Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

6. Підсумковий контроль

Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються оцінкою. Оцінка – це визначення та вираження (в умовних знаках – балах, а також оціночних судженнях викладача) ступеня засвоєння студентами знань і вмінь, встановлених навчальною програмою дисциплін.

Оцінка фіксується в учбових документах (журналі обліку проведення занять викладача, відомості обліку успішності, індивідуальному навчальному плані студента), відображаючи рівень досягнень студента.

Оцінка є характеристикою результатів навчальної діяльності студента, дає уявлення про стан їх знань і вмінь, міру їх відповідності вимогам державних стандартів.

Об’єктивно виставлена оцінка є важливим стимулом розвитку пізнавальних інтересів студентів, формування у них працелюбності, відповідальності, самостійності та інших важливих якостей особистості.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” здійснюється на основі результатів поточного та модульного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, умінь обґрунтовано вирішувати завдання, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, ступінь самостійності в оволодінні програмним матеріалом з дисципліни.

Перелік питань до іспиту

 1. Інновації: сутність та класифікація.

 2. Основні етапи інноваційного процесу.

 3. Особливості процесу створення та формування попиту на інновації.

 4. Інноваційна політика фірми у плановій та ринковій системі господарювання.

 5. Механізм формування інноваційної політики підприємства.

 6. Шляхи вдосконалення техніко-економічної бази підприємства.

 7. Система управління інноваційними процесами на засадах маркетингу.

 8. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій.

 9. Формування інноваційних структур та забезпечення їх ефективної діяльності.

 10. Фінансування інноваційних процесів.

 11. Державне регулювання інноваційної діяльності.

 12. Методи державного регулювання інноваційної діяльності.

 13. Система державного регулювання інноваційної діяльності.

 14. Стимулювання інноваційної діяльності.

 15. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу.

 16. Мотивація праці науковців.

 17. Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу підприємств.

 18. Стимулювання праці дослідників і розроблювачів.

 19. Моніторинг інновацій.

 20. Сутнісна характеристика моніторингу інновацій.

 21. Комплексна оцінка інноваційної діяльності фірми.

 22. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій.

 23. Показники оцінки ефективності інноваційних прпоектів.

 24. Аналіз ризиків інноваційних проектів.

 25. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт.

 26. Визначення ринкової вартості ліцензій.

 27. Комплексний аналіз інноваційної діяльності.

 28. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності.

 29. Сутність та економічна природа категорії “інформація”.

 30. Знання як стратегічний ресурс інноваційних змін.

 31. Інформаційні системи та технології обробки знань.

 32. Реформування відносин власності в Україні.

 33. Інноваційно-технологічна безпека.

 34. Інтелектуальна власність та її захист.

 35. Комерційна реалізація інтелектуальних продуктів.

 36. Захист інтересів України в інноваційній сфері.

 37. Перетворення нововведень на інновації й основну продукцію фірми.

 38. Відповідність нових товарів інтересам субєктів ринку.

 39. Вдосконалення оптимального рівня витрат на просування нового товару на ринку.

 40. Інноваційна політика підприємства у плановій та ринковій системі господарювання.

 41. Механізм формування інноваційної політики підприємства у плановій економіці.

 42. Нововведення у системах керування персоналом інноваційних структур та їхніх підрозділів.

 43. Моніторинг термінів виконання проектів.

 44. Моніторинг вартісних показників проекту.

 45. Інформаційно-аналітична база для проведення моніторингу науково-технічної та інноваційної діяльності.

 46. Використання патентної статистики для моніторингу інноваційної діяльності.

 47. Показники ефективності інноваційного проекту, їх переваги та недоліки.

 48. Перспективи економічних перетворень та покращення інвестиційного клімату в Україні на найближчі роки.

 49. Поняття та види інтелектуальної власності.

 50. Пошук “технологічних ніш” та експорт технологій.

 51. Політика державного регулювання передачі технологій.

 52. Форми і методи комерційної реалізації науково-технічних досягнень.

 53. Роль інновацій у забезпеченні національної безпеки.

 54. Правовий режим інноваційних проектів, продуктів і продукції, інноваційних підприємств та державна реєстрація інноваційних проектів.

 55. Інноваційний продукт. Інноваційна продукція.

 56. Інноваційні підприємства.

 57. Види фінансової підтримки інноваційної діяльності.

 58. Особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності.

 59. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної діяльності.

 60. Державна реєстрація інноваційних проектів