Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Література:

 1. Стратегія демографічного розвитку на період до 2015 р. (Постанова КМУ № 879 від 24 червня 2006 р.)

 2. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

 3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

 4. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – 405 с.

 5. Янукович В.Ф., Долішній М.І., Рибак В.В., Алупко С.М. Національна економіка і регіональна політика. – Львів: ІРД НАНУ, 2004. – 400 с.

 6. Вишневская Н. Т.Демографическая политика в развитых странах: социально-экономические проблемы рождаемости // Труд за рубежом. – 2007. - №1. – С. 3-22

 7. Кравченко Т. Прогнозування демографічного розвитку України // Економіст. – 2004. – №10. – С. 64-66.

 8. Апанасенко Г. Хто раніше вимре – Ботсвана чи Україна? //Дзеркало тижня. – 2008. - №2. – С14.

 9. Баланда А. Моделювання взаємозумовленності демографічної ситуації та соціально-економічних факторів суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №6. – С. 164-167.

 10. Смітюх Г. Неконтрольована міграція – загроза національній безпеці України // Голос України. – 2008. – №54. – С.5.

 11. Шаповал А. П. Деякі особливості демографічної кризи у сучасній Україні // Стратегія розвитку України. – 2008. - №1. – С197-201.

 12. Прокопа І. В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози // Економіка і прогнозування. – 2008. - №1. – С.63-84.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

2. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів України.

Питання, завдання, тести:

5.1. Проаналізуйте кількісний і якісний склад населення України.

5.2. Дати оцінку регіональним особливостям міського і сільського населення України.

5.3. Яка область має найбільшу щільність населення:

  1. Київська;

  2. Харківська;

  3. Донецька;

  4. Одеська;

  5. Львівська.

5.4 Які міста в Україні є мільйонерами:

  1. Київ;

  2. Дніпропетровськ;

  3. Харків;

  4. Донецьк;

  5. Запоріжжя;

  6. Одеса;

  7. Львів.

5.5. Скільки в Україні міст-мільйонерів:

  1. 4;

  2. 5;

  3. 6.

5.6. У чому полягає суть демографічних проблем, що стоять перед Україною?

5.7. Демографічна криза України полягає в:

  1. зростанні природного приросту населення;

  2. перевищенні смертності над народжуваністю;

  3. зменшенні чисельності населення.

5.8. У чому полягає залежність між екологічними і демографічними проблемами, що стоять перед Україною?

5.9. В яких напрямках потрібна здійснюватися демографічна політика в України. За допомогою яких заходів можна добитися її реалізації?

Тема 6: донецька область в територіальному і галузевому розподілі праці в україні. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Історія розвитку Донецького регіону.

Природно-ресурсний потенціал регіону як фундамент розвитку Донбасу.

Населення і трудові ресурси області.

Умови і чинники розвитку і розміщення господарства Донецької області. Галузева структура економіки. Стан і проблеми розвитку окремих галузей: вугільної, енергетики, металургії, машинобудування, хімічної, легкої промисловості, АПК.

Місце і роль Донецької області у внутрішньоукраїнському розподілі праці.

Основні проблеми і напрями розвитку регіону.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]