Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Передмова

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливим є здійснення прогресивних структурних зрушень у країні, суттєве оновлення реального сектора й загалом забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави.

Інновації – це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства. Тому інноваціями потрібно управляти. Опанування механізму управління інноваційними процесами є передумовою суттєвих радикальних рішень у сфері господарського, політичного і в цілому суспільного життя нашої країни.

Подальший економічний розвиток України, перспектива посісти належне місце в європейському співтоваристві та світі залежать насамперед від опанування інноваційної моделі економічного розвитку.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства.

Метою дисципліни „Економіка й організація інноваційної діяльності” є формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Предметом навчальної дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності» є інноваційна діяльність підприємства.

Завданням курсу навчальної дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності» є:

- вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку;

- визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю,

- вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.

1. Програма навчальної дисципліни

Метою дисципліни „Економіка й організація інноваційної діяльності” є формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Компетенції, які необхідно сформулювати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

 • здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

 • здатність застосовувати отримані знання для вирішення проблем управління інноваційною діяльністю;

 • здатність формувати та дотримуватися корпоративних цінностей.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань організації інноваційною діяльністю підприємства у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції

 • здатність застосовувати теоретичні знання щодо організації інноваційною діяльністю в реальних економічних умовах;

 • здатність проводити розрахунки ефективності інноваційної діяльності;

 • здатність отримувати та аналізувати інформацію про інноваційну діяльність підприємства;

 • здатність до оволодіння навичками аналітичного обґрунтування розв’язання проблем розвитку підприємства;

 • здатність проводити комплексну розробку інноваційних проектів, оновлення техніко-технологічної бази та комплексне оцінювання ефективності заходів;

 • здатність формувати систему організаційної підтримки інноваційної діяльності та розвитку підприємства;

 • здатність до самостійного поповнення і оновлення знань з актуальних питань інноваційної діяльності;

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєнні знання з питань організації інноваційної діяльності.