Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Тема 1: теоретичні основи курсу "регіональна економіка" Питання для обговорення на практичних заняттях:

Актуальність курсу "Регіональна економіка", його розвиток і зв'язок з іншими дисциплінами. Місце регіоналістики в системі економічних дисциплін.

Основні теорії РПС і регіональної економіки.. Теорія "концентричних кілець" І. Тюнена. Теорія "штандортов" А. Вебера. Трикутник В. Лаундхардта. "Система шестикутників" Крісталлера – Леша.

Закони, закономірності і принципи РПС. Основні чинники, що впливають на розміщення продуктивних сил. Основні передумови розвитку і розміщення продуктивних сил країни: природні, демографічні і економічні. "Голландська хвороба" та "ресурсне прокляття".

Економічні показники, що характеризують рівень економічного розвитку країни.

Література:

 1. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – С. 5-34.

 2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – С.4-27.

 3. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С.11-29, 64-139.

 4. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – С. 10-55.

 5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Е.П. Качана. – К.: "Юридична книга", 2001. – С. 5-18.

 6. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). Вид. 4-е, доп. – К.: Европ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 100-108.

 7. Пособие по географии для поступающих в вузы / Сост.: Черниченко Г. А., Черноиванова Е. Н., Дубель В. М., Шевченко Г. Г. – Донецк.: ДонНУ, 2003. – 392 с.

Питання, завдання, тести:

1.1. Дайте визначення поняттю "продуктивні сили". Які його основні складові частини?

1.2. Розкрійте зміст основних теорій РПС і регіональної економіки.

1.3. За допомогою локаційного трикутника В.Лаунхардта визначається оптимальне розміщення:

 1. ринку збуту;

 1. джерела сировини;

 1. населеного пункту;

 2. окремого промислового підприємства;

 3. складських приміщень.

1.4. Дайте визначення закономірностей розміщення виробництва:

  1. об'єктивні категорії, які досліджуються і використовуються в практичній діяльності;

  2. позначають стійкі зв'язки між явищами економічного життя.

1.5. Що передбачає закономірність територіального розподілу праці:

  1. зниження витрат виробництва;

  2. екологічну безпеку регіону;

  3. збільшення ефективності господарства;

  4. гнучку перебудову структури господарства.

1.6. Що означає закономірність регіональної інтеграції господарства:

  1. розвиток інфраструктури;

  2. спеціалізацію виробництва;

  3. формування народногосподарського комплексу.

1.7. Перерахуєте принципи РПС? Приведіть приклади до кожного з них.

1.8. Наближення матеріало-, енерго-, і водоємних виробництв до джерел палива, енергії, води позначає дотримання принципу:

   1. комплексного розміщення виробництва;

   2. раціонального розміщення виробництва;

   3. збалансованості і пропорційності.

1.9. Принцип збереження екологічної рівноваги позначає:

  1. зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

  2. встановлення оптимальних зв'язків між природою і суспільством;

  3. створення заповідних територій.

1.10. Назвіть матеріаломісткі виробництва:

  1. взуттєва промисловість;

  2. доменне виробництво;

  3. хлібопекарське виробництво;

  4. виробництво калійних добрив;

  5. виробництво залізобетонних конструкцій;

  6. виробництво цукру;

  7. виробництво бавовняних тканин.

1.11. До найбільш енергоємних виробництв відносяться:

  1. гідроенергетика;

  2. виплавка міді;

  3. виплавка титану;

  4. електрометалургія;

  5. лісопильне виробництво;

  6. виплавка алюмінію;

  7. виробництва залізобетону.

1.12. Назвіть водоємні виробництва:

   1. содове;

   2. калійних добрив;

   3. целюлозно-паперове;

   4. мідеплавильне.

1.13. У чому полягає вплив транспортного чинника на РПС?

1.14. Опишіть вплив трудового чинника і чинника НТП. У чому полягає відмінність між ними?

1.15. Споживчий чинник є вирішальним при розміщенні продуктивних сил у випадку:

  1. надлишку трудових ресурсів;

  2. крупної габаритності продукції;

  3. високої чисельності населення;

  4. неможливості перевезення на дальні відстані.

1.16. Заповнивши таблицю, покажіть ступінь впливу найважливіших чинників на розвиток окремих галузей. При цьому: +++ - дуже сильний вплив, ++ - значний, + - незначний, – - немає впливу.

Галузі

Сировина

Паливо і енергія

Вода

Трудові ресурси

НТП

Споживач

Гірничодобувні виробництва

Чорна металургія

Кольорова металургія

Важке машинобудування

Автомобілебудування

Електроніка

Хімічна промисловість

Транспорт

Будівництво

Сільське господарство

Сфера послуг

1.17. Поняття економіко-географічного положення включає:

  1. відстань до економічних центрів;

  2. транспортно-географічне положення;

  3. віддаленість від джерел сировини;

  4. віддаленість від регіональних ринків;

  5. все сказане правильно.

1.18. Природні ресурси – це тіла і сили природа, яка:

  1. беруть участь у виробничій діяльності;

  2. не беруть участь у виробничій діяльності.

1.19. Виділіть невичерпні природні ресурси:

  1. мінеральні;

  2. сонячна енергія;

  3. енергія вітру, приливів і відливів;

  4. внутрішнє тепло Землі;

  5. водні ресурси;

  6. все сказане відноситься.

1.20. Які ресурси відносять до рекреаційних:

  1. мінеральні і термальні води;

  2. лікувальні грязі;

  3. лісові території;

  4. морські і річкові пляжі;

  5. все сказане вірно.

1.21. Що таке "голландська хвороба" і "ресурсне прокляття"? Приведіть приклади.

1.22. Які з перерахованих чинників відносять до демографічних:

  1. вікова структура населення;

  2. розвиток охорони здоров'я;

  3. рівень розлучень.

1.23. Якими показниками характеризується природний приріст населення?

1.24. Якість життя населення країни включає:

 1. рівень матеріального споживання;

 2. тривалість життя;

 3. доступність освіти;

 4. доступність охорони здоров'я;

 5. все сказане відноситься.

1.25. Чи існує різниця між поняттями робоча сила, трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал? Поясніть.

1.26. Яка з ознак характеризує простий тип відтворення населення:

  1. чисельність майбутнього покоління більша за попереднє;

  2. в ході зміни поколінь його чисельність не змінюється;

  3. народжуваність перевищує смертність.

1.27. Поясніть, на ваш погляд, яким чинникам належить провідна роль у відтворенні населення: соціально-культурним; соціально-економічним; релігійним.

1.28. Які показники характеризують рівень соціально-економічного розвитку країни та її регіонів?

1.29. Аргументуйте відповідь, до якої групи країн можна віднести Україну:

 1. аграрних;

 1. аграрно-індустріальних;

 1. індустріальних;

 2. постіндустріальних.

1.30. Показник валового регіонального продукту характеризує:

 1. витрати на кінцеве споживання населення регіону;

 1. різноманітні доходи населення регіону;

 1. вартість всіх вироблених в регіоні товарів та послуг;

 2. вартість всієї виробленої промислової продукції регіону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]