Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Тема 15: регіональні особливості зовнішньоекономічної діяльності україни. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Місце України в міжнародному розподілі праці. Конкурентні переваги економіки України та її окремих регіонів.

Основні форми ЗЕД України.

Зовнішня торгівля: сучасний стан і основні тенденції в розвитку. Експортний потенціал України та її регіонів. Структура експорту і імпорту України.

Інвестування. Галузева і регіональна структура іноземних інвестицій в економіку України. Проблеми іноземного інвестування і функціонування вільних економічних зон в Україні. Роль ВЕЗ і ТПР в залученні іноземних інвестицій в економіку країни і її регіонів.

Місце Донецької області в зовнішньоекономічній діяльності України.

Транзитний потенціал та його використання в Україні.

Основні вектори і напрямки розвитку економіки України в сучасних умовах.

Література:

 1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

 2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 304-337.

 3. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Е.П. Качана. – К.: "Юридична книга", 2001. – С. 516-546.

 4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 163-180.

 5. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2001. – С. 231-239, 288-306.

 6. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: Либідь, 2002. – С.76-463.

 7. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для ВУЗов. – 2004. – 304 с.

 8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник: 2 вид., випр. і доп.: За заг. ред. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.

 9. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – С. 231-256 .

 10. Чумаченко М.Г., Аптекар С.С., Білопольський М.Г. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія / Відпов. ред. М.Г. Чумаченко; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2003. – 292 с.

 11. Янукович В.Ф., Долішній М.І., Рибак В.В., Алупко С.М. Національна економіка і регіональна політика. – Львів: ІРД НАНУ, 2004. – С. 259-278.

 12. Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: проблемы и пути их решения: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2004. – 247 с.

 13. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України. 2004: Навч. посібник: МАУП, 2004. – 272 с.

 14. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование / Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В., Марченко М.Ю. / Под общ. ред. проф. Макогона Ю.В. – Донецк, 2001. – 305 с.

 15. СЭЗ стран с переходной экономикой. – Тернопіль-Львів: Економічна думка, Діло ЛТД, 1998. – 168 с.

 16. Донецкая область. Территории приоритетного развития и специальные экономические зоны. - Донецк: ВТФ "ИНТЕРДОНБАСС", 2003. – 440 с.

 17. Кізима Т.О. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку // Фінанси України. – 2001. – №10. – С.118-125.

 18. Лазебник Л. Противоречия использования иностранного капитала в Украине // Экономика Украины. – 1997. – № 1. – С. 37-42.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]