Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_2008_g_po_MPO.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
1.52 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ

УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки і методики професійного навчання

Методика професійного навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з ВИКОНАННя

КУРСОВОЇ РОБоТИ

Для студентів спеціальностей 6.010100 (01)

6.010100 (05)

6.010100 (20)

6.010100 (28)

6.010100 (29)

6.010100 (36)

6.010100 (40)

Харків, 2008

Міністерство освіти і науки україни УкРАїНСьКа інженерно-педагогічна академія

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Методика професійного навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з ВИКОНАННя

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Для студентів спеціальностей 6.010100 (01)

6.010100 (05)

6.010100.(20)

6.010100 (28)

6.010100 (29)

6.010100 (31)

6.010100 (36)

6.010100 (40)

Затверджено

Науково-методичною радою Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № 1 від 23.09.2008р.

Харків, 2008

УДК 658.386.35.621.31 (075.8)

Методика професійного навчання: Методичні вказівки з виконання курсової роботи/ Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Рогуліна М.Р., Бачієва Л.О. – Харків: УІПА, 2008. – 109 с.

Під загальною редакцією д.пед.н., проф. Коваленко О.Е.

Рецензент: к.пед.н., проф. Белова О.К.

Затверджено

Науково-методичною радою Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № 1 від 23.09.2008р.

ЗМІСТ

Вступ

1. Цілі і завдання курсової роботи.

2. Завдання на курсову роботу.

3. Організаційні вказівки щодо виконання курсової роботи.

3.1. Склад і обсяг курсової роботи, планування й організація роботи над нею.

3.2. Порядок оформлення і захисту курсової роботи.

4. Методичні вказівки щодо виконання розділів курсової роботи.

Додатки.

Вступ

Інженер-педагог готується для викладання професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у ПТУ, технікумах, коледжах, а також у системі підвищення кваліфікації на промислових підприємствах і НВК .

Діяльність інженера-педагога пов'язання з постійною необхідністю знаходити рішення різних техніко-технологічних, організаційних, економічних, екологічних і навчально-виховних задач, спрямованих на організацію і здійснення навчально-виховного процесу в професійних навчальних закладах. Але, як усякий трудовий процес, дана діяльність має свої закономірності і технологію. Ґрунтуючись на здатності людини прогнозувати майбутнє, інженерам-педагогам необхідно вивчити педагогічну діяльність, сформувати уміння передбачати навчально-виховну ситуацію і проектувати її.

Питання педагогічного проектування освоюються студентами інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі їх методичної підготовки. Базові знання при цьому формуються в ході вивчення таких курсів, як «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактичні основи професійної освіти», «Психологія праці», а також спецкурсів.

Методична підготовка є інтегруючою ланкою між психолого-педагогічною й інженерною підготовками. Її ціль – сформувати в інженерів-педагогів уміння проектувати дидактичні системи, іншими словами – уміння створювати і реалізовувати власні дидактичні проекти.

Дана підготовка є невід'ємною частиною професійної освіти викладачів спеціальних дисциплін і здійснюється в кілька етапів, на кожному з яких формується необхідний рівень професійно-методичних дій.

Професійна діяльність може бути освоєна з різним ступенем успішності, що дозволяє виконати необхідну роботу. У цілому її якість достатньо добре характеризують рівні професійної готовності, що припускають оволодіння визначеними алгоритмами професійної діяльності.

У рамках методичної діяльності для першого рівня характерні дії по рішенню часткових методичних задач на матеріалі окремих навчальних тем, а також відтворення засвоєного теоретичного матеріалу. Даний рівень професійної підготовки формується в рамках методичної підготовки шляхом вивчення теоретичного курсу «Методика професійного навчання: дидактичне проектування» і виконання ряду завдань окремих з тем курсів «Електротехніка», «Електричні машини» і т.д.

Критерієм оцінки даного рівня є сформовані уміння вирішувати професійні задачі, пов'язані з:

– аналізом кваліфікаційних документів;

– конструюванням змісту навчального матеріалу за даною темою;

– розробкою педагогічних технологій у рамках окремої теми.

Для другого рівня характерне формування стереотипних здібностей виконувати комплекс методичних дій, пов'язаних з педагогічним проектуванням і розробкою педагогічних технологій у рамках реальної спеціальності. Реалізується другий рівень при освоєнні курсу «Методика професійного навчання: основні технології навчання» і виконанні курсової роботи на матеріалі конкретної професії. Критерієм оцінки даного рівня є сформована у студентів здатність проектувати реальні системи навчання в рамках конкретної спеціальності, конструювати зміст навчального матеріалу для визначеної робочої професії і обирати необхідні технології навчання відповідних фахівців.

Метою третього рівня є формування здібностей конструювати власну педагогічну систему в залежності від умов навчання і виховання конкретного фахівця, а також створення і перевірка з наступним коректуванням даної системи. Для цього рівня характерними є також уміння обирати на основі аналізу найбільш ефективні шляхи рішення педагогічних задач. Даний рівень формується в ході проходження педагогічних практик. Критерієм його оцінки є уміння захистити власний дидактичний проект при здачі Державного іспиту.

Підсумком методичної підготовки є дипломне проектування, що ставить своєю задачею перевірку у студентів здібностей розробляти програму підготовки фахівців, які можуть працювати на спроектованих підприємствах.

Курсова робота з методики професійного навчання є заключною ланкою другого етапу і грає надзвичайно важливу роль у формуванні дидактико-проектувальних умінь у студентів. Виконання курсової роботи повинне забезпечити освоєння дидактичних і проектувальних умінь у студентів до рівня, необхідного для організації і здійснення навчального процесу в ході педагогічних практик, а також виконання дипломного проекту.

Дійсні методичні вказівки покликані допомогти студентам усвідомити мету і задачі курсової роботи, а також організувати роботу в ході його виконання.

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]