Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

5. Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і іспиту за 100-бальною шкалою на підставі виконання:

 • завдань самостійної роботи (складання інтелект-карт та термінологічного словника);

 • роботи на семінарських заняттях (вміння обговорювати теоретичні питання, участь у дискусії, виступи з обґрунтуванням відповідей);

 • індивідуального науково-дослідного завдання (написання та публікація тез доповідей);

 • письмового екзамену.

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною (чотирибальною) шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), за шкалою ECTS. Критерії та шкала оцінювання знань, вмінь та навичок студентів доводяться до відома студентів на початку занять.

Перелік питань до іспиту

 1. Сутність, цілі, мета податкової політики держави та її напрямки. Об’єкти і суб’єкти податкової політики держави.

 2. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики держави. Принципи проведення податкової політики держави.

 3. Складові сучасної податкової політики держави та їх взаємозв’язок.

 4. Історичний аспект розвитку податкової політики держави. Особливості розвитку податкової політики в Росії та Україні.

 5. Сучасні наукові теорії та моделі проведення податкової політики. Кейнсіанська модель. Модель IS-LM.

 6. Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу. Податкові мультиплікатори.

 7. Теорія перекладання податків та її місце в податковій політиці.

 8. Теоретична концептуалізація оподаткування та податкова політика в країнах світу та в умовах транзитивних економік.

 9. Податкова політика в контексті теорії інституціоналізму.

 10. Механізм та засоби реалізації податкової політики.

 11. Податкові реформи як результат змін податкової політики.

 12. Податкова політика й макроекономічна нестабільність.

 13. Теоретико-правові та організаційні засади реалізації податкової політики. Податкова політика України: економічна природа та нормативно-правова база функціонування.

 14. Принципи та напрямки здійснення податкової політики держави, її основні проблеми та шляхи удосконалення.

 15. Позитивний зарубіжний досвід формування та реалізації державної податкової політики, та можливості його використання в умовах України.

 16. Напрями розвитку податкової політики.

 17. Ефективна податкова політика. Справедлива податкова політика.

 18. Узгодження принципів ефективності і справедливості в оподаткуванні.

 19. Пошук податкової межі як результат компромісу між ефективністю й справедливістю.

 20. Теоретичні основи визначення податкового навантаження. Методи оцінки й показники податкового навантаження.

 21. Інструменти податкового регулювання. Податкова політика як інструмент реалізації регулюючої функції податків.

 22. Основи та організація податкової роботи. Суб’єкти податкової роботи.

 23. Державне податкове адміністрування. Податкове адміністрування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

 24. Ідентифікація й управління податковими ризиками.

 25. Напрями модернізації контролюючих органів у сфері адміністрування податків. Формування податкової політики в контексті удосконалення адміністрування податків.

 26. Пряме оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

 27. Проблеми й перспективи розвитку оподаткування прибутку підприємств. Формування ефективної амортизаційної політики в Україні.

 28. Оцінка результатів реформи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та напрями її розвитку.

 29. Проблеми та перспективи розвитку в Україні майнового оподаткування.

 30. Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності.

 31. Непряме оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

 32. Особливості акцизного оподаткування та його фіскально-регулюючий потенціал.

 33. Проблеми та напрями удосконалення справляння податку на додану вартість.

 34. Особливості та перспективи розвитку митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

 35. Місцеве оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

 36. Проблемні аспекти оподаткування місцевими податками та зборами в Україні.

 37. Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні.

 38. Проблеми формування і використання місцевих бюджетів в щорічних законах про Державний бюджет.

 39. Тіньова економіка як системна загроза реалізації ефективної податкової політики.

 40. Фактори впливу на масштаби ухилення від оподаткування.

 41. Податкове навантаження та корупційні схеми як ключові фактори ухилення від оподаткування.

 42. Податкова політика в умовах фінансово-економічної кризи. Стратегія розвитку податкової політики України.

 43. Корекція національної податкової політики під впливом глобалізацій них процесів.

 44. Міжнародна податкова конкуренція. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування.

 45. Світова організація торгівлі та податкова політика України. Вплив податків на розвиток міжнародної торгівлі.

 46. Податкова політика України в контексті європейської інтеграції.

 47. Податки та економічний розвиток. Формування податкової політики, орієнтованої на економічне зростання.

 48. Вплив оподаткування доходів на трудову активність і заощадження.

 49. Податкове стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів. Податкова політика різних держав у стимулюванні інвестицій.

 50. Податкова підтримка розвитку малого бізнесу. Соціальні аспекти податкової політики. Екологічне регулювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.