Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 13. Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації економічних систем країн європейської цивілізації в другій половині хх ст.

Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних капіталістичних країн. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції.

Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.

Форми державного регулювання економіки. Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнних витрат.

Поглиблення криз в 70 - 80-ті роки та їх причини.

Література: основна 1-13, 14-16, 18, 19; додаткова 6-10

Питання для обговорення

 1. Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки. План Маршалла.

 2. Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції.

 3. Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.

 4. Форми державного регулювання економіки.

Теми рефератів

 1. Новий характер капіталістичного відтворення і поглиблення криз в 70 - 80-ті роки.

 2. Транснаціональні корпорації в структурі світового господарства.

 3. Політика неоколоніалізму.

Терміни і поняття

Етатизм; План Маршалла; політика голлізма; «рейганомика»; «тетчеризм»; «Спільний ринок»

Контрольні питання, тести

 1. Якими були економічні наслідки Другої світової війни? У чому полягає значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки?

 2. Визначить тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50—70-х роках XX ст. Охарактеризуйте структурні зрушення у світовому господарстві.

 3. Які особливості англійського і французького варіантів становлення регульованого капіталізму?

 4. У чому полягали об'єктивна необхідність і можливість здійснення «Плану Маршалла»? Який вплив він зробив на економіку країн Західної Європи?

 5. Які складові економічної політики «голлізму»? У чому полягала її стимулююча і гальмуюча роль?

 6. Розкрийте зміст економічних реформ Ерхарда. Чи є вірним наступне твердження? «Економічна програма Л. Ерхарда передбачала державне регулювання цін». Обґрунтуйте свою відповідь.

 7. Поясніть причини прискореного зростання японської економіки в 1950-1970-і рр.

 8. Проаналізуйте чинники, що сприяли «економічному диву» Німеччини та Японії в 50—60-х роках.

 9. Яке значення має науково-технічний прогрес для розвитку національних господарств і світової економіки в цілому?

 10. Охарактеризуйте місце сільського господарства в світовому і національних господарствах.

 11. Якою була роль держави у розвитку національних господарств розвинених країн в другій половині ХХ ст.?

 12. Визначіть основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин у 50—90-х роках XX ст. Назвіть основні центри економічного суперництва у світовому господарстві.

 13. У чому полягає суть постіндустріального суспільства?

 14. Назвіть основні причини, суть та наслідки світових інтеграційних процесів.

 15. Розкрийте зміст економічних реформ Р. Рейгана. Чи є вірним наступне твердження: "Рейганомика" була спрямована на посилення державного втручання в економіку і збільшення ролі держави в її регулюванні". Обґрунтуйте свою відповідь.

 16. Розкрийте зміст економічних реформ М.Тетчер. Чи є вірним наступне твердження: "Основний зміст економічних реформ М.Тетчер полягав у націоналізації промисловості"? Обґрунтуйте свою відповідь.

 17. У чому Ви бачите стимулюючий вплив і практичні результати «рейганомики»?

 18. Дайте оцінку змісту і результатів діяльності уряду М.Тэтчер.

 19. У якому ступені, на Ваш погляд, може бути корисний закордонний досвід господарських реформ для подолання кризи в сучасній Україні?

 20. Основні ідеї плану Маршалла полягали в:

а) державному регулюванні економіки;

б) проведенні широкомасштабної націоналізації промисловості;

в) наданні фінансової допомоги європейським країнам з боку США;

г) гальмування розвитку у європейських країнах галузей, що конкурують із США;

д) однобічного зниження митних тарифів на імпорт товарів із США до Західної Європи;

є) розширенні зовнішньої торгівлі з соціалістичними країнами.

 1. Які з названих ознак характеризують повоєнний (1950-1970 р.) розвиток провідних капіталістичних країн світу.

а) посилення процесів державного регулювання економіки:

б) загострення капіталістичної конкуренції;

в) поширення теорії і практики вільного підприємництва;

г) скорочення соціальних функцій держави;

д) уповільнення темпів економічного зростання.

 1. Економічна програма Л. Ерхарда передбачала:

а) проведення грошової реформи;

б) державне регулювання економіки;

в) підтримку монополій;

г) державне регулювання рівня цін;

д) обмеження свободи приватного підприємництва.

 1. Приватизація в країнах Західної Європи в 1980-х рр. була викликана:

а) кризою державного регулювання економіки;

б) уповільненням темпів економічного зростання;

в) зміцненням позицій профспілок і робочого руху;

г) розширенням соціальних функцій держави.

 1. Що складало основу реформування американської економіки урядом Р.Рейгана:

а) перебудова податкової системи:

б) роздержавлення власності;

в) боротьба з інфляцією;

г) боротьба з монополіями;

д) стимулювання експорту продукції.

 1. Економічна політика Р.Рейгана припускала:

а) стимулювання виробництва через стимулювання заощаджень;

б) стимулювання виробництва через стимулювання державних витрат;

в) співробітництво з профспілками;

г) підвищення податкових ставок;

д) скорочення соціальних функцій держави.лолдд

 1. Назвіть основні риси “рейганоміки”:

а) використання податків як головного інструмента фіскальної політики;

б) збільшення соціальних витрат держави.

в) збільшення державних і скорочення приватних витрат;

г) стимулювання заощаджень і приватних витрат;

д) обмеження державного втручання в економіку.

 1. Економічні реформи М. Тетчер передбачали:

а) приватизацію державного майна;

б) націоналізацію приватних підприємств;

в) посилення державного регулювання економіки;

г) ослаблення податкового контролю над бізнесом:

д) заохочення іноземних інвестицій.

 1. Який із названих заходів не відповідає напрямам реформування економіки Великої Британії урядом М. Тетчер:

а) зміцнення грошової системи і позицій фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках;

б) різке обмеження державного підприємництва;

в) активізація зовнішньоторговельної діяльності;

г) націоналізація приватної власності;

д) збільшення прямих податків.

 1. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) буржуазна революція в Англії;

в) становлення монополістичного капіталізму;

г) система колонату;

д) економічні реформи Р.Рейгана;

є) цехове ремесло.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]