданні – 510 грн.; підприємство планує розміщати свою рекламу у недільних випусках;

- галузеве міністерство планує проведення спеціалізованої виставки, організаційний внесок за участь у якій – 5000 грн.;

- вартість однієї хвилини рекламного часу на обласному телевізійному каналі – 12100 грн.; підприємство уклало договір з рекламним відділом каналу на показ рекламного роліку 5 разів на тиждень;

- публікація у журналі "Контракти" – 1100 грн.

Питання для самоконтролю

 1. Яку роль відіграє планування збуту продукції у системі планування діяльності підприємства?

 2. Чому прогнозування збуту – розділ плану, найбільш тісно пов’язаний із законами ринку?

 3. Які напрямки досліджень охоплює комплекс маркетингу?

 4. З чого починається робота з організації збуту?

 5. Що розуміють під детермінантами попиту? Назвіть основні детермінанти попиту.

 6. Чому асортиментна політика є найважливішим параметром впливу на збут?

 7. За допомогою яких методів здійснюється аналіз асортиментного портфеля?

Теми для підготовки доповідей і рефератів

 1. Матриця Бостонської консультаційної групи. Переваги і недоліки.

 2. Матриця Мак-Кінсі. Переваги і недоліки.

 3. Роль реклами у формуванні збуту. Особливості планування реклами.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 4. Планування виробничої потужності підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про особливості планування виробничої потужності на підприємстві

План вивчення теми

 1. Поняття виробничої потужності підприємства.

 2. Виробничі обмеження.

 3. Визначення та розрахунок виробничої потужності.

 4. Виробничий потенціал підприємтва.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді цієї теми студентам слід звернути увагу на сутність і значення виробничої потужності на підприємстві.

Виробнича потужність підприємства - це максимально можливий випуск продукції необхідної якості в передбаченій номенклатурі за певний час (зміну, добу, місяць, рік) при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

Далі необхідно зосередитьсь на обгрунтуванні виробничої потужності, яке проходить два етапи:

 1. Визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства.

 1. Обчислення необхідної кількості введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення підприємства.

Важливим при вивченні цієї теми є також визначеня показників, за допомогою яких можна обчислити виробничу потужність, а потім визначити майбутній виробничий потенціал пдіприємства.

Слід також звернути увагу на класифікацію виробничого потенціалу підприємства, який буває: перспективний, проектний та діючий.

Ситуаційні завдання

 1. Визначити середньорічну виробничу потужність і потужність на кінець планового року, якщо виробнича потужність на кінець звітного року складає 420 млн. грн. Реконструкція, що закінчиться в березні планового року, збільшить виробничу потужність на 32 млн. грн. У жовтні передбачається вивести основні фонди, що у свою чергу зменшить виробничу потужність на 12 млн. грн.

Розрахувати можливий обсяг виробництва продукції, якщо коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,85.

 1. Визначити виробничу потужність пекарні ( ВП ) та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг. Становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двохзмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/ рік, а втрати робочого часу – 10 %. Виробнича потужність пекарні визначається виробничою потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0,85:

Розрахувати середньооблікову чисельність основних робітників – відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми 2000 тис. нормо-годин, плановий фонд робочого часу – 1760 годин, плановий коефіцієнт виконання норм – 1,1: