Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 7. Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської цивілізації ( XVI – перша половина XVII ст.)

Передумови великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення як матеріальні передумови переходу до капіталістичного виробництва. «Жадоба золота» як наслідок економічного розвитку.

Найважливіші географічні відкриття кінця ХV-ХVІ ст.

Економічні наслідки великих географічних відкриттів. Початок формування колоніальної системи і світового ринку.

Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарства.

Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині.

Література:основна 1-10, 12, 15, 16-19;додаткова6, 8, 14, 15

Питання для обговорення

 1. Найважливіші географічні відкриття кінця ХV-ХVІ ст. та їх економічні наслідки великих географічних відкриттів.

 2. Початок формування колоніальної системи і світового ринку.

 3. Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарства.

 4. Наукові та технічні досягнення як матеріальні передумови переходу до капіталістичного виробництва.

 5. Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати.

 6. Особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині.

Теми рефератів

1. Найважливіші географічні відкриття кінця ХV-ХVІ ст.

2. Економічне піднесення Англії: причини та наслідки.

3. Первісне нагромадження капіталу: історичні форми та сьогоденність.

Терміни і поняття

Первісне нагромадження капіталу; фритредерство; «огородження»; «криваве законодавство» аграрний переворот; «революція цін», розсіяна мануфактура

Контрольні питання, тести

  1. Назвіть економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів.

  2. Обґрунтуйте положення про те, що зародження індустріального суспільства у країнах Західної Європи почалося з XVI ст.

  3. Якими були наслідки аграрного перевороту в Англії? Які факти свідчили про прогресивний розвиток сільського господарства у країнах Західної Європи?

  4. Охарактеризуйте процес первісного нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати.

  5. Розкрийте зміст поняття "революція цін".

  6. Поясніть, в чому суть «класичного шляху становлення капіталізму» (на прикладі Англії).

  7. Як здійснювався процес формування і розвитку внутрішніх національних і світового ринків?

  8. Розкрийте сутність первісного нагромадження капіталу.

  9. Визначити чинники економічного піднесення Англії і Нідерландів на протязі XVI - першої половини XVII ст. і обґрунтувати їх вплив на шляхи розвитку капіталістичних відносин в цих країнах.

  10. Які типи мануфактур вам відомі?

  11. В чому відмінності мануфактурної організації виробництва від ремісничого цеху?

  12. Головну роль в забезпеченні успіху великих географічних відкриттів зіграли:

а) турецькі завоювання;

б) теорія кулястості землі;

в) створення каравелл і поява навігаційного обладнання;

г) соціально-психологічний клімат Західної Європи XV в.

  1. В чому полягали наслідки великих географічних відкриттів для країн Європи:

а) руйнуванні основ первіснообщинної економіки;

б) переході від землеробської до сусідської общини;

в) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

г) зміцненні позицій феодалізму;

д) зародженні капіталістичних виробничих відносин

  1. Наслідки великих географічних відкриттів полягали в:

а) зміні первіснообщинного виробництва феодальним;

б) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

в) прискоренні розвитку капіталістичної промисловості;

г) зміцненні позицій феодалізму.

  1. Первісне нагромадження капіталу - це:

а) процес розвитку внутрішнього ринку;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) позбавлення безпосереднього виробника засобів виробництва;

г) пограбування колоній;

д0 юридичне звільнення кріпаків.

  1. Основними ознаками процесу первісного нагромадження капіталу є:

а) формування монополістичних об'єднань;

б) перехід від ручного до великого машинного виробництва;

в) нагромадження багатства в руках окремих індивідів;

г) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва.

  1. Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

  1. Що з перерахованого можна віднести до характеристик процесу первісного нагромадження капіталу:

а) юридичне звільнення ремісників і селян;

б) покріпачення селян;

в) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва;

г) нагромадження великих грошових коштів у руках окремих індивідів;

д) поширення масштабів феодальної власності на землю.

  1. «Революція цін» - це:

а) зростання цін на експортовану вовну в період економічного підйому Англії;

б) зростання цін у результаті ввозу до Європи великої кількості золота і срібла під час великих географічних відкриттів;

в) зниження цін у результаті переходу до великого промислового виробництва;

г) зниження цін на внутрішньому ринку унаслідок ввезення колоніальних товарів

  1. Зазначте джерела накопичення англійського капіталу в другій половині XVI-XVIII ст.:

а) урядові позики,

б) нееквівалентний обмін із колоніями,

в) насильницьке вилучення багатства з колоній,

г) експлуатація праці англійських селян-власників,

д) експлуатація найманої праці на англійських підприємствах,

є) величезні запаси корисних копалин в Англії;

ж) работоргівля,

з) прибутки англійських мануфактур.

  1. У чому полягала сутність процесу "огороджування":

а) перетворенні орної землі у пасовища;

б) виділенні ділянок землі для добування корисних копалин;

в) виділенні ділянок землі для будівництва підприємств;

г) перетворенні пасовищ у орні землі;

д) огородженні земель, що були захоплені у колоніях.

  1. Чи є вірними наступні твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) "Революція цін" - це зниження цін у результаті переходу до великого машинного виробництва.

б) На протязі XVII століття Іспанія перетворилася на країну "взірцевого" капіталізму.

в) Великі географічні відкриття сприяли зміцненню феодалізму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]