Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 4. Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації в «осьовий час».

Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу. Азіатський тип виробництва. Проблеми організації і управління державним господарством. Роль держави.

Загальна характеристика східного рабства. Розвиток торгівлі і фінансів.

Економічна еволюція Давнього Китаю і Давньої Індії.

Література:основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19;додаткова17

Питання для обговорення

 1. Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу. Азіатський тип виробництва.

 2. Загальна характеристика східного рабства. Розвиток торгівлі і фінансів.

 3. Економічна еволюція Давнього Китаю і Давньої Індії.

Теми рефератів

1. Виникнення і етапи розвитку давньокитайської цивілізації.

2. Система варн в Давній Індії.

Терміни і поняття

Азіатський тип виробництва; державна форма власності; варна

Контрольні питання, тести

 1. Назвіть особливості землекористування і розвитку сільського госродарства в Давньому Китаї.

 2. Порівняйте систему державного управління в Давньому Китаї з іншими країнами давнього світу.

 3. Яким чином відбувався розвиток ремесел і промисловості у Давньому Китаї?

 4. Які наукові відкриття і технічні здобутки цього часу вплинули на розвиток економіки?

 5. Якими видами ремесел була відома Давня Індія?

 6. Які з перерахованих ознак можна віднести до характеристик східного рабства:

а) переважання колективної земельної власності;

б) переважання праці вільних виробників над працею рабів;

в) переважання общинної, храмової, державної власності на рабів;

г) високий ступінь експлуатації вільного населення;

д) переважання приватної власності на рабів;

е) значна частка приватної власності на землю

 1. Назвіть переважаючі форми власності в економіці східного типу (річкові цивілізації):

а) громадська;

б) державна;

в) храмова;

г) селянська.

Тема 5. Господарство країн європейської цивілізації в період її формування (VIII ст. До н. Е. – V ст. Н. Е.).

Античне рабство та його еволюція. Основні риси античного суспільства. Роль держави в економічному житті.

Еволюція економіки Давньої Греції в архаїчний і класичний час. Господарство афінського полісу.

Римський тип аграрного рабовласницького господарства. Внутрішня та зовнішня торгівля. Генезис грошей, кредиту та податків. Країни - лідери.

Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Зародження протофеодальних відносин (система колонату).

Література:основна 1-10, 12, 15, 16-19;додаткова8

Питання для обговорення

 1. Античне рабство та його еволюція.

 2. Господарство афінського полісу.

 3. Римський тип аграрного рабовласницького господарства.

 4. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи.

Теми рефератів

 1. Умови виникнення і економічний розвиток полісів.

 2. Виникнення і еволюція металевих грошей.

Терміни і поняття

Античне рабство; антична власність; місто-поліс; латифундія; прекарій; ойкос; колонат

Контрольні питання, тести

 1. Дайте характеристику розвитку ремесел і торгівлі в Давній Греції в архаїчний час.

 2. Розкрийте роль держави в економічному житті Давньої Греції за різних часів її еволюції.

 3. Які типи полісів відомі в Давній Греції? Де і коли вони виникають?

 4. Порівняйте етапи розвитку економіки Давньої Греції у період, що розглядається.

 5. Порівняйте соціально-економічний розвиток Спарти і Афін.

 6. В чому полягали реформи Солона. Як вони вплинули на еволюцію земельних відносин?

 7. Поясніть причини кризи полісу.

 8. Які види ремесел набули поширення в Давньому Римі?

 9. Якими були досягнення римської цивілізації в будівництві і міському устрої.

 10. Які галузі економіки набули найбільшого поширення в Давньому Римі?

 11. Назвіть особливості античного рабства.

 12. Покажіть роль держави в господарському житті суспільства.

 13. Яке значення мала рабська праця для розвитку економіки Давнього Риму?

 14. Складіть порівняльну таблицю “Загальні й особливі риси в економіці рабовласницьких держав” (Давня Греція, Давній Рим, Єгипетське царство, держави Месопотамії).

 15. Головне джерело античного рабства

а) неспроможні боржники;

б) військовий добуток;

в) родини рабів;

г) засуджені злочинці.

 1. Чи є вірними наступні твердження: Обґрунтуйте свою відповідь

а) Основною галуззю міста - поліса торгове ремісничого типу було сільське господарство

б) Основний принцип господарського устрою міста-поліса - розвиток зовнішніх зв'язків і обміну з іншими містами і господарськими одиницями.

 1. Колонат це:

а) система землекористування в епоху рабовласництва;

б) система колоніального панування розвинутих країн Західної Європи в епоху монополістичного капіталізму;

в) процес завоювання колоній під час великих географічних відкриттів;

г) система феодального землекористування.

 1. Кого у Римській імперії називали колонами

а) селян, які працювали на власній землі;

б) селян, що брали в оренду землю у землевласників;

в) селян, що купували додаткові наділи землі;

г) селян, що здавали землю в оренду.

 1. Римські колони – це:

а) колишні раби;

б) колишні вільні селяни;

в) військовополонені;

г) колоністи-загарбники.

 1. Що не є властивим рабовласницькій економіці:

а) натуральний характер виробництва;

б) примітивні засоби праці;

в) висока ефективність праці рабів;

г) просте товарне виробництво;

д) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

е) кріпацька залежність безпосередніх виробників

 1. Головна причина кризи античної економіки:

а) повстання рабів;

б) вторгнення варварів;

в) економічне ослаблення вільного селянства;

г) технічний прогресс.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]