Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні загальні податкові теорії.

2. Поясніть сутність кейнсіанської теорії.

3. Поясніть сутність моделі IS-LM.

4. Визначити вплив прямих податків на доходи та ринок праці.

5. Визначити вплив непрямих податків на споживання та обсяги виробництва і рівень цін у державі.

6. Теорія перекладання податків та їх зміст.

7. Перекладання окремих податків в Україні та їх характеристика.

8. Наведіть концептуальну схему розвитку податкової системи в умовах транзитивної економіки.

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювання матеріалу і складання інтелект-карт з таких питань:

    • Кейнсіанська модель. Графічне зображення моделі. «Кейнсіанський хрест».

    • Модель IS-LM. Графічне зображення моделі. Система графіків для лінії IS. Система графіків для лінії LM.

2. Скласти термінологічний словник ключових понять: податкові теорії, Кейнсіанська модель, «Кейнсіанський хрест», Модель IS-LM, вплив прямих податків, вплив непрямих податків, мультиплікатор, перекладання податків, транзитивна економіка.

Рекомендована література

[1 - 3, 20, 27, 32]

Тема 3. Інституціональне забезпечення формування та реалізації податкової політики План вивчення теми

1. Податкова політика в контексті теорії інституціоналізму.

2. Механізм та засоби реалізації податкової політики.

3. Податкові реформи як результат змін податкової політики. Податкова політика й макроекономічна нестабільність.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з інституціонального напряму економічної теорії, розвитку економіки зі зміною інститутів, їх еволюцією.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Інституціональний напрям економічної теорії пояснює розвиток економіки зміною інститутів. Найбільшу увагу питанням оподаткування надають сучасні те­орії цього напряму - неоінституціоналізм. В основі неоінституціонального під­ходу до проблем оподаткування і податкової політики лежать три основні елемен­ти: посилання про договірну природу держави та її позитивну роль в економіці; ідея еквівалентного обміну суспільних благ і податків; уявлення про інституційну сутність податку.

При вивченні першого питання необхідно зазначити, що податок - це інститут, який упорядковує відносини економічних агентів з приводу фінансування діяльності держави по забезпеченню суспільних благ, і визначає обмеження, в рамках яких повинна здійснюватися їх діяльність. По­датки, будучи стійкою нормою економічного життя, закріплюються в поведінці людей у вигляді певних звичок, стереотипів дій, зразків економічного мислення, зміна яких відбувається в процесі еволюції даного інституту.

Найважливішими поняттями, з якими пов'язано поняття податку в інституціональній економіці, є суспільні блага, формальні і неформальні інститути податку, трансакційні витрати оподаткування. Необхідно розглянути кожне з цих понять.

При вивченні другого питання необхідно звернути увагу на етапи механізму реалізації податкової політики держави. Провідником податкової політики в реальну площину податкових правовідносин є податковий механізм. Саме тому необхідно надати принципового значення розкриттю поняття та елементів цього механізму.

Термін «податковий механізм» активно використовується вченими при розкритті специфіки будь-якого функціонального економічного утворення: систе­ми, процесу або сукупності взаємодіючих методів управління системою, процесом. Українським податковим законодавством це поняття не застосовується, і відповідно й не розкривається. Точність шуканого поняття, його організаційно-правового змісту в умовах реальної практики набуває особливого сенсу при зна­ходженні компромісу між учасниками податкового процесу: платниками подат­ків та суб'єктами державної податкової влади.

Незважаючи на те, що термін «податковий механізм» міцно увійшов до лексикону економістів-дослідників, опис функціональних блоків, що визначають внутрішню структуру механізму, так само як і характеристика всього механізму в цілому до цього часу складає предмет наукових дискусій. У зв'язку з цим, стає актуальним розкрити власне бачення змісту податкового механізму як части­ни фінансового механізму, що, в свою чергу, виступає частиною економічного механізму.

Зауважимо, що сам по собі механізм - це набір взаємодіючих функціональ­них блоків, зміст кожного з яких реалізується через методи, способи і прийоми впливу на керований об'єкт з визначеною метою. Будь-який механізм вбирається в оболонку і забезпечується стартером (механічним або електронним).

«Оболонкою» податкового механізму можна вважати конфігурацію елементів податкової системи, а саме законодавства про податки і збори, сукупності подат­ків і зборів, податкових адміністрацій та платників податків і зборів.

«Стартер» в податковому механізмі є фінансово-господарська операція або їх комплекс в різного роду договорах, що укладаються (купівлі-продажу, міни, комісії та ін.) і супроводжується тими чи іншими податковими наслідками в силу чинного в певному просторі та часі податкового законодавства .

Синхронність або її відсутність (збої) в роботі елементів (блоків) податко­вого механізму свідчить про досягнення або ж, навпаки, недосягнення паритету загальнонаціональних, корпоративних і особистих фінансових інтересів.

При вивчені третього питання необхідно довести, що будь-яка істотна зміна податкової політики має спричинити зміну податкової системи і податкового механізму. Така зміна дося­гається в результаті податкової реформи. Без реформ, на жаль, не обійтися. Разом з тим, щоб реформи були менш болючими для економічних агентів, вони мають бути ретельно науково опрацьовані: правильно визначені цілі, вибрані вірні засо­би і методи, оцінені можливі наслідки їх реалізації.

Слід зазна­чити, що часто під податковою реформою розуміють проведені зміни податкової системи країни, спрямовані на вдосконалення її окремих елементів. Таке тракту­вання навряд чи прийнятне, адже зміна окремих елементів скоріше характеризує поточний і постійно здійснюваний процес вдосконалення податкової системи. Процеси вдосконалення і реформування податкової системи мають харак­терні відмінності.

По-перше, процес вдосконалення характеризується безперервністю: скільки часу існують податкові системи різних країн - стільки вони й удосконалюються, на відміну від реформування - дискретного процесу, що має певний часовий проміжок.

По-друге, вдосконалення характеризується зміною окремих елементів, у той час як ознака президентської реформи - це проведення принципових перетво­рень податкової системи.

По-третє, розрізняються рушійні сили змін. Податкова реформа проводиться при перегляді соціально-економічної політики держави та подальшому кардинальному перегляду концепції і стратегії податкової політики.

Податкова реформа – це обмежений у часі комплексний процес кардинальних перетворень податкової системи з метою приведення її у відповідність до нового змісту державної податкової політики. Розглянути загальну класифікацію податкових реформ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.