Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Що є найбільш загальним критерієм економічного прогресу?

 2. Які зміни, зумовлені розвитком інформаційного суспільства, є базисними?

Бібліографічний список до теми

[5, 6, 7, 17, 19, 25]

Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про державне регулювання інноваційної діяльності

План вивчення теми:

 1. Інновації як об’єкт державної політики.

 2. Методи та інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід підтримки інноваційної діяльності.

 4. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно ознайомитись з інновацією як об’єктом державної політики, необхідністю державної підтримки інноваційної діяльності, особливостями економічної політики щодо інновацій. Важливим аспектом роботи над темою є опрацювання засад державної інноваційної політики України, також необхідно дати визначення наукомісткісті продукції як мети економічної політики держави. Необхідно приділити увагу вивченню методів та інструментів державної підтримки інноваційної діяльності, встановити макро- та мікроекономічні причини необхідності державної підтримки інноваторів, провести класифікацію інструментів державної підтримки інновацій. Важливо дослідити засади політики оподаткування інноваторів, зокрема інструментам прискореної амортизації як методу регулювання оновлення виробництва. Необхідно визначити сфери застосування державного впливу на інноваційні процеси, прямі та непрямі методи сприяння розвитку інноваційної діяльності з боку держави, провести сутнісну характеристику підтримки державою малого бізнесу як чинник інноваційної політики.

Під час вивчення тими важливо дослідити вітчизняний та зарубіжний досвід підтримки інноваційної діяльності, поняття та зміст регулювання інноваційної діяльності на різних рівнях управління державою.

Студенти повинні приділити особливу увагу вивченню правових аспектів охорони інтелектуальної власності, інтелектуального продукту, теоретичним передумовам авторського права, визначити об’єкти та суб’єкти авторського права, види і типи об’єктів інтелектуальної власності, встановити механізм передавання права на об’єкти промислової власності, ознайомитись з поняттями промислової власності, об’єкту промислової власності, патенту як засібу охорони об’єктів промислової власності. Студенти повинні самостійно ознайомитись з механізмом моніторингу інновацій в органах державного управління.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття про авторське право і промислову власність.

 2. Специфіка захисту авторського права в Україні.

 3. Поняття «власник» і «розробник» інноваційної продукції.

Бібліографічний список до теми

[10, 11, 18, 20, 21, 27, 31]

Тема 4. Інноваційна політика підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про інноваційну політику фірми.

План вивчення теми:

 1. Сутність і складові елементи інноваційної політики підприємства.

 2. Основні етапи розробки інноваційної політики.

 3. Стратегія ресурсозбереження та основні чинники цього процесу.

 4. Соціальна та екологічна політика фірми.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно ознайомитись з загальною характеристикою та складовими елементами інноваційної політики фірми. Особливу увагу слід приділити змістовній характеристиристиці інноваційної політики, її сутності та завданням, необхідно визначити місце інноваційної політики фірми в загальній стратегії розвитку.

Студенти повинні ознайомитися зі складовими елементами інноваційної політики фірми, чинниками впливу на формування інноваційної політики фірми, принципами формування інноваційної політики підприємства та розроблення інноваційної стратегії. Студенти повинні самостійно дослідити такі характеристики стратегічної спрямованості підприємства як орієнтація на потреби ринку, цілеспрямованість, комплексність, планомірність, інформаційна забезпеченість.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати сутність, цілі, завдання та порядок розробки інноваційної політики підприємства, закономірності складання планів і программ інноваційної діяльності як документального вираження інноваційної політики підприємства.