Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (частина 1)

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030503 Міжнародна економіка

6.030505 Управління персоналом і економіка праці

6.030504 Економіка підприємства

Донецьк, 2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни

циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (частина 1)

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030503 Міжнародна економіка

6.030505 Управління персоналом і економіка праці

6.030504 Економіка підприємства

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економічна теорія»

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк, 2012 р.

УДК 336.7 (072)

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Історія економіки і економічної думки» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво усіх напрямів підготовки / Укл. Н.В. Оленцевич

Донецьк: ДонНТУ, 2012. – с. 38

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Історія економіки і економічної думки». Наведено перелік питань для обговорення з кожної теми, тести для відповідей, перелік рекомендованої літератури.

Укладач:

Н.В. Оленцевич, к.е.н., доц.

Відповідальний за випуск

В.В. Дементьєв, д.е.н., професор

ЗМІСТ

ВСТУП 5

Загальні положення 5

 1. Предмет і метод економічної історії як навчальної дисципліни 7

 2. Господарський розвиток первісного суспільства на етапі

ранніх цивілізацій ( до VIII ст. до н. е.) 8

 1. Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної

та західної цивілізацій ( VIII – II ст. до н. е.) 9

 1. Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації

в «осьовий час» 11

 1. Господарство країн європейської цивілізації в період її формування

(VIII ст. до н. е. – V ст. н. е.) 12

 1. Середньовічне господарство країн європейської цивілізації

(V – XV ст. н. е.) 14

 1. Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської

цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.) 17

 1. Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної

конкуренції ( XVII – перша половина XIX ст.) 20

 1. Основні тенденції світового господарського розвитку в останній

третині XIX ст. 23

 1. Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації

періоду монополістичної конкуренції ( друга половина XIX –

початок XX ст.) 25

 1. Особливості формування ринкового господарства Японії (XVIII –

перша половина XX ст.) 27

 1. Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської

цивілізації у міжвоєнний період ( 1919 – 1939 рр.) 28

 1. Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації

економічних систем країн європейської цивілізації в другій половині

ХХ ст. 30

 1. Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст. 33

Перелік рекомендованої літератури 34

Завдання для виконання контрольної роботи для студентів-заочників 36

Вступ

Важливою частиною загальноосвітньої і світоглядної підготовки сучасних фахівців є вивчення історії економіки. Підготовка грамотних економістів з розвиненим стратегічним і оперативним мисленням неможлива сьогодні без оволодіння знаннями всесвітньої історії господарства й особливостей економічного розвитку окремих країн.

Економічна історія покликана формувати принципи економічного мислення, дозволяє бачити корені сучасних соціальних і економічних проблем, спираючись на накопичений в історії господарський досвід, адекватно оцінювати поточну економічну ситуацію і приймати правильні рішення.

У системі економічних дисциплін курс історії економіки і економічної думки посідає одне з провідних місць, оскільки дозволяє накопичувати конкретні факти економічного розвитку окремих країн і аналізувати економічні процеси, що мали місце у світі в різні історичні епохи. Тому розвиток сучасної економічної теорії і практики потребує глибоких знань з економічної історії.

Предметом курсу є вивчення процесу історичного розвитку конкретних форм суспільного виробництва на прикладі окремих країн у різні епохи та їх віддзеркалення в економічних теоріях і концепціях.

Для забезпечення ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено практичні заняття, які ґрунтуються на таких методичних принципах:

- закріплення теоретичних положень програмного матеріалу шляхом формування до кожної теми кола питань, які вимагають від студентів опрацювання лекцій, матеріалу підручників, додаткової літератури, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем економічної історії;

- активізація творчого мислення шляхом обговорення ситуаційних питань та проведення дискусій за темою доповідей;

- виконання студентами практичних завдань, що сприяє формуванню навичок практичного використання отриманих знань і вмінь.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять підготовлено згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.0305 – економіка і підприємництво та робочої програми навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]