Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Модуль 1. Податкова політика держави як засіб макроекономічного регулювання

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування податкової політики держави

Семінарське заняття № 1

Тема 2. Накова парадигма податкової політики

План заняття

1. Основні загальні податкові теорії.

2. Проблеми бюджетно-податкової політики.

3. Сутність теорії перекладання податків.

4. Етапи розвитку податкової системи в умовах транзитивної економіки.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів із аналізу підходів до визначення сутності загальних податкових теорій та визначення сучасних поглядів на ступінь розвитку та напрямів удосконалення податкової політики.

Обладнання, яке потрібне для проведення семінарського заняття: мультимедійне обладнання.

Завдання

Ситуаційне завдання 1. Ознайомтеся з поняттям «економічний агент». Обґрунтуйте власну думку: чи доречним Вам бачиться його використання для позначення всієї сукупності юридичних і фізичних осіб.

Ситуаційне завдання 2. Необхідно ознайомитися з працями відомих податкознавців ХІХ-ХХ ст. Порівняти зміст поняття «податкова політика».

Ситуаційне завдання 3. Спробуйте обґрунтувати відповідь на питання: чи можливо в принципі усунення подвійності в характері податкової політики, що формується і реалізується державою?

Ситуаційне завдання 4. Існує два основних види податкової політики: державна і корпоративна. Для державної політики цілі визначені. Сформулюйте можливі цілі корпоративної політики. Спробуйте також спів вимірити ці цілі між собою і відповісти на питання, чому вони не корелюються. Це може стати елементом наукової новизни Вашої роботи.

Ситуаційне завдання 5. Спробуйте запропонувати макроекономічні кількісні показники та якісні характеристики, що дозволили б співвіднести конкретну економіку з тією чи іншою моделлю.

Ситуаційне завдання 6. Спробуйте сформулювати свої життєві принципи, здійсніть їх аналіз і відбір на предмет універсальності. Для цього спробуйте сформувати «піраміду принципів», основу якої в ієрархічному порядку складатимуть принципи за групами ваших інтересів (робота, сім’я, віра, спорт та ін.), а найбільш повторювані формуватимуть верхівку – універсальні життєві принципи. Це допоможе зрозуміти Вам подальший контекст.

Ситуаційне завдання 7. Зберіть всі відомі принципи податкової політики, здійсніть їх аналіз і спробуйте вибрати універсальні, на Вашу думку, принципи. Для чого рекомендуємо використати метод SWOT- аналізу в розрізі кожного принципу, доповнивши його інструментарієм бальної оцінки.

Ситуаційне завдання 8. Спробуйте охарактеризувати типи та моделі податкової політики у відомих Вам податкових системах. Які макроекономічні критерії (показники) Ви могли б порекомендувати для подібного процесу ідентифікації?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всю рекомендовану літературу, яка представлена в списку після кожної теми. Необхідно володіти знаннями зі здійснення SWOT- аналізу.

Рекомендована література

[1 - 3, 20, 27, 32]

Семінарське заняття № 2

Тема 3. Інституціональне забезпечення формування та реалізації податкової політики

План вивчення теми

1. Податкова політика в контексті теорії інституціоналізму.

2. Механізм та засоби реалізації податкової політики.

3. Податкові реформи як результат змін податкової політики.

4. Податкова політика й макроекономічна нестабільність.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з інституціонального напряму економічної теорії, розвитку економіки зі зміною інститутів, їх еволюцією.

Обладнання, яке потрібне для проведення семінарського заняття: мультимедійне обладнання.

Завдання

Ситуаційне завдання 1. Доповніть поняття «податковий механізм» іншими визначеннями, спробуйте виокремити і розмежувати різні підходи. Отримана класифікація може стати елементом наукової новизни Вашої роботи.

Ситуаційне завдання 2. Ознайомтеся з податковими теоріями, які можна зв’язати з регулятивною роллю сучасного податкового механізму.

Ситуаційне завдання 3. Наведіть приклади норм податкового законодавства, які спричиняють конфлікт інтересів платників податків та контролюючих органів, та обґрунтуйте можливі шляхи їх вирішення.

Ситуаційне завдання 4. Проаналізуйте відмінність між суспільними благами, які надаються суспільним способом, тобто державою. Сформуйте і обґрунтуйте перелік суспільних благ, які повинні, на вашу думку, надаватися державою. Порівняйте його з реальними зобов’язаннями держави. Виділіть блага, які, на Ваш погляд, слід перевести з суспільного сектора в приватний та навпаки.

Ситуаційне завдання 5. Сформуйте перелік трансакцій х податкових витрат для платників податків (фізичних та юридичних осіб). Охарактеризуйте зміст кожної позиції. Сформулюйте, на основі якої інформації можна кількісно оцінити ці витрати. Спробуйте зробити такі оцінки для окремих позицій. Виконайте це ж завдання для іншої сторони податкових відносин – держави.

Ситуаційне завдання 6. Проаналізуйте інформацію, яку представлено на сайтах податкових служб різних країн. Порівняйте постсоціалістичні і розвинені європейські країни. Оцініть повноту і якість інформації з позицій платника податків і дослідника (аналітика).

Ситуаційне завдання 7. Здійсніть літературний пошук визначень поняття «податкова реформа» і спробуйте їх класифікувати, не забуваючи виділити відмінну класифікаційну ознаку.

Ситуаційне завдання 8. Виділіть в історії сучасних податкових реформ Росії відповідні етапи. Зробіть висновок про сутність сучасного етапу реформи – чи є він завершальним, чи досягнуті цілі реформи і скільки він, на Вашу думку, ще продовжиться?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.