Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 8. Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної конкуренції ( XVII – перша половина XIX ст.).

Розвиток мануфактурного виробництва в Європі. Галузева та територіальна структура економіки провідних країн. Буржуазні революції в Європі, їх економічні програми і вплив на розвиток продуктивних сил.

Фінансовий та грошовий обіг, кредит у мануфактурний період. Форми організації торгівлі, розширення світової торгівлі.

Передумови промислової революції та її наслідки. Особливості промислового перевороту в європейських країнах. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил. Англія - світовий економічний лідер.

Література:основна 1-10, 12, 15, 16-19;додаткова3, 4, 6, 8, 14

Питання для обговорення

 1. Розвиток мануфактурного виробництва в Європі.

 2. Буржуазні революції в Європі, їх економічні програми і вплив на розвиток продуктивних сил.

 3. Передумови промислової революції та її наслідки. Особливості промислового перевороту в європейських країнах.

 4. Англія - світовий економічний лідер..

Теми рефератів

 1. Буржуазна революція в Нідерландах і її вплив на економічний розвиток країни.

 2. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток продуктивних сил європейських країн на протязі XVIII-першої половини XIX ст

 3. Промисловий переворот во Франції і його характерні риси.

 4. Особливості індустріалізації в США

Терміни і поняття

Мануфактура; промисловий переворот (індустріалізація); колоніальна експансія; буржуазна революція;Навігаційний акт

Контрольні питання, тести

 1. У чому полягає суть промислового перевороту? Які його наслідки?

 2. Якими були особливості промислового перево­роту у Великобританії, Франції, Німеччині та США?

 3. Проаналізуйте передумови здійснення економічного перевороту в Англії.

 4. Як вплинула континентальна блокада Англії, яку проводив Наполеон Бонапарт, на економічний розвиток Франції?

 5. Назвіть економічні причини і наслідки Громадянської війни у США.

 6. Що собою являв «Акт про гомстеди»? Яке значення він мав для аграрного розвитку США?

 7. Поясніть зміст політики протекціонізму, меркантилізму, фритредерства.

 8. Визначити причини економічного відставання економіки Німеччини від провідних країн світу в період становлення індустріального господарства.

 9. Скласти порівняльну таблицю про хід промислового перевороту в окремих країнах.

 10. Буржуазні революції мали своєю метою:

а) сприяти зміцненню позицій феодальної знаті;

б) сприяти встановленню капіталістичних виробничих відносин;

в) привести до утвердження політичного панування буржуазії;

г) забезпечити встановлення економічного панування буржуазії.

 1. Наслідки буржуазних революцій полягали в:

а) прискоренні промислового перевороту й індустріалізації економіки європейських країн;

б) знищенні приватної власності на засоби виробництва;

в) зародженні капіталістичного виробництва;

г) зміцненні позицій феодальної знаті.

 1. Промислова революція - це:

а) процес розвитку мануфактурного виробництва;

б) перехід від ручного до великого промислового виробництва;

в) процес утворення монополій;

г) приход до влади буржуазії.

 1. Із наведених ознак назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) умовний характер власності на землю;

г) наявність вільних капіталів;

д) цехова організація ремесла;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників;

ж) мануфактурна промисловість.

 1. Назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) цехове ремесло;

б) натуральне господарство;

в) товарне виробництво;

г) мануфактурна промисловість;

д) використання спеціалізованих знарядь праці;

е) умовний характер землеволодіння;

ж) нерозвинений внутрішній ринок.

 1. Назвіть причини першості англійської економіки в порівнянні з іншими країнами в XVII ст.:

а) раннє зародження англійських мануфактур;

б) географічне розташування;

в) більш круті міри з боку владного класу щодо пограбування селян,

г) успіхи в мореплаванні,

д) успіхи в меркантилістській політиці,

є) більш круті міри з боку імущого класу, щодо пограбування селян,

ж) успіхи в науці,

 1. В чому полягали основні причини економічного відставання Германії у період становлення індустріального виробництва:

а) політична роздробленість;

б) вузкість сировинної бази;

в) політика уряду;

г) відсутність загальнонаціонального ринку.

 1. На протязі XVIII ст. Англія була переважно:

а) сільськогосподарською країною;

б) промисловою країною;

в) державою - рантьє;

г) торговельною країною;

д) всі відповіді вірні.

 1. З якої галузі розпочався промисловий переворот в Англії:

а) з сільського господарства;

б) з металургії;

в) з ткацької промисловості;

г) з суднобудування;

д) всі відповіді вірні.

 1. Виберіть відповіді, що характеризують загальні риси економіки 20-30-х років XIX ст.:

а) у цей період завершилось формування капіталізму в Англії й Франції;

б) буржуазія остаточно завоювала політичну владу;

в) економіка переживала першу кризу надвиробництва;

г) економіка з цього періоду часу одержала назву ринкової;

д) буржуазна революція в Англії.

 1. Чи є вірним наступні твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Країною першого промислового перевороту були Нідерланди.

б) Промислова революція – це утворення монополій.

в) Наслідки буржуазних революцій полягали у зародженні капіталістичного виробництва.

 1. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) буржуазна революція в Англії;

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва;

є) цехове ремесло.

 1. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) розвиток мануфактурного виробництва;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) великі географічні відкриття;

г) промислова революція:

д) первісне нагромадження капіталу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]