Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 14. Світове господарство в останній третині хх – початку ххі ст.

Світове господарство та його структура. Подальший розвиток інтернаціоналізації господарства і міжнародної економічної інтеграції. Основні напрями розвитку економічних відносин. Трансформаційні процеси в країнах Східної Європи. Особливості проведення ринкових реформ.

Механізм регулювання світової економічної рівноваги. Місце України у світовому господарстві.

Глобалізація економічних процесів.

Сучасна НТР та формування інформаційного суспільства у розвинутих країнах світу.

Література: основна 1-13, 14-16, 18, 19; додаткова 6-10

Питання для обговорення

 1. Світове господарство та його структура наприкінці ХХ ст..

 2. Трансформаційні процеси в країнах Східної Європи. Особливості проведення ринкових реформ.

 3. Механізм регулювання світової економічної рівноваги в умовах глобалізації економічних процесів.

 4. Сучасна НТР та формування інформаційного суспільства у розвинутих країнах світу.

Теми рефератів

 1. Особливості ринкової трансформації економіки в країнах східної Європи.

 2. Ринкова трансформація в країнах СНД: етапи і наслідки.

 3. Економічні кризи кінця ХХ – початку ХХІ ст.. і їх вплив на глобальну економіку.

Терміни і поняття

Глобалізація; ринкова трансформація; єдиний європейський простір; ЄС

Контрольні питання, тести

 1. Назвіть основні тенденції розвитку світової економіки наприкінці ХХ століття.

 2. Які процеси відбулися наприкінці 80-початку 90-х рр. в східній Європі?

 3. Назвіть особливості проведення економічних реформ в європейських країнах «соціалістичного» блоку – Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Югославії.

 4. Назвіть економічні і політичні причини розпаду СРСР.

 5. Дайте характеристику реформ, що провадились в країнах СНД в середині 90-х років ХХ ст.

 6. Які новітні тенденції в розвитку продуктивних сил світу сформувались наприкінці ХХ ст. - на початку ХХІ ст.

 7. Які головні причини сучасних економічних криз. Як вони впливають на економіку провідних країн світу? Тих країн, що розвиваються?

 8. Яке місце посідає Україна в сучасному світовому поділі праці і світовій економіці.

Перелік рекомендованої літератури Основна

 1. БартеневС.А. Экономическая история: Учебник /БартеневС.А. – М.: Экономист, 2004,

 2. Бор М. З. История мировой экономики: конспект лекций. – М.: «Дело и сервис», 1998.

 3. Економічна історія України і світу. За ред. В.Д. Лановика. - К.: Вікар, 2003

 4. Економічна історія. Навчальний посібник / Кузнєцов Е.А. – К.: ЦУЛ, 2004.

 5. Економічна історія. Навчальний посібник / Леоненко П.М. – К.: ЦУЛ, 2004.

 6. Економічна історія. Навчальний посібник / Юхіменко П.І.-К.: Вікар, 2004,

 7. Економічна історія: лекції / Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін. – К: КНЕУ, 2000. – 244 с.

 8. Економічна історія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни /Н.О.Тимочко, О.А.Пучко та ін. – К.: КНЕУ, 2001,

 9. История экономики: Учебник /Под общ. ред. О.Д.Кузнецовой, И.Н.Шапкина. – М.: ИНФРА-М, 2002.

 10. История мировой экономики. Учебник для вузов / Поляк Г.Б. – М., 2004.

 11. История мировой экономики: Хозяйственные реформы 1920-1990 годов (Под ред. проф. А.Н. Марковой. – М.: Закон и право, 1995.

 12. Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. Економічна історія. Курс лекцій. - К.: Вікар, 2000.

 13. Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХІХ-ХХ вв. – Харьков: Консум, 1999.

 14. Лортикян 3. Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики. - Харьков: Консул, 2004.

 15. Лукашевич Л. Україна: історико-економічний огляд. – К., 1997.

 16. Конотопов М. В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2001. – 280 с.

 17. Ткаченко А. Экономическая история Западной Европы и Америки. – Запорожье, 1998.

 18. Экономическая история зарубежных стран. Уч. пособие. 4-е изд. /Н.И.Полетаева, В.И.Голубович, Л.Ф.Пашкевич и др.; Под общ. ред. В.И.Голубовича. – Мн.: Интерпрессервис „Экоперспектива”, 2003, с.381-573

 19. Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посібник – К.: Вікар, 2004, 318-345. 412-428

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]