Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Робоча програма

навчальної дисципліни "Регіональна економіка"

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям(и) підготовки: 6.030502 - Економічна кібернетика

6.030504 - Економіка підприємства

6.030505 - Управління персоналом та економіка праці

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 – Облік і аудит

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Види навчальних занять

Всього

Семестри

Годин

Кре-дитів

ECTS

4-й

Загальний обсяг дисципліни

108

3

108

1. Аудиторні заняття

45

45

З них:

1.1. Лекції

30

30

1.2. Лабораторні заняття

-

-

1.3. Практичні заняття

15

15

1.4. Семінарські заняття

-

-

2. Самостійна робота

27

27

З них:

2.1. Опрацювання лекційного матеріалу.

10

10

2.2. Підготовка до лабораторних робіт.

-

-

2.3. Підготовка до практичних занять.

10

10

2.4. Підготовка до семінарів.

2.5. СРС у модульні тиждні

(підготовка до модульного контролю та його складання).

4

4

2.6. Підготовка до заліків, які проводяться під час занять.

-

-

2.7. Виконання курсового проекту.

-

-

2.8. Виконання курсової роботи.

-

-

2.9.Виконання індивідуальних домашніх завдань.

-

-

2.10. Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але обов’язково виносяться на модульний контроль та екзамен.

3

3

Зміст і обсяг навчального навантаження Семестр 4 Модуль 1

п/п

Тема і зміст лекцій модулю 1

Обсяг лекц.

заняття

(ак. год.)

1

Тема 1: Теоретичні основи курсу "Регіональна економіка"

Актуальність курсу "Регіональна економіка", його розвиток і зв'язок з іншими дисциплінами. Місце регіоналістики в системі економічних дисциплін.

Основні теорії РПС і регіональної економіки. Теорія "концентричних кілець" І. Тюнена. Теорія "штандортов" А. Вебера. Трикутник В.Лаундхардта. "Система шестикутників" Крісталлера – Леша.

Закони, закономірності і принципи РПС. Основні чинники, що впливають на розміщення продуктивних сил. "Ресурсне прокляття" та "голландська хвороба".

Економічні показники, що характеризують рівень економічного розвитку країни та її регіонів.

2

2

Тема 2: Поняття про регіон. Історія виникнення і особливості розвитку регіонів України.

Поняття "регіон".

Історичні, географічні, культурні передумови регіоналізації України. Історія виникнення і особливості розвитку регіонів України.

Економічні фактори регіоналізації. Економічне районування України.

2

3

Тема 3: Особливості розвитку господарства України

Історико-економічні і територіальні особливості розвитку господарства України.

Диспропорції в розвитку регіонів України. Депресивні території.

Основні показники розвитку економіки України. Проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил України в нових умовах господарювання.

2

4

Тема 4: Регіональні особливості розміщення і розвитку природно-ресурсного потенціалу в Україні.

Характеристика природно-ресурсного потенціалу України. Територіальні особливості забезпечення ресурсами та їх вплив на економічний розвиток регіонів.

Регіональні екологічні наслідки використання ПРП в Україні.

Стан навколишнього середовища України. Потенційно небезпечні виробництва. Екологічно напружені регіони України.

Донецька область як найбільш екологічно несприятливий регіон України.

Політика ресурсозбереження и стратегія стійкого розвитку.

2

5

Тема 5: Регіональні аспекти розміщення і розвитку людського капіталу.

Місто людського потенціалу в соціально-економічному розвитку країни. Регіональна специфіка демографічних показників розвитку України.

Національний ринок праці та його регіональні особливості.

Загрози національній и економічній безпеки, пов'язані с демографічною ситуацією в Україні.

Досвід розвинутих країн щодо проведення демографічної політики. Основні напрями демографічної політики в Україні

2

6

Тема 6: Донецька область в територіальному і галузевому розподілі праці в Україні.

Природно-ресурсний потенціал регіону. Населення і трудові ресурси. Економічна історія розвитку Донецького регіону.

Умови і чинники розвитку і розміщення господарства Донецької області. Галузева структура економіки. Місце і роль Донецької області у внутрішньоукраїнському розподілі праці.

Основні проблеми і напрями розвитку регіону.

2

7

Тема 7: Регіональні аспекти розміщення і розвитку виробничого потенціалу України.

Паливно-енергетичний комплекс України

Поняття паливно-енергетичного балансу и паливно-енергетичного комплексу країни

Основні первинні джерела енергії. Роль ПЕК в економіці і його структура.

Сучасний стан і проблеми розвитку вугільної галузі України. Роль Донецького кам'яновугільного басейну в рішенні енергетичних проблем України. Проблеми реструктуризації вугільних шахт. Наслідки закриття вугільних шахт в Україні.

Нафтова і газова промисловість України: її місце в паливному балансі країни. Економічна характеристика основних родовищ нафти і газу. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Передумови розвитку та проблеми розвитку торф’яної галузі.

Роль електроенергетики в розвитку господарства України. Особливості функціонування ПЕС, ГЕС і АЕС і основні райони їх концентрації. Структура виробництва і споживання енергії.

Нетрадиційні джерела енергії та можливості їх використання в Україні.

Основні напрями реформування ПЕК України.

4

Всього лекційних занять модулю 1

16

п/п

Тема практичних занять модулю 1

Обсяг практичних занять (ак. год.)

1

Тема 1: Теоретичні основи курсу "Регіональна економіка"

Тема 2: Поняття про регіон. Історія виникнення і особливості розвитку регіонів України.

2

2

Тема 3: Особливості розвитку господарства України

Тема 4: Регіональні особливості розміщення і розвитку природно-ресурсного потенціалу в Україні.

2

3

Тема 5: Регіональні аспекти розміщення і розвитку людського капіталу в Україні.

Тема 6: Донецька область в територіальному і галузевому розподілі праці в Україні.

2

4

Тема 7: Паливно-енергетичний комплекс України

2

Всього практичних занять модулю 1

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]