Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Модуль 1. Податкова політика держави як засіб макроекономічного регулювання

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування податкової політики держави

Тема 1. Соціально-економічний зміст податкової політики План вивчення теми

1. Сутність, цілі, мета податкової політики держави та її напрямки. Об’єкти і суб’єкти податкової політики держави.

2. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики держави. Принципи проведення податкової політики держави.

3. Складові сучасної податкової політики держави та їх взаємозв’язок.

4. Історичний аспект розвитку податкової політики держави. Особливості розвитку податкової політики в Росії та Україні.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з питань сутності, цілі та мети податкової політики, її складових, принципів проведення податкової політики держави.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

При розкритті першого питання слід звернутися до періодичних видань, де обговорюються фундаментальні роботи з податкової політики. Необхідно розглянути класифікацію підходів, що розрізняються в трактуванні поняття «податкова політика». З усього різноманіття визначень «податкова політика», що зустрічаються, умовно можна виділити три основні підходи:

  • перший: вузькоспрямований підхід, який відрізняється прагненням обмежити сферу застосування податкової політики виключно сферою податків;

  • другий: функціонально-цільовий підхід, який відрізняється виділенням фувнкціональних можливостей та (або) економічної сутності податків, зазначенням поточних цілей реалізації податкової політики;

  • третій: стратегічно-орієнтований підхід, який відрізняється виділенням цільових стратегічних орієнтирів, перспективних вимог та (або) рамкових обмежень податкової політики.

Податкова політика має декілька рівнів сприйняття. Їх треба розрізняти, оскільки суб’єкти і об’єкти, а головне цілі таких політик можуть бути достатньо різними. Необхідно розглянути деталізацію рівнів податкової політики: загальнодержавного, регіонального, місцевого, корпоративного, індивідуального (сімейного). Розглядаючи цілі державної податкової політики, необхідно розглянути такі: фіскальні, економічні, соціальні, екологічні, міжнародні. Якщо цілі – це якісь стратегічні орієнтири, до яких ми прагнемо і які необхідно в перспективі досягти, то завдання – це цілком конкретні проблеми, складі питання, які потребують вирішення. Вирішуючи одні завдання і ставлячи перед собою інші, ми досягаємо поставленої мети, а не навпаки. Завдання формулюються, коли обрані цілі. Таким чином, вибір цілей є стратегічним елементом, а розробка завдань є тактичним елементом формування податкової політики.

При розкритті другого питання слід визначити місце податкової політики в сукупності інших видів державних політик у загальній соціально-економічній політиці держави.

Існують принципи податкової політики, але є проблемою ідентифікація і групування цих принципів. Необхідно розглянути існуючі підходи до ідентифікації різних груп принципів: самостійність, ототожнення.

В Україні існують принципи формування сучасної податкової політики, які необхідно розглянути і вивчити. До них належать: принцип наукової обгрунтованості; принцип визначеності; принцип оцінки і обліку очікуваних ефектів; принцип врахування і узгодження різних інтересів; принцип єдності стратегії і тактики; принцип гнучкості; принцип гласності; принцип політичної відповідальності.

При розкритті третього питання необхідно звернути увагу на моделі податкової політики: політики максимальних податків; політики мінімальних податків; політики розумних податків. Охарактеризувати сутність кожної із моделей. Розглядаючи стадії податкової політики, необхідно виділити основні з них. До основних стадій податкової політики відносяться стадія формування, стадія реалізації, стадія оцінки результатів, стадія зміни чи коригування. Що характерно, стадії ці повторюються з певною циклічністю. Повторюва­ність їх обумовлена двома основними чинниками. По-перше, мінливістю зовніш­нього по відношенню до податкової системи соціо-еколого-економічного серед­овища і необхідністю приведення у відповідність до цих змін змісту податкової політики. По-друге, мінливістю внутрішнього середовища - самої податкової системи - в результаті постійної оцінки ефективності застосовуваних методів та інструментів податкової політики і необхідністю їх зміни у відповідності з такими оцінками.

Питання розгляду стадій податкової політики традиційно залиша­ється за кадром більшості досліджень, оскільки вважається, що стадії ці важко розмежувати, оскільки вони нашаровуються одна на одну. Це дійсно так - в ре­вному житті важко відділити одну стадію політики від іншої, але це потрібно не тільки для теоретичного розуміння логічної послідовності, а й для практичного планування та оцінки завершення кожної стадії. Крім того, на стадійність податкової політики найтіснішим чином зав'язана стадійність (послідовність) реформування податкової системи, за результатами якої ми власне і сприймаємо зміст і спрямованість реалізованої податкової політики.

При розкритті четвертого питання необхідно розглянути такі види податків, які діяли на території України, як поголовщина, серебщина, ординщина, подимшина, волощина, стація. Вивчити наукові праці вчених як «О скудности и богатстве» І.Т. Посошкова, «Опыт теории налогов» Н.І. Тургенєва, де була представлена перша в Росії класифікація податків в залежності від джерел обєкта оподаткування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.