Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

"ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ"

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи студентів

з нормативної навчальної дисципліни

циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

усіх форм навчання

Регіональна економіка Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям(и) підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030503 - Міжнародна економіка

6.030504 - Економіка підприємства

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030507 -Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 – Облік і аудит

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економічна теорія»

Протокол №____ від «___» «____________» 2010 р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 2010 р.

Донецьк – 2010

УДК

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання по вивченню курсу "Регіональна економіка – Донецьк, ДонНТУ. – 2010. – 66 с.

Методичні матеріали підготовлені на основі типової програми курсу та включають зміст тем і комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для вивчення дисципліни "Регіональна економіка"(робочу програму, критерії оцінювання знань, проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, підготовки до модульних контролів, виконання індивідуальних завдань для студентів денного відділення та контрольних робіт для студентів заочного відділення, перелік літератури до кожного заняття).

Укладач:

О.М. Вишневська, к. е. н., доцент

Рецензент:

Г.М. Усачьова, к. е. н., доцент

Відповідальний за випуск:

В.В. Дементьєв, д. е. н., професор

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………..………...

4

РОБОЧА ПРОГРАМА ……………………………………………………….......

5

КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ……………………………………………....

17

ТЕМА 1. Теоретичні основи курсу "Регіональна економіка" …………….......

22

ТЕМА 2. Поняття про регіон. Історія виникнення і особливості розвитку регіонів України……………………………………………………………………..

26

ТЕМА 3. Особливості розвитку господарства України………………………..

ТЕМА 4. Регіональні особливості розміщення і розвитку природно-ресурсного потенціалу України………………………………………………….

28

ТЕМА 5. Регіональні аспекти розміщення і розвитку людського капіталу в Україні……………………………………………………………………………..

31

ТЕМА 6. Донецька область в територіальному і галузевому розподілі праці в Україні ..................................................................................................................

33

ТЕМА 7. Регіональні особливості паливно-енергетичного комплексу ……..

35

ТЕМИ 8-9. Регіональні особливості металургійного комплексу: чорна металургія; кольорова металургія ……………………………………………………

38

ТЕМА 10. Регіональні особливості машинобудівного комплексу …………..

42

ТЕМА 11. Регіональні особливості хімічного комплексу ……………………

45

ТЕМА 12. Регіональні особливості індустріально-будівельного комплексу ..

48

ТЕМА 13. Регіональні особливості агропромислового комплексу .................

50

ТЕМА 14. Регіональні особливості транспортного комплексу ………...........

54

ТЕМА 15. Регіональні особливості зовнішньоекономічної діяльності …….

56

ТЕМА 16. Характеристика економічних районів України …………………..

59

ТЕМА 17-18. Регіональна економічна політика і основні її напрямки в Україні. Удосконалення управління регіоном.

60

Методичні рекомендації для підготовки до модульних контролів (для студентів денного відділення)………..…………………………….………………….

62

Методичні рекомендації для виконання індивідуальних робот (для студентів денного відділення)…………………………………….…………………………

62

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи (для студентів заочного відділення)………………………………………………………………

65

ВСТУП

Формування світогляду студентів економічних спеціальностей та їхнє професійне зростання значною мірою визначаються навчальною дисципліною "Регіональна економіка". В сучасних умовах кваліфікований економіст повинен не тільки досконало знати умови, специфіку та проблеми господарювання окремих підприємств і галузей, а й чітко уявляти механізми їхньої територіальної взаємодії, шляхи раціонального використання наявного трудового, ресурсного і економічного потенціалу, ефективні методи управління регіоном в цілому, та на цих засадах вирішувати соціально-економічні, демографічні, екологічні та інші проблеми території, забезпечуючи гармонійне поєднання інтересів населення і підприємств, органів місцевого самоврядування і центральних органів влади.

Пропонований курс передбачає вивчення теоретичних основ регіональної економіки, раціонального використання людських, природних, науково-технічних і фінансових ресурсів, ефективної взаємодії механізмів органів місцевого самоврядування, регіональних і центральних органів державної влади, регіональних аспектів проблем, обумовлених переходом України на траєкторію сталого економічного розвитку, інтеграцією в міжнародні економічні і політичні структури.

Метою курсу "Регіональна економіка" є формування у студентів комплексу знань з раціонального розміщення продуктивних сил Україна, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також територіальних пропорцій суспільного виробництва в умовах подальшого розвитку ринкових методів господарювання.

Предметом курсу є економіка регіонів України, їх господарські комплекси.

З ціллю поглиблення знань по дисципліні відповідно до програми курсу "Регіональна економіка" для студентів економічних спеціальностей підготовлено даний навально-методичний посібник.

Він призначений для надання методичної допомоги студентам в підготовці до практичних занять, контрольних робіт, заліку чи іспиту та сприяння закріпленню теоретичних знань.

Кожна тема посібника включає: програму, літературу, тематику рефератів, питання, які потребують розгорнутої відповіді або додаткової роботи зі статистичним матеріалом, а також тестові завдання. Все це допоможе студентам оволодіти знаннями курсу "Регіональна економіка", а викладачам буде корисним у процесі підготовки і проведенні практичних занять.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]