Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета дисципліни: надання студентам знань з питань податкової політики держави, необхідних майбутнім фахівцям для здійснення управління у сфері оподаткування.

1.2. Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та організаційних основ податкової політики і податкового законодавства.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

Інструментальними: здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.); здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісними: здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; здатність працювати у команді та в міжнародному контексті; здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності; прихильність до етичних цінностей.

Системними: розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань проведення податкової політики та творчого їх використання у практичній діяльності; здатність застосовувати знання з питань податкової політики держави у професійній діяльності.

Спеціальними: здатність роз’яснювати окремі положення діяльності держави щодо зміни в державних доходах і видатках, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо підвищення ефективності податкової політики; здатність оцінити ступінь впливу діючої в національній економіці податкової політики на обсяги реального ВВП, зайнятість, інфляцію; здатність оцінити адекватність діючої в національній економіці податкової політики сучасним потребам та стратегічним орієнтирам державної економічної політики; здатність оцінити роль податкової політики держави у забезпеченні соціальної безпеки суб’єктів національної економіки в умовах глобалізації; володіння навичками організації механізму податкового регулювання соціально-економічного розвитку суспільства; здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з питань проведення податкової політики.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЗАСІБ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування податкової політики держави

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Сутність, цілі, мета податкової політики держави та її напрямки. Об’єкти і суб’єкти податкової політики держави.

Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики держави. Принципи проведення податкової політики держави.

Складові сучасної податкової політики держави та їх взаємозв’язок.

Історичний аспект розвитку податкової політики держави. Особливості розвитку податкової політики в Росії та Україні.

ТЕМА 2. НАУКОВА ПАРАДИГМА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Сучасні наукові теорії та моделі проведення податкової політики. Кейнсіанська модель. Модель IS-LM. Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу. Податкові мультиплікатори.

Теорія перекладання податків та її місце в загальній податковій політиці.

Теоретична концептуалізація оподаткування та податкова політика в країнах світу та в умовах транзитивних економік.

ТЕМА 3. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Податкова політика в контексті теорії інституціоналізму.

Механізм та засоби реалізації податкової політики.

Податкові реформи як результат змін податкової політики. Податкова політика й макроекономічна нестабільність.

ТЕМА 4. НАПРЯМКИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Теоретико- правові та організаційні засади реалізації податкової політики.

Принципи та напрямки здійснення податкової політики держави, її основні проблеми та шляхи удосконалення.

Податкова політика України: економічна природа та нормативно-правова база функціонування.

Позитивний зарубіжний досвід формування та реалізації державної податкової політики, та можливості його використання в умовах України.

Напрями розвитку податкової політики.

ТЕМА 5. ПРАГМАТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Теоретичні основи визначення податкового навантаження. Методи оцінки й показники податкового навантаження.

Ефективна податкова політика. Справедлива податкова політика.

Узгодження принципів ефективності і справедливості в оподаткуванні.

Пошук податкової межі як результат компромісу між ефективністю й справедливістю.

Інструменти податкового регулювання. Податкова політика як інструмент реалізації регулюючої функції податків.

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Основи та організація податкової роботи.

Суб’єкти податкової роботи.

Державне податкове адміністрування. Податкове адміністрування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

Ідентифікація й управління податковими ризиками.

Напрями модернізації контролюючих органів у сфері адміністрування податків.

Формування податкової політики в контексті удосконалення адміністрування податків.

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції та перспективи розвитку Податкової політики держави

ТЕМА 7. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Пряме оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

Проблеми й перспективи розвитку оподаткування прибутку підприємств. Формування ефективної амортизаційної політики в Україні.

Оцінка результатів реформи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та напрями її розвитку.

Проблеми та перспективи розвитку в Україні майнового оподаткування.

Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності.

ТЕМА 8. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК

Непряме оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

Особливості акцизного оподаткування та його фіскально-регулюючий потенціал.

Проблеми та напрями удосконалення справляння податку на додану вартість та акцизного податку.

Особливості та перспективи розвитку митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

ТЕМА 9. МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

Місцеве оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

Проблемні аспекти оподаткування місцевими податками та зборами в Україні.

Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні.

Проблеми формування і використання місцевих бюджетів в щорічних законах про Державний бюджет.

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Тіньова економіка як системна загроза реалізації ефективної податкової політики.

Фактори впливу на масштаби ухилення від оподаткування.

Податкове навантаження та корупційні схеми як ключові фактори ухилення від оподаткування.

Податкова політика в умовах фінансово-економічної кризи. Стратегія розвитку податкової політики України.

ТЕМА 11. ПЕРСПЕКТИВИ УНІФІКАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Корекція національної податкової політики під впливом глобалізацій них процесів.

Міжнародна податкова конкуренція. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування.

Світова організація торгівлі та податкова політика України. Вплив податків на розвиток міжнародної торгівлі.

Податкова політика України в контексті європейської інтеграції.

ТЕМА 12. СТРАТЕГІЯ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Податки та економічний розвиток. Формування податкової політики, орієнтованої на економічне зростання.

Вплив оподаткування доходів на трудову активність і заощадження.

Податкове стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів. Податкова політика різних держав у стимулюванні інвестицій.

Податкова підтримка розвитку малого бізнесу. Соціальні аспекти податкової політики. Екологічне регулювання.

МОДУЛЬ ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).

2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

Згідно із системою бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Податкова політика» самостійна робота студентів повинна проводитись у двох напрямах:

 • за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється складання інтелект-карт на основі опрацьованих матеріалів;

 • за кожною темою навчальної дисципліни складається термінологічний словник. При цьому особливу увагу слід зосередити на детальному вивченні основних положень обов’язкової та додаткової літератури.

Мета матеріалів до самостійної роботи полягає у тому, щоб посприяти студентам у вивченні теоретичних аспектів проведення податкової політики держави, формуванні фахового сприйняття змісту та процесу становлення фінансової системи в Україні.

Основне завдання полягає у тому, щоб навчити студентів самостійно творчо і діалектично мислити; оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин; з’ясовувати та вивчати теоретичні, правові та організаційні основи проведення податкової політики держави; вміти приймати рішення в умовах мінливого економічного середовища.

Отже, самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури. Для досягнення поставленої мети подається перелік питань та методичні рекомендації до самостійної роботи, рекомендована література. Для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю.

Після виконання завдань самостійної роботи студенти зможуть:

 • застосовувати теоретичні знання про механізм реалізації державної податкової політики та фінансову термінологію у практичній діяльності;

 • здійснювати аналіз і давати оцінку сучасній податковій політиці держави;

 • застосовувати навички самостійного творчого мислення, вміння приймати рішення в умовах мінливого економічного середовища;

 • аналізувати ефективність податкової системи та зміни в ній.

У завданнях до самостійної роботи подається тематика та перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендована література. Крім цього, для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю, вирішення яких вимагає ґрунтовної теоретичної підготовки, аналітичного та логічного мислення.

Завдання для самостійної роботи побудовані за методикою, яка дає можливість самостійно вивчити запропонований матеріал.

Вивчення матеріалу можна проводити як індивідуально, так і колективно.

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

 1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.

 2. Підібрати ті джерела де найбільш повно викладено матеріал теми.

 3. Підібрати необхідний законодавчий матеріал, уважно ознайомитися з його змістом.

 4. Переглянути коротко усі питання теми для того, щоб мати загальну уяву про зміст теми, яку запропоновано для вивчення. Провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

 5. Уважно вивчити кожне питання теми у такій послідовності як зазначено у плані.

 6. Скласти інтелект-карти та термінологічний словник та взяти на замітку найбільш складні питання теми і більш детально їх опрацювати.

 7. Здійснити самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми.

 8. Перевірити свої відповіді. Якщо відповідь не вірна, то з’ясувати причину допущеної помилки та правильну відповідь.

Інтелект-карти (англ. Mind maps) – це, за великим рахунком, звичайні діаграми зв’язків. Mind map мають деревоподібну схему, на якій зображені певні ідеї, або завдання. Вони можуть гілкуватися і створити взаємозв’язки, за допомогою яких завдання структуруються і упорядковуються.

Для того, щоб процес роботи з інформацією був ефективним, її треба записувати у формі деревоподібної структури зі своїми законами і правилами. Така форма робить роботу мозку щодо вирішення описаної задачі максимально ефективною. При цьому використовується потенціал як лівої півкулі (графічні знаки, символи), так і правої (образні картини реалізація, колір).

При побудові інтелект-карт необхідно дотримуватися наступних правил:

 1. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах.

 2. Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. Роздільне написання слів може привести до нових ідей.

 3. Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це простіше і економніше.

 4. Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко.

 5. Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості ключового слова.

 6. Обов’язково використовуйте різні кольори для основних гілок. Це допомагає цілісному і структурованому сприйняттю.

 7. Часто використовувати малюнки і символи (для центральної теми малюнок обов’язковий). Іноді інтелект-карта взагалі може цілком складатися з малюнків.

 8. Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця, а гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої інтелект-карти використовуйте аркуш паперу формату А4, для великої теми – А3.

 9. Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися з сусідніми гілками.

 10. Розташовувати лист горизонтально. Таку карту зручніше читати.

При самостійному вивчені програмного матеріалу навчальної дисципліни слід керуватися рекомендованим списком літератури.

Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є складання інтелект-карт на основі опрацьованих матеріалів та термінологічного словника.

Виконані завдання для самостійної роботи повинні бути оформлені на аркушах паперу формату А4, для великої теми – А3 з урахуванням вимог та методичних рекомендацій. Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю (на семінарських заняттях), ПМК.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.