Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Питання, завдання, тести:

3.1. Проаналізуйте особливості розміщення і розвитку продуктивних сил України в сучасних умовах.

3.2. Проаналізуйте галузеву структуру господарства України. Які галузі є провідними?

3.3. Проаналізуйте територіальну структуру господарства України. У чому полягає її недосконалість?

3.4. Галузева структура економіки України за останні два десятиріччя характеризується:

 1. зростанням питомої ваги металургійної галузі;

 2. падінням питомої ваги базових галузей;

 3. падінням питомої ваги машинобудування;

 4. зростанням питомої легкої промисловості;

 5. падінням питомої ваги паливно-енергетичного комплексу;

 6. усе сказане вірно.

3.5. Проаналізуйте основні показники соціально-економічного розвитку України за останні два десятиліття. Як би ви охарактеризували сучасну економічну модель в Україні? Чи є вона ефективною?

3.6. Чому, на ваш погляд, існують відмінності між рівнями соціально-економічного розвитку регіонів в Україні?

3.7. Обґрунтуйте основні напрями удосконалення розвитку продуктивних сил України.

3.8. Дайте визначення поняттю "депресивні території" і охарактеризуйте депресивні регіони України. Що сприяло їх появі в Україні?

3.9. Чому для України актуальним є питання зменшення економічних і соціальних диспропорцій в розвитку регіонів?

3.10. До яких наслідків може привести поглиблення економічних і соціальних диспропорцій між регіонами України?

Тема 4: регіональні особливості розміщення і розвитку природно-ресурсного потенціалу в україні. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Характеристика природно-ресурсного потенціалу України. Територіальні особливості забезпечення ресурсами та їх вплив на економічний розвиток регіонів.

Регіональні екологічні наслідки використання ПРП в Україні.

Стан навколишнього середовища України. Потенційно небезпечні виробництва. Екологічно напружені регіони України.

Донецька область як найбільш екологічно несприятливий регіон України.

Політика ресурсозбереження и стратегія стійкого розвитку.

Література:

 1. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

 2. Данилишин, Дорогунцов С.І., Міщенко В. С. та інш. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. / Наукове видання. Київ: "ВІПОЛ". – 1999 р. - 715 с.

 3. Пособие по географии для поступающих в вузы / Сост.: Черниченко Г. А., Черноиванова Е. Н., Дубель В. М., Шевченко Г. Г. – Донецк.: ДонНУ, 2003. – 392 с.

 4. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 11-29, 64-139.

 5. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: "Знання", 2006. – 511 с.

 6. Корсак К., Плахотнік О. Основи екології. – К.: МАУП, 1998. – 228 с.

 7. Папенов К.В. Экономика и природопользование. М.: Изд-во МГУ, 1997. -240 с.

 8. Данилишин Б.М. Эколого-экономические проблемы обеспечения устойчивого развития производительных сил Украины. – К.: СОПС НАН Украины, 1996. – 260 с.

 9. Земля тривоги нашої. За матеріалами доповіді про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2002 році / під ред. С.В. Третьякова Д.: Новый мир. – 2003. – 158 с.

 10. Пилипчик М., Колмакова В. Роль экологических факторов в период перехода к рыночной экономике // Экономика Украины. – 1998. – № 2. – С. 73-78.

 11. Коніщева Н. Фінансування програм екологічного оздоровлення Донецької області: досвід та проблеми // Економіст. – 2001. – № 3. – С. 13-17.

 12. Сляднев В.А. Фактори впливу масового закриття шахт на еколого-геологічний стан Донбасу // Вугілля України. – 2001. – № 7. – С. 18-20.

 13. Міщенко І.М., Міщенко С.В., Кольцов С.В., Клягин Г.С. Екологічні проблеми чорної металургії Донбасу // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2003. – Вип. 97. – С. 3-7.

 14. Синельщиков Р.Г., Кльонова Г.Г. Екологічна реабілітація здоров’я населення Донбасу: проблеми та шляхи вирішення.// Екологічний вісник. – 2003. – № 7. – С. 8-10.

 15. Багнюк В. Екологічні проблеми українських міст // Надзвичайна ситуація. – 2000. – № 7. – С. 41-43.

 16. Стадницкий Ю. К проблеме концепции экологической политики Украины и механизма ее реализации // Экономика Украины. – 2003. – № 1. – С. 75-79.

 17. Близнюк А. Стан довкіля – це і стан здоров’я.// Урядовий кур’єр. – 2002. – № 71. – С. 13.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]