Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Питання, завдання, тести:

17.1. Що таке регіональна політика?

17.2. Які цілі і завдання національної регіональної політики України?

17.3. Визначить складові частини державної регіональної політики.

14.4. Охарактеризуйте регіон як об'єкт управління та назвіть органи державної і місцевої влади.

14.5.Яка роль місцевого самоврядування в розвитку територій?

14.6.Яка роль програмно-цільового метода планування в системі управління регіонами?

14.7.Як здійснюється фінансування регіонального соціально-економічного розвитку в Україні?

14.8.Розкрийте роль і значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів.

17.9. Які існують проблеми взаємовідношення між центром і регіонами в Україні?

14.10.Які основні напрями розвитку окремих регіонів України можливо виділити?

Методичні рекомендації для підготовки до модульних контролів (для студентів денного відділення усіх спеціальностей)

Кожний білет модульного контролю складається з двох теоретичних і трьох тестових питань. Кожне теоретичне запитання оцінюється в 5 балів, а кожне тестове – в 1 бал.

Усі запитання і тести вибираються викладачем з даного методичного посібника. Тестові завдання можуть мати декілька вірних відповідей.

Критерії оцінки знань за підсумками модульного контролю:

  • Оцінка "відмінно" (12-13 балів) виставляється за повну, грамотну, логічну і аргументовану відповідь з елементами творчого мислення на усі запитання і тестові завдання, яка свідчить, що матеріали засвоєні цілком.

  • Оцінка "добре" (9-11 балів) виставляється також за грамотну і логічну відповідь, але в ній мають місто неточності, в тому числі в тестових завданнях.

  • Оцінка "задовільно"(6-8 балів) виставляється за неточне викладання матеріалу, неповну відповідь і помилки у відповіді та тестових завданнях.

  • Оцінка "незадовільно" (менш 1-5 балів) виставляється, коли слухач не знає значної частини програмного матеріалу і не вірно відповідає на тестові завдання.

Методичні рекомендації

ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

(для студентів денного відділення

спеціальності "Економічна теорія")

З ціллю поглиблення комплексу знань з раціонального розміщення продуктивних сил Україна, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також територіальних пропорцій суспільного виробництва в умовах подальшого розвитку ринкових методів господарювання для студентів спеціальності "Економічна теорія" передбачено виконання двох індивідуальних робіт у формі рефератів.

Теми індивідуальних робот вибираються студентами самостійно з приведених далі (при цьому теми не повинні повторюватися). Індивідуальна робота виконується з використанням запропонованої у методичному посібнику літератури, а також самостійно додатково знайденої студентом. Кожна індивідуальна робота повинна бути здана на перевірку за 10 днів до модульних тижнів.

Індивідуальні роботи повинні бути виконані на ПК. Редактор – Microsoft Word. Розмір паперу – А4. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; зліва – 3 см, справа – 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – одинарний.

Індивідуальні роботи повинні містити:

  • титульний лист;

  • зміст;

  • вступ (актуальність теми, мета і завдання роботи);

  • основний текст (2-4 розділи);

  • висновки (шляхи рішення проблеми);

  • список використаних джерел.

Обсяг роботи (до списку використаних джерел) – 10-12 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]