Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте характеристику процесів оновлення фондів підприємств.

 2. Як проводиться технічеа реконструкція підприємств?

 3. Яке значення має впровадження інновацій у виробничі процеси?

 4. Чим обґрунтовується доцільність виробництва нового виду продукції?

Бібліографічний список до теми

[13, 18, 19, 22, 23, 27, 30]

Тема 12. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про інноваційний проект, його обґрунтування та реалізація.

План вивчення теми:

 1. Поняття та класифікація інноваційних проектів

 2. Методи відбору інноваційних проектів. Показники відбору та аналіз альтернативних інноваційних проектів.

 3. Механізм реалізації інноваційних проектів

 4. Формування портфелю проектів.

 5. Поняття та метологічні засади ефективності реалізації інноваційних проектів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розгляд питань теми необхідно розпочати із з’ясування сутності поняття інноваційний проект. Слід вивчити критерії класифікації інноваційних проектів та рівні їх наукової значимості в контексті інноваційного проектування. Необхідним є визначення особливостей організації інноваційного проекту. Дослідження фаз розроблення інноваційного проекту слід проводити в контексті аналізу процесів підготовки проекту, концепції інноваційного проекту, визначення його проблем та цілей. Потрібно вивчити структуру інноваційного проекту.

Розглядаючи механізм реалізації інноваційного проекту слід виокремити: передінвестиційний, інвестиційний та експлуатаційний етапи.

Важливим питанням теми є дослідження видів ефекту від реалізації інновацій: потенційного та фактичного. Необхідним є з’ясування взаємозв’язку ефекту і ефективності інноваційної діяльності. Слід розглянути загальну економічну ефективність інновацій, науково-технічну ефективність, соціальну ефективність, екологічну ефективність. Окремо потрібно дослідити проблему ефективності затрат на інноваційну діяльність та визначити завдання підвищення ефективності нововведень.

Характеризуючи систему показників ефективності інноваційного проекту потрібно з’ясувати вимоги до цих показників. Окремо потрібно зупинитися на дослідженні організації аналізу ефективності інноваційної діяльності, з’ясувавши цілі, принципи, методи та етапи аналізу ефективності інноваційних проектів. Необхідним є виокремлення критеріїв успішності інноваційного проекту.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття «інноваційний проект»

 2. Як відбувається формування портфелю проектів?

 3. Охарактерезуйте особливості аналізу попиту на інновації.

 4. Назвіть основних учасників інноваційного проекту.

 5. Приведіть класифікацію інноваційних проектів по типу інновацій.

 6. Розкрійте три аспекти розгляду змісту інноваційного проекту.

 7. Перерахуйте і стисло охарактеризуйте основні етапи розробки концепції інноваційного проекту.

 8. Розкрійте зміст і відзначте основні відмінності функціональної і проблемної структуризації інноваційного проекту. Які інструменти структуризації використовуються?

 9. Які параметри визначаються в процесі продуктово-тематичного планування інноваційного проекту?

 10. Назвіть основні етапи розробки календарного плану інноваційного проекту.

 11. Опишіть порядок планування витрат при складанні бюджету інноваційного проекту.

 12. Які проблеми виникають в організаційних структурах, побудованих принципу проектного управління?