Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
14.77 Mб
Скачать

МіністерсТво Освіти І НАУКИ України

Донецький державний технічний університет

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Електротехнічні матеріали» та «Електроматеріалознавство»

(для студентів спеціальностей 7.090601 «Електричні станції», 7.090602 «Електричні системи та мережі», 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 7.0922.03 «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод», 7.090803 «Електронні системи»)

Затверджено

на засіданні

методичної комісії

спеціальності 7.090603

протокол №6/99 від 14 грудня 1999 р.

Донецьк ДонДту 2000

УДК 621.3.002.3(071)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів “Електротехнічні матеріали” та “Електроматеріалознавство” (для студентів спеціальностей 7.090601 «Електричні станції», 7.090602 «Електричні системи та мережі», 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 7.0922.03 «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод», 7.090803 «Електронні системи»)/Укладачі: В.І. Чурсінов, С.В. Шлепньов. – Донецьк: ДонДТУ, 2000. – 29 с.

Наведені рекомендації й загальні правила виконання лабораторних робіт, а також правила з техніки безпеки.

Автори висловлюють подяку Е.П Островському, О.Є. Літвінову та Т.О. Казанцевої за цінний внесок у написання цих методичних вказівок.

Укладачі: В. І. Чурсінов, к.т.н., доцент

С. В. Шлепньов, к.т.н., асистент

Рецензент: А.А. Зорі, д.т.н., професор

Нормоконтролер: О.О. Васін, к.т.н., доцент

1 Загальні методичні положення

Основними завданнями, що стоять перед студентами, які виконують лабораторні роботи, є: поглиблене вивчення вузлових питань курсу; розвиток навичок читання й самостійного складання електричних схем; ознайомлення із принципом дії та конструктивними особливостями вимірювальних і випробувальних установок; набуття навичок експериментального визначення властивостей різноманітних електротехнічних матеріалів; розвиток спроможності до аналізу й узагальненню отриманих результатів.

До виконання лабораторних робіт на першому лабораторному занятті кожна група студентів розбивається на 6-8 бригад по 3-5 студентів кожна. Після цього кожна бригада одержує від викладача графік із вказівкою черги виконання всіх робіт, передбачених робочим планом з курсу, що вивчається.

Виконання кожної лабораторної роботи включає до себе наступні етапи: позааудиторна, самостійна підготовка до виконання лабораторної роботи, виконання лабораторної роботи бригадою під керівництвом викладача, самостійне складання кожним студентом звіту стосовно лабораторної роботи та індивідуальний захист звіту перед викладачем на наступному занятті.

Підготовка до лабораторних занять полягає у вивченні теоретичної частини роботи стосовно наданих методичних вказівок і літератури, що рекомендувалася, й складанні протоколів для запису результатів експериментальних досліджень. Контроль підготовленості до чергової роботи здійснюється викладачем у індивідуальному порядку на початку кожного лабораторного заняття.

Виконання лабораторних робіт здійснюється у наступному порядку: ознайомлення з лабораторним обладнанням, збірка електричної схеми установки, перевірка правильності збірки викладачем або лаборантом, виконання необхідних вимірювань, заповнення протоколів із результатами вимірів, надання протоколів викладачу для попередньої перевірки, розбір схеми, прибирання робочого місця.

Якщо всі необхідні вимірювання зроблено до закінчення заняття, студенти починають виконувати звіт стосовно лабораторної роботи.

Звіт стосовно лабораторної роботи повинен включати до себе: титульний лист, мету, послідовність виконання роботи, креслення приладів, усі принципові схеми стосовно роботи, що виконується, й необхідні для пояснення порядку виконання та змісту роботи результати вимірів і обчислень, графіки отриманих залежностей, додаткові дані, означені в описі кожної роботи, а також критичну оцінку одержаних даних, зіставлення їх із теоретичними й обгрунтовані висновки стосовно роботи.

Студент, що не представив на початку заняття звіту з попередньої виконаної роботи без поважної причини, до виконання чергової лабораторної роботи не допускається. Захист звітів стосовно виконаних лабораторних робіт виконується індивідуально кожним студентом за чергою, встановленою викладачем. При захисті звіту студент повинен відповісти на будь-які запитання з переліку контрольних питань, наведених у методичних вказівках до кожної лабораторної роботи.

Студенти, що пропустили лабораторні заняття, відпрацьовують роботу й захищають звіт з неї у додатковий час, встановлений викладачем, не порушуючи графіку робіт своєї бригади. До відпрацювання лабораторних занять допускаються студенти, що надали частково оформлений звіт, до якого після виконання роботи вносяться лише результати вимірів, розрахунків, експериментальні залежності, графіки та висновки стосовно роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]