Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Прослідкуйте еволюцію уявлень про природу податку під впливом розвитку вчення про державу.

2. Охарактеризуйте підходи до теоретико-організаційного обґрунтування проблеми фінансового вибору.

3. Охарактеризуйте податкову політику з точки зору економічного зростання.

4. Розкрийте сутність проблеми державного боргу в Україні.

5. Поясність сутність ефекту витіснення.

6. Окресліть основні орієнтири податкової політики в Україні.

7. Охарактеризуйте інструменти пільгового оподаткування інновацій та інвестицій.

8. Наведіть основні напрямки податкового регулювання в сфері екології.

9. Особливості застосування податкових пільг у податковій політиці підтримки малого бізнесу.

10. Охарактеризуйте основні елементи спрощених систем оподаткування в деяких пострадянських країнах.

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювання матеріалу і складання інтелект-карт з таких питань:

  • Суспільні блага як показник ефективності податкових взаємовідносин держави та її суб’єктів.

  • Погляд на проблеми практичної реалізації податкової політики через призму лагів: лаг роспізнавання, адміністративний лаг, лаг функціонування.

  • Вплив ефекту витіснення та інфляції на податкову політику.

  • Напрями податкового стимулювання інновацій на різних етапах життєвого циклу інноваційного процесу.

2. Скласти термінологічний словник ключових понять: суспільна ціна податків, суспільні блага, лаг, ефект витіснення, орієнтири податкової політики, стимулювання, інноваційно-інвестиційні процеси, податкові канікули, податкове стимулювання соціальних процесів, екологічне регулювання.

Рекомендована література

[17, 18, 19, 27, 30]

3. Завдання та методичні рекомендації до семінарських занять

Згідно з навчальним планом формою організації навчального процесу при вивченні дисципліни «Податкова політика» є семінарські заняття. Семінарські заняття забезпечують закріплення та систематизацію програмного матеріалу, в тому числі теоретичних знань магістрів та набуття ними необхідних практичних навичок аналізувати ефективність існуючої фінансової системи та зміни в ній.

Система контролю рівня засвоєння програмного матеріалу під час проведення семінарських занять складається з двох етапів:

1. Перевірка рівня теоретичної підготовки магістрів.

2. Перевірка практичної підготовки магістрів.

Перший етап передбачає контроль самостійного вивчення магістрами програмного матеріалу. Він здійснюється шляхом усного опитування та у письмовій формі і включає теоретичні та проблемні питання.

На другому етапі студенти виконують ситуаційні завдання.

Отже, при контролі активності та систематичності роботи на семінарських заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, виявлений магістром у відповідях і виступах, при обговоренні теоретичних питань;

 • рівень знань, виявлений магістром при доповненнях до виступу, та участь у дискусії.

Об’єктом контролю роботи магістрів на семінарському занятті є:

 • Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

 • Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

 • Уміння поєднувати теорію з практикою.

 • Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.