Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

  1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

  2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

  1. Охарактерезуйте особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію.

  2. Як відбувається формування ціни інновацій?

  3. Обгрунтуйте напрями вибору цін на інжинірингові послуги.

Бібліографічний список до теми

[9, 12, 14, 25, 27]

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО семінарськИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Інноваційний розвиток підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади розвитку та державного регулювання інноваційної діяльності

Семінарське заняття № 1

Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутнісну характеристику інноваційних процесів

План вивчення теми

  1. Особливості інноваційних процесів в умовах ринкової економіки.

  2. Інноваційний цикл

  3. Організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (акронім НДДКР)

  4. Прийняття рішень про виробництво товарів

  5. Конструкторська та технологічна підготовка виробництва

Методичні рекомендації до семінарського заняття

В процесі вивчення даної теми необхідно розкрити зміст та специфіку використання життєвих циклів інновацій, життєвих циклів попиту та технологій, життєвих циклів товарів.

Студенти повинні розглянути сутність інноваційних процесів та інноваційних циклів. Необхідно детально ознайомитись зі структурою інноваційного процесу (фазами інноваційного процесу) та його рушійними силами, встановити основні етапи та характеристики інноваційного циклу.

Під час вивчення теми необхідно приділити увагу змістовній характеристиці інноваційної діяльності та інноваційної інфраструктури. Головний наголос потрібно зробити на тому, що відставання в інноваційних процесах негативно впливає на ефективність і конкурентноздатність підприємства і навіть може призвести до банкрутства.

В роботі над темою студенти повинні дослідити складний механізм інноваційного розвитку. При цьому брати до уваги такі аспекти інноваційного розвитку. Інноваційні процеси беруть початок у певних галузях науки, а завершуються у сфері виробництва, завдяки чому здійснюються прогресивні зміни в економіці. Імпульсами запровадження нововведення на підприємстві служать як суспільні потреби, що випливають із основних цілей народного господарства, так і результати фундаментальних наукових досліджень, зарубіжний прогресивний досвід у галузі технології та організації виробництва, сучасних форм господарювання. До розробки і впровадження інновацій в умовах ринкової економіки спонукає конкуренція.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати та характеризувати модель життєвого циклу інновації, інноваційного процесу та інноваційного циклу, виділяти етапи інноваційного процесу та проводити аналіз ефективності кожного з них. Студенти повинні самостійно ознайомитися з поняттям та етапами формування інноваційної моделі на підприємстві.

Окрему увагу слід приділити аналізу ефективності формування та функціонування моделей інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Необхідно охарактеризувати стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні.